ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » వాల్మీకి » సుందరకాండ సర్గ 21

సుందరకాండ సర్గ 21

శ్రీ రామాయణం సుందరకాండ సర్గ 21

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా సీతా రౌద్రస్య రక్షసః .
ఆర్తా దీనస్వరా దీనం ప్రత్యువాచ శనైర్వచః ..5.21.1..

దుఃఖార్తా రుదతీ సీతా వేపమానా తపస్వినీ .
చిన్తయన్తీ వరారోహా పతిమేవ పతివ్రతా ..5.21.2..
తృణమన్తరతః కృత్వా ప్రత్యువాచ శుచిస్మితా .

నివర్తయ మనో మత్తః స్వజనే క్రియతాం మనః ..5.21.3..
న మాం ప్రార్థయితుం యుక్తం సుసిద్ధిమివ పాపకృత్ .

అకార్యం న మయా కార్యమేకపత్న్యా విగర్హితమ్ ..5.21.4..
కులం సమ్ప్రాప్తయా పుణ్యం కులే మహతి జాతయా .

ఏవముక్త్వా తు వైదేహీ రావణం తం యశస్వినీ ..5.21.5..
రాక్షసం పృష్ఠతః కృత్వా భూయో వచనమబ్రవీత్ .

నాహమౌపయికీ భార్యా పరభార్యా సతీ తవ ..5.21.6..
సాధు ధర్మమవేక్షస్వ సాధు సాధువ్రతం చర .

యథా తవ తథాన్యేషాం దారా రక్ష్యా నిశాచర ..5.21.7..
ఆత్మానముపమాం కృత్వా స్వేషు దారేషు రమ్యతామ్ .

అతుష్టం స్వేషు దారేషు చపలం చలితేన్ద్రియమ్ ..5.21.8..
నయన్తి నికృతిప్రజ్ఞం పరదారాః పరాభవమ్ .

ఇహ సన్తో న వా సన్తి సతో వా నానువర్తసే ..5.21.9..
తథాహి విపరీతా తే బుద్ధిరాచారవర్జితా .

వచో మిథ్యాప్రణీతాత్మా పథ్యముక్తం విచక్షణైః ..5.21.10..
రాక్షసానామభావాయ త్వం వా న ప్రతిపద్యసే .

అకృతాత్మానమాసాద్య రాజానమనయే రతమ్ ..5.21.11..
సమృద్ధాని వినశ్యన్తి రాష్ట్రాణి నగరాణి చ .

తథేయం త్వాం సమాసాద్య లఙ్కా రత్నౌఘసఙ్కులా ..5.21.12..
అపరాధాత్తవైకస్య నచిరాద్వినశిష్యతి .

స్వకృతైర్హన్యమానస్య రావణాదీర్ఘదర్శినః ..5.21.13..
అభినన్దన్తి భూతాని వినాశే పాపకర్మణః .

ఏవం త్వాం పాపకర్మాణం వక్ష్యన్తి నికృతా జనాః ..5.21.14..
దిష్ట్యైతద్వ్యసనం ప్రాప్తో రౌద్ర ఇత్యేవ హర్షితాః .

శక్యా లోభయితుం నాహమైశ్వర్యేణ ధనేన వా ..5.21.15..
అనన్యా రాఘవేణాహం భాస్కరేణ ప్రభా యథా .

ఉపధాయ భుజం తస్య లోకనాథస్య సత్కృతమ్ ..5.21.16..
కథం నామోపధాస్యామి భుజమన్యస్య కస్య చిత్ .

అహమౌపయికీ భార్యా తస్యైవ వసుధాపతేః ..5.21.17..
వ్రతస్నాతస్య విప్రస్య విద్యేవ విదితాత్మనః .

సాధు రావణ రామేణ మాం సమానయ దుఃఖితామ్ ..5.21.18..
వనే వాశితయా సార్ధం కరేణ్వేవ గజాధిపమ్ .

మిత్రమౌపయికం కర్తుం రామః స్థానం పరీప్సతా ..5.21.19..
వధం చానిచ్ఛతా ఘోరం త్వయాసౌ పురుషర్షభః .

విదితః స హి ధర్మజ్ఞః శరణాగతవత్సలః ..5.21.20..
తేన మైత్రీ భవతు తే యది జీవితుమిచ్ఛసి .

ప్రసాదయస్వ త్వం చైనం శరణాగతవత్సలమ్ ..5.21.21..
మాం చాస్మై నియతో భూత్వా నిర్యాతయితుమర్హసి .

ఏవం హి తే భవేత్స్వస్తి సమ్ప్రదాయ రఘూత్తమే ..5.21.22..
అన్యథా త్వం హి కుర్వాణో వధం ప్రాప్స్యసి రావణ .

వర్జయేద్వజ్రముత్సృష్టం వర్జయేదన్తకశ్చిరమ్ ..5.21.23..
త్వద్విధం తు న సఙ్కృద్ధో లోకనాథః స రాఘవః .

రామస్య ధనుషః శబ్దం శ్రోష్యసి త్వం మహాస్వనమ్ ..5.21.24..
శతక్రతువిసృష్టస్య నిర్ఘోషమశనేరివ .

ఇహ శీఘ్రం సుపర్వాణో జ్వలితాస్యా ఇవోరగా: ..5.21.25..
ఇషవో నిపతిష్యన్తి రామలక్ష్మణలక్షణాః .

రక్షాంసి పరినిఘ్నన్తః పుర్యామస్యాం సమన్తతః ..5.21.26..
అసంపాతం కరిష్యన్తి పతన్తః కఙ్కవాససః .

రాక్షసేన్ద్రమహాసర్పాన్ స రామగరుడో మహాన్ ..5.21.27..
ఉద్ధరిష్యతి వేగేన వైనతేయ ఇవోరగాన్ .

అపనేష్యతి మాం భర్తా త్వత్తః శీఘ్రమరిన్దమః ..5.21.28..
అసురేభ్యః శ్రియం దీప్తాం విష్ణుస్త్రిభిరివ క్రమైః .

జనస్థానే హతస్థానే నిహతే రక్షసాం బలే ..5.21.29..
అశక్తేన త్వయా రక్షః కృతమేతదసాధు వై .

ఆశ్రమం తు తయోః శూన్యం ప్రవిశ్య నరసింహయోః ..5.21.30..
గోచరం గతయోర్భ్రాత్రోరపనీతా త్వయాధమ .

న హి గన్ధముపాఘ్రాయ రామలక్ష్మణయోస్త్వయా ..5.21.31..
శక్యం సందర్శనే స్థాతుం శునా శార్దూలయోరివ .

తస్య తే విగ్రహే తాభ్యాం యుగగ్రహణమస్థిరమ్ ..5.21.32..
వృత్రస్యేవేన్ద్రబాహుభ్యాం బాహోరేకస్య విగ్రహే .

క్షిప్రం తవ స నాథో మే రామః సౌమిత్రిణా సహ ..5.21.33..
తోయమల్పమివాదిత్యః ప్రాణానాదాస్యతే శరైః .

గిరిం కుబేరస్య గతో .?థ వాలయం సభాం గతో వా వరుణస్య రాజ్ఞః .
అసంశయం దాశరథేర్న మోక్ష్యసే మహాద్రుమః కాలహతో .?శనేరివ ..5.21.34..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే ఏకవింశస్సర్గః .

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s