ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » వాల్మీకి » సుందరకాండ సర్గ 19

సుందరకాండ సర్గ 19

శ్రీ రామాయణం సుందరకాండ సర్గ 19

తస్మిన్నేవ తతః కాలే రాజపుత్రీ త్వనిన్దితా .
రూపయౌవనసమ్పన్నం భూషణోత్తమభూషితమ్ ..5.19.1..
తతో దృష్ట్వైవ వైదేహీ రావణం రాక్షసాధిపమ్ .
ప్రావేపత వరారోహా ప్రవాతే కదలీ యథా ..5.19.2..

ఆచ్ఛాద్యోదరమూరుభ్యాం బాహుభ్యాం చ పయోధరౌ .
ఉపవిష్టా విశాలాక్షీ రుదన్తీ వరవర్ణినీ ..5.19.3..

దశగ్రీవస్తు వైదేహీం రక్షితాం రాక్షసీగణైః .
దదర్శ సీతాం దుఃఖార్తాం నావం సన్నామివార్ణవే ..5.19.4..

అసంవృతాయామాసీనాం ధరణ్యాం సంశితవ్రతామ్ .
ఛిన్నాం ప్రపతితాం భూమౌ శాఖామివ వనస్పతేః ..5.19.5..

మలమణ్డనచిత్రాఙ్గీం మణ్డనార్హామమణ్డితామ్ .
మృణాలీ పఙ్కదిగ్ధేవ విభాతి న విభాతి చ ..5.19.6..

సమీపం రాజసింహస్య రామస్య విదితాత్మనః .
సఙ్కల్పహయసంయుక్సైర్యాన్తీమివ మనోరథైః ..5.19.7..

శుష్యన్తీం రుదతీమేకాం ధ్యానశోకపరాయణామ్ .
దుఃఖస్యాన్తమపశ్యన్తీం రామాం రామమనువ్రతామ్ ..5.19.8..

వేష్టమానాం తథా .?విష్టాం పన్నగేన్ద్రవధూమివ .
ధూప్యమానాం గ్రహేణేవ రోహిణీం ధూమకేతునా ..5.19.9..

వృత్తశీలకులే జాతామాచారవతి ధార్మికే .
పునఃసంస్కారమాపన్నాం జాతామివ చ దుష్కులే ..5.19.10..

అభూతేనాపవాదేన కీర్తిం నిపతితామివ .
ఆమ్నాయానామయోగేన విద్యాం ప్రశిథిలామివ ..5.19.11..

సన్నామివ మహాకీర్తిం శ్రద్ధామివ విమానితామ్ .
పూజామివ పరిక్షీణామాశాం ప్రతిహతామివ ..5.19.12..

ఆయతీమివ విధ్వస్తామాజ్ఞాం ప్రతిహతామివ .
దీప్తామివ దిశం కాలే పూజామపహృతామివ ..5.19.13..

పద్మినీమివ విధ్వస్తాం హతశూరాం చమూమివ .
ప్రభామివ తమోధ్వస్తాముపక్షీణామివాపగామ్ ..5.19.14..

వేదీమివ పరామృష్టాం శాన్తామగ్నిశిఖామివ .
పౌర్ణమాసీమివ నిశాం రాహుగ్రస్తేన్దుమణ్డలామ్ ..5.19.15..

ఉత్కృష్టపర్ణకమలాం విత్రాసితవిహఙ్గమామ్ .
హస్తిహస్తపరామృష్టామాకులాం పద్మినీమివ ..5.19.16..

పతిశోకాతురాం శుష్కాం నదీం విస్రావితామివ .
పరయా మృజయా హీనాం కృష్ణపక్షనిశామివ ..5.19.17..

సుకుమారీం సుజాతాఙ్గీం రత్నగర్భగృహోచితామ్ .
తప్యమానామివోష్ణేన మృణాలీమచిరోద్ధృతామ్ ..5.19.18..

గృహీతామాలితాం స్తమ్భే యూథపేన వినాకృతామ్ .
నిఃశ్వసన్తీం సుదుఃఖార్తాం గజరాజవధూమివ ..5.19.19..

ఏకయా దీర్ఘయా వేణ్యా శోభమానామయత్నతః .
నీలయా నీరదాపాయే వనరాజ్యా మహీమివ ..5.19.20..

ఉపవాసేన శోకేన ధ్యానేన చ భయేన చ .
పరిక్షీణాం కృశాం దీనామల్పాహారాం తపోధనామ్ ..5.19.21..

ఆయాచమానాం దుఃఖార్తాం ప్రాఞ్జలిం దేవతామివ .
భావేన రఘుముఖ్యస్య దశగ్రీవపరాభవమ్ ..5.19.22..

సమీక్షమాణాం రుదతీమనిన్దితాం సుపక్ష్మతామ్రాయతశుక్లలోచనామ్ .
అనువ్రతాం రామమతీవ మైథిలీం ప్రలోభయామాస వధాయ రావణః ..5.19.23..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే ఏకోనవింశస్సర్గః .

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s