ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » వాల్మీకి » సుందరకాండ సర్గ 18

సుందరకాండ సర్గ 18

శ్రీ రామాయణం సుందరకాండ సర్గ 18

తథా విప్రేక్ష్యమాణస్య వనం పుష్పితపాదపమ్ .
విచిన్వతశ్చ వైదేహీం కించిచ్ఛేషా నిశా .?భవత్ ..5.18.1..

షడఙ్గవేదవిదుషాం క్రతుప్రవరయాజినామ్ .
శుశ్రావ బ్రహ్మఘోషాంశ్చ స విరాత్రే బ్రహ్మరక్షసామ్ ..5.18.2..

అథ మఙ్గలవాదిత్రశబ్దైః శ్రుతిమనోహరైః .
ప్రాబుధ్యత మహాబాహుర్దశగ్రీవో మహాబలః ..5.18.3..

విబుధ్యతు యథాకాలం రాక్షసేన్ద్రః ప్రతాపవాన్ .
స్రస్తమాల్యామ్బరధరో వైదేహీమన్వచిన్తయత్ ..5.18.4..

భృశం నియుక్తస్తస్యాం చ మదనేన మదోత్కటః .
న స తం రాక్షసః కామం శశాకాత్మని గూహితుమ్ ..5.18.5..

స సర్వాభరణైర్యుక్తో బిభ్రచ్ఛ్రియమనుత్తమామ్ .
తాం నగైర్బహుభిర్జుష్టాం సర్వపుష్పఫలోపగైః ..5.18.6..

వృతాం పుష్కరిణీభిశ్చ నానాపుష్పోపశోభితామ్ .
సదా మదైశ్చ విహగైర్విచిత్రాం పరమాద్భుతామ్ ..5.18.7..

ఈహామృగైశ్చ వివిధైర్జుష్టాం దృష్టిమనోహరైః .
వీధీః సంప్రేక్షమాణశ్చ మణికాఞ్చనతోరణాః ..5.18.8..
నానామృగగణాకీర్ణాం ఫలైః ప్రపతితైర్వృతామ్ .
అశోకవనికామేవ ప్రావిశత్సంతతద్రుమామ్ ..5.18.9..

అఙ్గనాశతమాత్రం తు తం వ్రజన్తమనువ్రజత్ .
మహేన్ద్రమివ పౌలస్త్యం దేవగన్ధర్వయోషితః ..5.18.10..

దీపికాః కాఞ్చనీః కాశ్చిజ్జగృహుస్తత్ర యోషితః .
వాలవ్యజనహస్తాశ్చ తాలవృన్తాని చాపరాః ..5.18.11..

కాఞ్చనైరపి భృఙ్గారైర్జహ్రుః సలిలమగ్రతః .
మణ్డలాగ్రాన్ బృసీశ్చాపి గృహ్యాన్యాః పృష్ఠతో యయుః ..5.18.12..

కాచిద్రత్నమయీం స్థాలీం పూర్ణాం పానస్య భామినీ .
దక్షిణా దక్షిణేనైవ తదా జగ్రాహ పాణినా ..5.18.13..

రాజహంసప్రతీకాశం ఛత్రం పూర్ణశశిప్రభమ్ .
సౌవర్ణదణ్డమపరా గృహీత్వా పృష్ఠతో యయౌ ..5.18.14..

నిద్రామదపరీతాక్ష్యో రావణస్యోత్తమాః స్త్రియః .
అనుజగ్ముః పతిం వీరం ఘనం విద్యుల్లతా ఇవ ..5.18.15..

వ్యావిద్ధహారకేయూరాః సమామృదితవర్ణకాః .
సమాగళితకేశాన్తాస్సస్వేదవదనాస్తథా ..5.18.16..
ఘూర్ణన్త్యో మదశేషేణ నిద్రయా చ శుభాననాః .
స్వేదక్లిష్టాఙ్గకుసుమాస్సుమాల్యాకులమూర్ధజాః ..5.18.17..
ప్రయాన్తం నైఋతపతిం నార్యో మదిరలోచనాః .
బహుమానాచ్చ కామాచ్చ ప్రియా భార్యాస్తమన్వయుః ..5.18.18..

స చ కామపరాధీన: పతిస్తాసాం మహాబలః .
సీతాసక్తమనా మన్దో మన్దాఞ్చితగతిర్బభౌ ..5.18.19..

తతః కాఞ్చీనినాదం చ నూపురాణాం చ నిస్వనమ్ .
శుశ్రావ పరమస్త్రీణాం స కపిర్మారుతాత్మజః ..5.18.20..

తం చాప్రతిమకర్మాణమచిన్త్యబలపౌరుషమ్ .
ద్వారదేశమనుప్రాప్తం దదర్శ హనుమాన్ కపిః ..5.18.21..

దీపికాభిరనేకాభిః సమన్తాదవభాసితమ్ .
గన్ధతైలావసిక్తాభిర్ధ్రియమాణాభిరగ్రతః ..5.18.22..

కామదర్పమదైర్యుక్తం జిహ్మతామ్రాయతేక్షణమ్ .
సమక్షమివ కన్దర్పమపవిద్ధశరాసనమ్ ..5.18.23..

మథితామృతఫేనాభమరజోవస్త్రముత్తమమ్ .
సలీలమనుకర్షన్తం విముక్తం సక్తమఙ్గదే ..5.18.24..

తం పత్రవిటపే లీనః పత్రపుష్పఘనావృతః .
సమీపమివ సంక్రాన్తం నిధ్యాతుముపచక్రమే ..5.18.25..

అవేక్షమాణస్తు తతో దదర్శ కపికుఞ్జరః .
రూపయౌవనసమ్పన్నా రావణస్య వరస్త్రియః ..5.18.26..

తాభిః పరివృతో రాజా సురూపాభిర్మహాయశాః .
తన్మృగద్విజసఙ్ఘుష్టం ప్రవిష్టః ప్రమదావనమ్ ..5.18.27..

క్షీబో విచిత్రాభరణః శఙ్కుకర్ణో మహాబలః .
తేన విశ్రవసః పుత్రః స దృష్టో రాక్షసాధిపః ..5.18.28..
వృతః పరమనారీభిస్తారాభిరివ చన్ద్రమాః .
తం దదర్శ మహాతేజాస్తేజోవన్తం మహాకపిః ..5.18.29..

రావణో .?యం మహాబాహురితి సఞ్చిన్త్య వానరః .
అవప్లుతో మహాతేజా హనుమాన్మారుతాత్మజః ..5.18.30..

స తథాప్యుగ్రతేజాః సన్నిర్ధూతస్తస్య తేజసా .
పత్రగుహ్యాన్తరే సక్తో హనుమాన్ సంవృతో .?భవత్ ..5.18.31..

స తామసితకేశాన్తాం సుశ్రోణీం సంహతస్త్నీమ్ .
దిదృక్షురసితాపాఙ్గాముపావర్తత రావణః ..5.18.32..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే అష్టాదశస్సర్గః .

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

Connecting to %s