ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » వాల్మీకి » సుందరకాండ సర్గ 17

సుందరకాండ సర్గ 17

శ్రీ రామాయణం సుందరకాండ సర్గ 17

తతః కముదషణ్డాభో నిర్మలం నిర్మలోదయః .
ప్రజగామ నభశ్చన్ద్రో హంసో నీలమివోదకమ్ ..5.17.1..

సాచివ్యమివ కుర్వన్ స ప్రభయా నిర్మలప్రభః .
చన్ద్రమా రశ్మిభిశ్శీతైస్సిషేవే పవనాత్మజమ్ ..5.17.2..

స దదర్శ తతః సీతాం పూర్ణచన్ద్రనిభాననామ్ .
శోకభారైరివ న్యస్తాం భారైర్నావమివామ్భసి ..5.17.3..

దిదృక్షమాణో వైదేహీం హనుమాన్మారుతాత్మజః .
స దదర్శావిదూరస్థా రాక్షసీర్ఘోరదర్శనాః ..5.17.4..
ఏకాక్షీమేకకర్ణాం చ కర్ణప్రావరణాం తథా .
అకర్ణాం శఙ్కుకర్ణాం చ మస్తకోచ్ఛ్వాసనాసికామ్ ..5.16.5..
అతికాయోత్తమాఙ్గీం చ తనుదీర్ఘశిరోధరామ్ .
ధ్వస్తకేశీం తథా .?కేశీం కేశకమ్బలధారిణీమ్ ..5.16.6..
లమ్బకర్ణలలాటాం చ లమ్బోదరపయోధరామ్ .
లమ్బోష్ఠీం చుబుకోష్ఠీం చ లమ్బాస్యాం లమ్బజానుకామ్ ..5.16.7..
హ్రస్వాం దీర్ఘాం తథా కుబ్జాం వికటాం వామనాం తథా .
కరాలాం భుగ్నవక్త్రాం చ పిఙ్గాక్షీం వికృతాననామ్ ..5.16.8..

వికృతాః పిఙ్గలాః కాలీః క్రోధనాః కలహప్రియాః .
కాలాయసమహాశూలకూటముద్గరధారిణీః ..5.17.9..
వరాహమృగశార్దూలమహిషాజశివాముఖీః .
గజోష్ట్రహయపాదీశ్చ నిఖాతశిరసో .?పరాః ..5.17.10..
ఏకహస్తైకపాదాశ్చ ఖరకర్ణ్యశ్వకర్ణికాః .
గోకర్ణీర్హస్తికర్ణీశ్చ హరికర్ణీస్తథాపరాః ..5.17.11..
అనాసా అతినాసాశ్చ తిర్యఙ్నాసా వినాసికాః .
గజసన్నిభనాసాశ్చ లలాటోచ్ఛవాసనాసికాః ..5.17.12..
హస్తిపాదా మహాపాదా గోపాదాః పాదచూలికాః .
అతిమాత్రశిరోగ్రీవా అతిమాత్రకుచోదరీః ..5.17.13..
అతిమాత్రాస్యనేత్రాశ్చ దీర్ఘజిహ్వానఖాస్తథా .
అజాముఖీర్హస్తిముఖీర్గోముఖీస్సూకరీముఖీః ..5.17.14..
హయోష్ట్రఖరవక్త్రాశ్చ రాక్షసీర్ఘోరదర్శనాః .
శూలముద్గరహస్తాశ్చ క్రోధనాః కలహప్రియాః ..5.17.15..
కరాలా ధూమ్రకేశీశ్చ రాక్షసీర్వికృతాననాః .
పిబన్తీ: సతతం పానం సదా మాంససురాప్రియాః ..5.17.16..
మాంసశోణితదిగ్ధాఙ్గీర్మాంసశోణితభోజనాః .
తా దదర్శ కపిశ్రేష్ఠో రోమహర్షణదర్శనాః ..5.17.17..
స్కన్ధవన్తముపాసీనాః పరివార్య వనస్పతిమ్ .

తస్యాధస్తాచ్చ తాం దేవీం రాజపుత్రీమనిన్దితామ్ ..5.17.18..
లక్షయామాస లక్ష్మీవాన్ హనుమాన్ జనకాత్మజామ్ .

నిష్ప్రభాం శోకసన్తప్తాం మలసఙ్కులమూర్ధజామ్ ..5.17.19..
క్షీణపుణ్యాం చ్యుతాం భూమౌ తారాం నిపతితామివ .

చారిత్రవ్యపదేశాఢ్యాం భర్తృదర్శనదుర్గతామ్ ..5.17.20..
భూషణైరుత్తమైర్హీనాం భర్తృవాత్సల్యభూషణామ్ .

రాక్షసాధిపసంరుద్ధాం బన్ధుభిశ్చ వినా కృతామ్ ..5.17.21..
వియూథాం సింహసంరుద్ధాం బద్ధాం గజవధూమివ .

చన్ద్రరేఖాం పయోదాన్తే శారదాభ్రైరివావృతామ్ ..5.17.22..
క్లిష్టరూపామసంస్పర్శాదయుక్తామివ వల్లకీమ్ .

సీతాం భర్తృవశే యుక్తామయుక్తాం రాక్షసీవశే ..5.17.23..
అశోకవనికామథ్యే శోకసాగరమాప్లుతామ్ .
తాభిః పరివృతాం తత్ర సగ్రహామివ రోహిణీమ్ ..5.17.24..
దదర్శ హనుమాన్ దేవీం లతామకుసుమామివ .

సా మలేన చ దిగ్ధాఙ్గీ వపుషా చాప్యలఙ్కృతా ..5.17.25..
మృణాలీ పఙ్కదిగ్ధేవ విభాతి న విభాతి చ .

మలినేన తు వస్త్రేణ పరిక్లిష్టేన భామినీమ్ ..5.17.26..
సంవృతాం మృగశాబాక్షీం దదర్శ హనుమాన్ కపిః .
తాం దేవీం దీనవదనామదీనాం భర్తృతేజసా ..5.17.27..
రక్షితాం స్వేన శీలేన సీతామసితలోచనామ్ .

తాం దృష్ట్వా హనుమాన్ సీతాం మృగశాబనిభేక్షణామ్ .
మృగకన్యామివ త్రస్తాం వీక్షమాణాం సమన్తతః ..5.17.28..
దహన్తీమివ నిఃశ్వాసైర్వృక్షాన్ పల్లవధారిణః .
సంఘాతమివ శోకానాం దుఃఖస్యోర్మిమివోత్థితామ్ ..5.17.29..

తాం క్షమాం సువిభక్తాఙ్గీ వినాభరణశోభినీమ్ ..5.17.30..
ప్రహర్షమతులం లేభే మారుతిః ప్రేక్ష్య మైథిలీమ్ .

హర్షజాని చ సో .?శ్రూణి తాం దృష్ట్వా మదిరేక్షణామ్ .
ముముచే హనుమాంస్తత్ర నమశ్చక్రే చ రాఘవమ్ ..5.17.31..

నమస్కృత్వా చ రామాయ లక్ష్మణాయ చ వీర్యవాన్ .
సీతాదర్శనసంహృష్టో హనుమాన్ సంవృతో .?భవత్ ..5.17.32..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే సప్తదశస్సర్గః .

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s