ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » వాల్మీకి » సుందరకాండ సర్గ 20

సుందరకాండ సర్గ 20

శ్రీ రామాయణం సుందరకాండ సర్గ 20

స తాం పరివృతాం దీనాం నిరానన్దాం తపస్వినీమ్ .
సాకారైర్మధురైర్వాక్యైర్న్యదర్శయత రావణః ..5.20.1..

మాం దృష్ట్వా నాగనాసోరు గూహమానా స్తనోదరమ్ .
అదర్శనమివాత్మానం భయాన్నేతుం త్వమిచ్ఛసి ..5.20.2..

కామయే త్వాం విశాలాక్షి బహుమన్యస్వ మాం ప్రియే .
సర్వాఙ్గగుణసమ్పన్నే సర్వలోకమనోహరే ..5.20.3..

నేహ కేచిన్మనుష్యా వా రాక్షసాః కామరూపిణః .
వ్యపసర్పతు తే సీతే భయం మత్తః సముత్థితమ్ ..5.20.4..

స్వధర్మో రక్షసాం భీరు సర్వథైవ న సంశయః .
గమనం వా పరస్త్రీణాం హరణం సమ్ప్రమథ్య వా ..5.20.5..

ఏవం చైతదకామాం తు న త్వాం స్ప్రక్ష్యామి మైథిలి .
కామం కామః శరీరే మే యథాకామం ప్రవర్తతామ్ ..5.20.6..

దేవి నేహ భయం కార్యం మయి విశ్వసి హి ప్రియే .
ప్రణయస్వ చ తత్త్వేన మైవం భూః శోకలాలసా ..5.20.7..

ఏకవేణీ ధరాశయ్యా ధ్యానం మలినమమ్బరమ్ .
అస్థానే .?ప్యుపవాసశ్చ నైతాన్యౌపయికాని తే ..5.20.8..

విచిత్రాణి చ మాల్యాని చన్దనాన్యగరూణి చ .
వివిధాని చ వాసాంసి దివ్యాన్యాభరణాని చ ..5.20.9..
మహార్హాణి చ పానాని శయనాన్యాసనాని చ .
గీతం నృత్తం చ వాద్యం చ లభ మాం ప్రాప్య మైథిలి ..5.20.10..

స్త్రీరత్నమసి మైవం భూః కురు గాత్రేషు భూషణమ్ .
మాం ప్రాప్య హి కథం ను స్వాస్త్వమనర్హా సువిగ్రహే ..5.20.11..

ఇదం తే చారు సఞ్జాతం యౌవనం వ్యతివర్తతే .
యదతీతం పునర్నైతి స్రోతః శీఘ్రమపామివ ..5.20.12..

త్వాం కృత్వోపరతో మన్యే రూపకర్తా స విశ్వసృక్ .
న హి రూపోపమా త్వన్యా తవాస్తి శుభదర్శనే ..5.20.13..

త్వాం సమాసాద్య వైదేహి రూపయౌవనశాలినీమ్ .
కః పుమానతివర్తేత సాక్షాదపి పితామహః ..5.20.14..

యద్యత్పశ్యామి తే గాత్రం శీతాంశుసదృశాననే .
తస్మింస్తస్మిన్ పృథుశ్రోణి చక్షుర్మమ నిబధ్యతే ..5.20.15..

భవ మైథిలి భార్యా మే మోహమేనం విసర్జయ .
బహ్వీనాముత్తమస్త్రీణామాహృతానామితస్తతః ..5.20.16..
సర్వాసామేవ భద్రం తే మమాగ్రమహిషీ భవ .

లోకేభ్యో యాని రత్నాని సమ్ప్రమథ్యాహృతాని వై ..5.20.17..
తాని మే భీరు సర్వాణి రాజ్యం చైతదహం చ తే .

విజిత్య పృథివీం సర్వాం నానానగరమాలినీమ్ ..5.20.18..
జనకాయ ప్రదాస్యామి తవ హేతోర్విలాసిని .

