ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » వాల్మీకి » సుందరకాండ సర్గ 14

సుందరకాండ సర్గ 14

శ్రీ రామాయణం సుందరకాండ సర్గ 14

స ముహూర్తమివ ధ్యాత్వా మనసా చాధిగమ్య తామ్ .
అవప్లుతో మహాతేజాః ప్రాకారం తస్య వేశ్మనః ..5.14.1..

స తు సంహృష్టసర్వాఙ్గః ప్రాకారస్థో మహాకపిః .
పుష్పితాగ్రాన్వసన్తాదౌ దదర్శ వివిధాన్ ద్రుమాన్ ..5.14.2..
సాలానశోకాన్ భవ్యాంశ్చ చంపకాంశ్చ సుపుష్పితాన్ .
ఉద్దాలకాన్నాగవృక్షాంశ్చూతాన్కపిముఖానపి ..5.14.3..

అథామ్రవణసఞ్ఛన్నాం లతాశతసమావృతామ్ .
జ్యాముక్త ఇవ నారాచః పుప్లువే వృక్షవాటికామ్ ..5.14.4..

స ప్రవిశ్య విచిత్రాం తాం విహగైరభినాదితామ్ .
రాజతైః కాంచనైశ్చైవ పాదపైః సర్వతో వృతామ్ ..5.14.5..
విహగైర్మృగసఙ్ఘైశ్చ విచిత్రాం చిత్రకాననామ్ .
ఉదితాదిత్యసఙ్కాశాం దదర్శ హనుమాన్ కపిః ..5.14.6..
వృతాం నానావిధైర్వృక్షైః పుష్పోపగఫలోపగైః .
కోకిలైర్భృఙ్గరాజైశ్చ మత్తైర్నిత్యనిషేవితామ్ ..5.14.7..
ప్రహృష్టమనుజే కాలే మృగపక్షిసమాకులే .
మత్తబర్హిణసఙ్ఘుష్టాం నానాద్విజగణాయుతామ్ ..5.14.8..

మార్గమాణో వరారోహాం రాజపుత్రీమనిన్దితామ్ .
సుఖప్రసుప్తాన్విహగాన్ బోధయామాస వానరః ..5.14.9..

ఉత్పతద్భిర్ద్విజగణైః పక్షైః సాలాస్సమాహతాః .
అనేకవర్ణా వివిధా ముముచుః పుష్పవృష్టయః ..5.14.10..

పుష్పావకీర్ణశ్శుశుభే హనుమాన్ మారుతాత్మజః .
అశోకవనికామధ్యే యథా పుష్పమయో గిరిః ..5.14.11..
తరస్వినా తే తరవస్తరసాభిప్రకమ్పితాః .
కుసుమాని విచిత్రాణి ససృజుః కపినా తదా ..5.14.14..

నిర్ధూతపత్రశిఖరాః శీర్ణపుష్పఫలా ద్రుమాః .
నిక్షిప్తవస్త్రాభరణా ధూర్తా ఇవ పరాజితాః ..5.14.15..

హనూమతా వేగవతా కమ్పితాస్తే నగోత్తమాః .
పుష్పపర్ణఫలాన్యాశు ముముచుః పుష్పశాలినః ..5.14.16..

విహఙ్గసఙ్ఘైర్హీనాస్తే స్కన్ధమాత్రాశ్రయా ద్రుమాః .
బభూవురగమాః సర్వే మారుతేవ నిర్ధుతాః .5.14.17 ..

నిర్ధూతకేశీ యువతిర్యథా మృదితవర్ణకా .
నిష్పీతశుభదన్తోష్ఠీ నఖైర్దన్తైశ్చ విక్షతా ..5.14.18..
తథా లాఙ్గూలహస్తైశ్చ చరణాభ్యాం చ మర్దితా .
బభూవాశోకవనికా ప్రభగ్నవరపాదపా ..5.14.19..

మహాలతానాం దామాని వ్యథమత్తరసా కపిః .
యథా ప్రావృషి విన్ధ్యస్య మేఘజాలాని మారుతః ..5.14.20..

స తత్ర మణిభూమీశ్చ రాజతీశ్చ మనోరమాః .
తథా కాఞ్చనభూమీశ్చ దదర్శ విచరన్కపిః ..5.14.21..

వాపీశ్చ వివిధాకారాః పూర్ణాః పరమవారిణా .
మహార్హైర్మణిసోపానైరుపపన్నాస్తతస్తతః ..5.14.22..
ముక్తాప్రవాలసికతాః స్ఫాటికాన్తరకుట్టిమాః .
కాఞ్చనైస్తరుభిశ్చిత్రైస్తీరజైరుపశోభితైః ..5.14.23..
ఫుల్లపద్మోత్పలవనాశ్చక్రవాకోపకూజితాః .
నత్యూహరుతసంఘుష్టా హంససారసనాదితాః ..5.14.24..
దీర్ఘాభిర్ద్రుమయుక్తాభిః సరద్భిశ్చ సమన్తతః .
అమృతోపమతోయాభిశ్శివాభిరుపసంస్కృతాః ..5.14.25..
లతాశతైరవతతాస్సన్తానకుసుమావృతాః .
నానాగుల్మావృతఘనాః కరవీరకృతాన్తరాః ..5.14.26..

