ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » వాల్మీకి » సుందరకాండ సర్గ 16

సుందరకాండ సర్గ 16

శ్రీ రామాయణం సుందరకాండ సర్గ 16

ప్రశస్య తు ప్రశస్తవ్యాం సీతాం తాం హరిపుఙ్గవః .
గుణాభిరామం రామం చ పునశ్చిన్తాపరో .?భవత్ ..5.16.1..

స ముహూర్తమివ ధ్యాత్వా బాష్పపర్యాకులేక్షణః .
సీతామాశ్రిత్య తేజస్వీ హనూమాన్విలలాప హ ..5.16.2..

మాన్యా గురువినీతస్య లక్ష్మణస్య గురుప్రియా .
యది సీతా .? .?పి దుఃఖార్తా కాలో హి దురతిక్రమః ..5.16.3..

రామస్య వ్యవసాయజ్ఞా లక్ష్మణస్య చ ధీమతః .
నాత్యర్థం క్షుభ్యతే దేవీ గఙ్గేవ జలదాగమే ..5.16.4..

తుల్యశీలవయోవృత్తాం తుల్యాభిజనలక్షణామ్ .
రాఘవో .? .?ర్హతి వైదేహీం తం చేయమసితేక్షణా ..5.16.5..

తాం దృష్ట్వా నవహేమాభాం లోకకాన్తామివ శ్రియమ్ .
జగామ మనసా రామం వచనం చేదమబ్రవీత్ ..5.16.6..

అస్యా హేతోర్విశాలాక్ష్యా హతో వాలీ మహాబలః .
రావణప్రతిమో వీర్యే కబన్ధశ్చ నిపాతితః ..5.16.7..

విరాధశ్చ హతః సఙ్ఖ్యే రాక్షసో భీమవిక్రమః .
వనే రామేణ విక్రమ్య మహేన్ద్రేణేవ శమ్బరః ..5.16.8..

చతుర్దశ సహస్రాణి రక్షసాం భీమకర్మణామ్ .
నిహతాని జనస్థానే శరైరగ్నిశిఖోపమైః ..5.16.9..

ఖరశ్చ నిహతసఙ్ఖ్యే త్రిశిరాశ్చ నిపాతితః .
దూషణశ్చ మహాతేజా రామేణ విదితాత్మనా ..5.16.10..

ఐశ్వర్యం వానరాణాం చ దుర్లభం వాలిపాలితమ్ .
అస్యా నిమిత్తే సుగ్రీవః ప్రాప్తవాన్ లోకసత్కృతమ్ ..5.16.11..

సాగరశ్చ మయా క్రాన్తశ్శ్రీమాన్నదనదీపతిః .
అస్యా హేతోర్విశాలాక్ష్యాః పురీ చేయమవేక్షితా ..5.16.12..

యది రామః సముద్రాన్తాం మేదినీం పరివర్తయేత్ .
అస్యాః కృతే జగచ్చాపి యుక్తమిత్యేవ మే మతిః ..5.16.13..

రాజ్యం వా త్రిషు లోకేషు సీతా వా జనకాత్మజా .
త్రైలోక్యరాజ్యం సకలం సీతాయా నాప్నుయాత్కలామ్ ..5.16.14..

ఇయం సా ధర్మశీలస్య మైథిలస్య మహాత్మనః .
సుతా జనకరాజస్య సీతా భర్తృదృఢవ్రతా ..5.16.15..
ఉత్థితా మేదినీం భిత్త్వా క్షేత్రే హలముఖక్షతే .
పద్మరేణునిభైః కీర్ణా శుభైః కేదారపామ్సుభిః ..5.16.16..

విక్రాన్తస్యార్యశీలస్య సంయుగేష్న్వివర్తినః .
స్నుషా దశరథస్యైషా జ్యేష్ఠా రాజ్ఞో యశస్వినీ ..5.16.17..

ధర్మజ్ఞస్య కృతజ్ఞస్య రామస్య విదితాత్మనః .
ఇయం సా దయితా భార్యా రాక్షసీవశమాగతా ..5.16.18..

సర్వాన్ భోగాన్పరిత్యజ్య భర్తృస్నేహబలాత్కృతా .
అచిన్తయిత్వా దుఃఖాని ప్రవిష్టా నిర్జనం వనమ్ ..5.16.19..
సంతుష్టా ఫలమూలేన భర్తృశుశ్రూషణే రతా .
యా పరాం భజతే ప్రీతిం వనే .? .?పి భవనే యథా ..5.16.20..
సేయం కనకవర్ణాఙ్గీ నిత్యం సుస్మితభాషిణీ .
సహతే యాతనామేతామనర్థానామభాగినీ ..5.16.21..

ఇమాం తు శీలసమ్పన్నాం ద్రష్టుమర్హతి రాఘవః .
రావణేన ప్రమథితాం ప్రపామివ పిపాసితః ..5.16.22..
అస్యా నూనం పునర్లాభాద్రాఘవః ప్రీతిమేష్యతి .
రాజా రాజ్యపరిభ్రష్టః పునః ప్రాప్యేవ మేదినీమ్ ..5.16.23..

కామభోగైః పరిత్యక్తా హీనా బన్ధుజనేన చ .
ధారయత్యాత్మనో దేహం తత్సమాగమకాఙ్క్షిణీ ..5.16.24..

నైషా పశ్యతి రాక్షస్యో నేమాన్పుష్పఫలద్రుమాన్ .
ఏకస్థహృదయా నూనం రామమేవానుపశ్యతి ..5.16.25..

భర్తా నామ పరం నార్యా భూషణం భూషణాదపి .
ఏషా తు రహితా తేన భూషణార్హా న శోభతే ..5.16.26..

దుష్కరం కురుతే రామో హీనో యదనయా ప్రభుః .
ధారయత్యాత్మనో దేహం న దుఃఖేనావసీదతి ..5.16.27..

ఇమామసితకేశాన్తాం శతపత్రనిభేక్షణామ్ .
సుఖార్హాం దుఃఖితాం దృష్ట్వా మమాపి వ్యథితం మనః ..5.16.28..

క్షతిక్షమా పుష్కరసన్నిభాక్షీ యా రక్షితా రాఘవలక్ష్మణాభ్యామ్ .
సా రాక్షసీభిర్వికృతేక్షణాభిః సంరక్ష్యతే సమ్ప్రతి వృక్షమూలే ..5.16.29..

హిమహతనలినీవ నష్టశోభా వ్యసనపరమ్పరయా నిపీడ్యమానా .
సహచరరహితేవ చక్రవాకీ జనకసుతా కృపణాం దశాం ప్రపన్నా ..5.16.30..

అస్యా హి పుష్పావనతాగ్రశాఖాః శోకం దృఢం వై జనయన్త్యశోకాః .
హిమవ్యపాయేన చ శీతరశ్మి రభ్యుత్థితో నైకసహస్రరశ్మి: ..5.16.31..

ఇత్యేవమర్థం కపిరన్వవేక్ష్య సీతేయమిత్యేవ నివిష్టబుద్ధి: .
సంశ్రిత్య తస్మిన్నిషసాద వృక్షే బలీ హరీణామృషభస్తరస్వీ ..5.16.32..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే షోడశస్సర్గః .

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s