నేహ పశ్యామి లోకే .?న్యం యో మే ప్రతిబలో భవేత్ .
పశ్య మే సుమహద్వీర్యమప్రతిద్వన్ద్వమాహవే ..5.20.19..

అసకృత్సంయుగే భగ్నా మయా విమృదితధ్వజాః ..5.20.20..
అశక్తాః ప్రత్యనీకేషు స్థాతుం మమ సురాసురాః .

ఇచ్ఛ మాం క్రియతామద్య ప్రతికర్మ తవోత్తమమ్ ..5.20.21..
సప్రభాణ్యవసజ్యన్తాం తవాఙ్గే భూషణాని చ .
సాధు పశ్యామి తే రూపం సంయుక్తం ప్రతికర్మణా ..5.20.22..

ప్రతికర్మాభిసంయుక్తా దాక్షిణ్యేన వరాననే .
భుంక్ష్వ భోగాన్యథాకామం పిబ భీరు రమస్వ చ ..5.20.23..

యథేష్టం చ ప్రయచ్ఛ త్వం పృథివీం వా ధనాని చ .
లలస్వ మయి విస్రబ్ధా ధృష్టమాజ్ఞాపయస్వ చ ..5.20.24..

మత్ప్రసాదాల్లలన్త్యాశ్చ లలన్తాం బాన్ధవాస్తవ .
ఋద్ధిం మమానుపశ్య త్వం శ్రియం భద్రే యశశ్చ మే ..5.20.25..

కిం కరిష్యసి రామేణ సుభగే చీరవాససా .
నిక్షిప్తవిజయో రామో గతశ్రీర్వనగోచరః ..5.20.26..
వ్రతీ స్థణ్డిలశాయీ చ శఙ్కే జీవతి వా న వా .

న హి వైదేహి రామస్త్వాం ద్రష్టుం వా ప్యుపలప్స్యతే .
పురోబలాకైరసితైర్మేఘైర్జ్యోత్స్నామివావృతామ్ ..5.20.27..

న చాపి మమ హస్తాత్త్వాం ప్రాప్తుమర్హతి రాఘవః ..5.20.28..
హిరణ్యకశిపుః కీర్తిమిన్ద్రహస్తగతామివ .

చారుస్మితే చారుదతి చారునేత్రే విలాసిని ..5.20.29..
మనో హరసి మే భీరు సుపర్ణః పన్నగం యథా .

క్లిష్టకౌశేయవసనాం తన్వీమప్యనలఙ్కృతామ్ ..5.20.30..
త్వాం దృష్ట్వా స్వేషు దారేషు రతిం నోపలభామ్యహమ్ .

అన్తఃపురనివాసిన్యః స్త్రియః సర్వగుణాన్వితాః ..5.20.31..
యావన్త్యో మమ సర్వాసామైశ్వర్యమ్ కురు జానకి .

మమ హ్యసితకేశాన్తే త్రైలోక్యప్రవరాః స్త్రియః ..5.20.32..
తాస్త్వాం పరిచరిష్యన్తి శ్రియమప్సరసో యథా .

యాని వైశ్రవణే సుభ్రు రత్నాని చ ధనాని చ ..5.20.33..
తాని లోకాంశ్చ సుశ్రోణి మాం చ భుఙ్క్ష్వ యథాసుఖమ్ .

న రామస్తపసా దేవి న బలేన న విక్రమైః ..5.20.34..
న ధనేన మయా తుల్యస్తేజసా యశసాపి వా .

పిబ విహర రమస్వ భుఙ్క్ష్వ భోగాన్ ధననిచయం ప్రదిశామి మేదినీం చ .
మయి లల లలనే యథాసుఖం త్వం త్వయి చ సమేత్య లలన్తు బాన్ధవాస్తే ..5.20.35..

కుసుమితతరుజాలసన్తతాని భ్రమరయుతాని సముద్రతీరజాని .
కనకవిమలహారభూషితాఙ్గీ విహర మయా సహ భీరు కాననాని ..5.20.36..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే వింశస్సర్గః .

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s