తతో .?మ్బుధరసఙ్కాశం ప్రవృద్ధశిఖరం గిరిమ్ .
విచిత్రకూటం కూటైశ్చ సర్వతః పరివారితమ్ ..5.14.27..
శిలాగృహైరవతతం నానావృక్షైః సమావృతమ్ .
దదర్శ హరిశార్దూలో రమ్యం జగతి పర్వతమ్ ..5.14.28..

దదర్శ చ నగాత్తస్మాన్నదీం నిపతితాం కపిః .
అఙ్కాదివ సముత్పత్య ప్రియస్య పతితాం ప్రియామ్ ..5.14.29..
జలే నిపతితాగ్రైశ్చ పాదపైరుపశోభితామ్ .
వార్యమాణామివ క్రుద్ధాం ప్రమదాం ప్రియబన్ధుభిః ..5.14.30..
పునరావృత్తతోయాం చ దదర్శ స మహాకపిః .
ప్రసన్నామివ కాన్తస్య కాన్తాం పునరుపస్థితామ్ ..5.14.31..

తస్యా దూరాత్సపద్మిన్యో నానాద్విజగణాయుతాః .
దదర్శ హరిశార్దూలో హనుమాన్ మారుతాత్మజః ..5.14.32..

కృత్రిమాం దీర్ఘికాం చాపి పూర్ణాం శీతేన వారిణా .
మణిప్రవరసోపానాం ముక్తాసికతశోభితామ్ ..5.14.33..
వివిధైర్మృగసఙ్ఘైశ్చ విచిత్రాం చిత్రకాననామ్ .
ప్రాసాదైస్సుమహద్భిశ్చ నిర్మితైర్విశ్వకర్మణా ..5.14.34..
కాననైః కృత్రిమైశ్చాపి సర్వతః సమలఙ్కృతామ్ .

యే కేచిత్పాదపాస్తత్ర పుష్పోపగఫలోపగాః ..5.14.35..
సచ్ఛత్రాస్సవితర్దీకాస్సర్వే సౌవర్ణవైదికాః .

లతాప్రతానైర్బహుభ.?:పర్ణైశ్చ బహుభిర్వృతామ్ ..5.14.36..
కాఞ్చనీం శింశుపామేకాం దదర్శ హరియూథపః .
వృతాం హేమమయీభిస్తు వేదికాభిస్సమన్తతః ..5.14.37..

సో .?పశ్యద్భూమిభాగాంశ్చ గర్తప్రస్రవణాని చ .
సువర్ణవృక్షానపరాన్ దదర్శ శిఖిసన్నిభాన్ ..5.14.38..

తేషాం ద్రుమాణాం ప్రభయా మేరోరివ దివాకరః .
అమన్యత తదా వీరః కాఞ్చనో .?స్మీతి వానరః ..5.14.39..

తాం కాఞ్చనైస్తరుగణైర్మారుతేన చ వీజితామ్ .
కిఙ్కిణీశతనిర్ఘోషాం దృష్ట్వా విస్మయమాగమత్ ..5.14.40..

స పుష్పితాగ్రాం రుచిరాం తరుణాఙ్కురపల్లవామ్ .
తామారుహ్య మహాబాహుశ్శింశుపాం పర్ణసంవృతామ్ ..5.14.41..

ఇతో ద్రక్ష్యామి వైదేహీం రామదర్శనలాలసామ్ .
ఇతశ్చేతశ్చ దుఃఖార్తాం సమ్పతన్తీం యదృచ్ఛయా ..5.14.42..

అశోకవనికా చేయం దృఢం రమ్యా దురాత్మనః .
చమ్పకైశ్చన్దనైశ్చాపి వకులైశ్చ విభూషితా ..5.14.43..

ఇయం చ నలినీ రమ్యా ద్విజసఙ్ఘనిషేవితా .
ఇమాం సా రామమహిషీ నూనమేష్యతి జానకీ ..5.14.44..

సా రామా రామమహిషీ రాఘవస్య ప్రియా సతీ .
వనసఞ్చారకుశలా నూనమేష్యతి జానకీ ..5.14.45..

అథవా మృగశాబాక్షీ వనస్యాస్య విచక్షణా .
వనమేష్యతి సా .?ర్యేహ రామచిన్తానుకర్శితా ..5.14.46..

రామశోకాభిసన్తప్తా సా దేవీ వామలోచనా .
వనవాసే రతా నిత్యమేష్యతే వనచారిణీ ..5.14.47..

వనేచరాణాం సతతం నూనం స్పృహయతే పురా .
రామస్య దయితా భార్యా జనకస్యసుతా సతీ ..5.14.48..

సన్ధ్యాకాలమనాః శ్యామా ధ్రువమేష్యతి జానకీ .
నదీం చేమాం శుభజలాం సన్ధ్యార్థే వరవర్ణినీ ..5.14.49..

తస్యాశ్చాప్యనురూపేయమశోకవనికా శుభా .
శుభా యా పార్థివేన్ద్రస్య పత్నీ రామస్య సమ్మతా ..5.14.50..

యది జీవతి సా దేవీ తారాధిపనిభాననా .
ఆగమిష్యతి సా .?వశ్యమిమాం శివజలాం నదీమ్ ..5.14.51..

ఏవం తు మత్వా హనుమాన్మహాత్మా ప్రతీక్షమాణో మనుజేన్ద్రపత్నీమ్ .
అవేక్షమాణశ్చ దదర్శ సర్వం సుపుష్పితే పర్ణఘనే నిలీనః ..5.14.52..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే చతుర్దశస్సర్గః .

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s