ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » వాల్మీకి » సుందరకాండ సర్గ 13

సుందరకాండ సర్గ 13

శ్రీ రామాయణం సుందరకాండ సర్గ 13

విమానాత్తు సుసమ్క్రమ్య ప్రాకారం హరియూథపః .
హనుమాన్వేగవానాసీద్యథా విద్యుద్ఘనాన్తరే ..5.13.1..

సమ్పరిక్రమ్య హనుమాన్రావణస్య నివేశనాత్ .
అదృష్ట్వా జానకీం సీతామబ్రవీద్వచనం కపిః ..5.13.2..

భూయిష్ఠం లోలితా లఙ్కా రామస్య చరతా ప్రియమ్ .
న హి పశ్యామి వైదేహీం సీతాం సర్వాఙ్గశోభనామ్ ..5.13.3..

పల్వలాని తటాకాని సరాంసి సరితస్తథా .
నద్యో .?నూపవనాన్తాశ్చ దుర్గాశ్చ ధరణీధరాః ..5.13.4..
లోలితా వసుధా సర్వా న తు పశ్యామి జానకీమ్ .

ఇహ సమ్పాతినా సీతా రావణస్య నివేశనే ..5.13.5..
ఆఖ్యాతా గృధ్రరాజేన న చ పశ్యామి తామహమ్ .

కిం ను సీతా .?థ వైదేహీ మైథిలీ జనకాత్మజా ..5.13.6..
ఉపతిష్ఠేత వివశా రావణం దుష్టచారిణమ్ .

క్షిప్రముత్పతతో మన్యే సీతామాదాయ రక్షసః ..5.13.7..
బిభ్యతో రామబాణానామన్తరా పతితా భవేత్ .

అథవా హ్రియమాణాయాః పథి సిద్ధనిషేవితే ..5.13.8..
మన్యే పతితమార్యాయా హృదయం ప్రేక్ష్య సాగరమ్ .

రావణస్యోరువేగేన భుజాభ్యాం పీడితేన చ ..5.13.9..
తయా మన్యే విశాలాక్ష్యా త్యక్తం జీవితమార్యయా .

ఉపర్యుపరి వా నూనం సాగరం క్రమతస్తదా ..5.13.10..
వివేష్టమానా పతితా సాగరే జనకాత్మజా .

అహో క్షుద్రేణ వా .?నేన రక్షన్తీ శీలమాత్మనః ..5.13.11..
అబన్ధుర్భక్షితా సీతా రావణేన తపస్వినీ .

అథవా రాక్షసేన్ద్రస్య పత్నీభిరసితేక్షణా ..5.13.12..
అదుష్టా దుష్టభావాభిర్భక్షితా సా భవిష్యతి .

సమ్పూర్ణచన్ద్రప్రతిమం పద్మపత్రనిభేక్షణమ్ ..5.13.13..
రామస్య ధ్యాయతీ వక్త్రం పఞ్చత్వం కృపణా గతా .

హా రామ లక్ష్మణేత్యేవం హా .?యోధ్యే చేతి మైథిలీ ..5.13.14..
విలప్య బహు వైదేహీ న్యస్తదేహా భవిష్యతి .

అథవా నిహితా మన్యే రావణస్య నివేశనే ..5.13.15..
నూనం లాలప్యతే సీతా పఞ్జరస్థేవ శారికా .

జనకస్య సుతా సీతా రామపత్నీ సుమధ్యమా ..5.13.16..
కథముత్పలపత్రాక్షీ రావణస్య వశం వ్రజేత్ .

వినష్టా వా ప్రణష్టా వా మృతా వా జనకాత్మజా ..5.13.17..
రామస్య ప్రియభార్యస్య న నివేదయితుం క్షమమ్ .

నివేద్యమానే దోషస్స్యాద్దోషస్స్యాదనివేదనే ..5.13.18..
కథం ను ఖలు కర్తవ్యం విషమం ప్రతిభాతి మే .

అస్మిన్నేవంగతే కార్యే ప్రాప్తకాలం క్షమం చ కిమ్ ..5.13.19..
భవేదితి మతం భూయో హనుమాన్ప్రవిచారయత్ .

యది సీతామదృష్ట్వా .?హం వానరేన్ద్రపురీమితః ..5.13.20..
గమిష్యామి తతః కో మే పురుషార్థో భవిష్యతి .

మమేదం లఙ్ఘనం వ్యర్థం సాగరస్య భవిష్యతి ..5.13.21..
ప్రవేశశ్చైవ లఙ్కాయాః రాక్షసానాం చ దర్శనమ్ .

కిం మాం వక్ష్యతి సుగ్రీవో హరయో వా సమాగతాః ..5.13.22..
కిష్కిన్ధాం సమనుప్రాప్తం తౌ వా దశరథాత్మజౌ .

గత్వా తు యది కాకుత్స్థం వక్ష్యామి పరమప్రియమ్ ..5.13.23..
న దృష్టేతి మయా సీతా తతస్తక్ష్యతి జీవితమ్ .

పరుషం దారుణం క్రూరం తీక్ష్ణమిన్ద్రియతాపనమ్ ..5.13.24..
సీతానిమిత్తం దుర్వాక్యం శ్రుత్వా స న భవిష్యతి .

తం తు కృచ్ఛ్రగతం దృష్ట్వా పఞ్చత్వగతమానసమ్ ..5.13.25..
భృశానురక్తో మేధావీ న భవిష్యతి లక్ష్మణః .

వినష్టౌ భ్రాతరౌ శ్రుత్వా భరతో .?పి మరిష్యతి ..5.13.26..
భరతం చ మృతం దృష్ట్వా శత్రుఘ్నో న భవిష్యతి .

పుత్రాన్మృతాన్సమీక్ష్యాథ న భవిష్యన్తి మాతరః ..5.13.27..
కౌసల్యా చ సుమిత్రా చ కైకేయీ చ న సంశయః .

కృతజ్ఞస్సత్యసన్ధశ్చ సుగ్రీవః ప్లవగాధిపః ..5.13.28..
రామం తథా గతం దృష్ట్వా తతస్త్యక్ష్యతి జీవితమ్ .

దుర్మనా వ్యథితా దీనా నిరానన్దా తపస్వినీ ..5.13.29..
పీడితా భర్తృశోకేన రుమా త్యక్ష్యతి జీవితమ్ .

వాలిజేన తు దుఃఖేన పీడితా శోకకర్శితా ..5.13.30..
పఞ్చత్వం చ గతే రాజ్ఞి తారా .?పి న భవిష్యతి .

మాతాపిత్రోర్వినాశేన సుగ్రీవవ్యసనేన చ ..5.13.31..
కుమారో .?ప్యఙ్గదః కస్మాద్ధారయిష్యతి జీవితమ్ .

భర్తృజేన తు దుఃఖేన హ్యభిభూతా వనౌకసః ..5.13.32..
శిరాంస్యభిహనిష్యన్తి తలైర్ముష్టిభిరేవ చ .

సాన్త్వేనానుప్రదానేన మానేన చ యశస్వినా ..5.13.33..
లాలితాః కపిరాజేన ప్రాణాంస్త్యక్ష్యన్తి వానరాః .

న వనేషు న శైలేషు న నిరోధేషు వా పునః ..5.13.34..
క్రీడామనుభవిష్యన్తి సమేత్య కపికుఞ్జరాః .

సపుత్రదారాస్సామాత్యా భర్తృవ్యసనపీడితాః ..5.13.35..
శైలాగ్రేభ్యః పతిష్యన్తి సమేషు విషమేషు చ .

విషముద్బన్ధనం వాపి ప్రవేశం జ్వలనస్య వా ..5.13.36..
ఉపవాసమథో శస్త్రం ప్రచరిష్యన్తి వానరాః .

ఘోరమారోదనం మన్యే గతే మయి భవిష్యతి ..5.13.37..
ఇక్ష్వాకుకులనాశశ్చ నాశశ్చైవ వనౌకసామ్ .

సో .?హం నైవ గమిష్యామి కిష్కిన్ధాం నగరీమితః ..5.13.38..
న చ శక్ష్యామ్యహం ద్రష్టుం సుగ్రీవం మైథిలీం వినా .

మయ్యగచ్ఛతి చేహస్థే ధర్మాత్మానౌ మహారథౌ ..5.13.39..
ఆశయా తౌ ధరిష్యేతే వానరాశ్చ మనస్వినః .

హస్తాదానో ముఖాదానో నియతో వృక్షమూలికః ..5.13.40..
వానప్రస్థో భవిష్యామి హ్యదృష్ట్వా జనకాత్మజామ్ .
సాగరానూపజే దేశే బహుమూలఫలోదకే ..5.13.41..

చితాం కృత్వా ప్రవేక్ష్యామి సమిద్ధమరణీసుతమ్ .
ఉపవిష్టస్య వా సమ్యగ్లిఙ్గినీం సాధయిష్యతః ..5.13.42..
శరీరం భక్షయిష్యన్తి వాయసాః శ్వాపదాని చ .

ఇదం మహర్షిభిర్దృష్టం నిర్యాణమితి మే మతిః ..5.13.43..
సమ్యగాపః ప్రవేక్ష్యామి న చేత్పశ్యామి జానకీమ్ .

సుజాతమూలా సుభగా కీర్తిమాలా యశస్వినీ ..5.13.44..
ప్రభగ్నా చిరరాత్రీయం మమ సీతామపశ్యతః .

తాపసో వా భవిష్యామి నియతో వృక్షమూలికః ..5.13.45..
నేతః ప్రతిగమిష్యామి తామదృష్ట్వాసితేక్షణామ్ .

యదీతః ప్రతిగచ్ఛామి సీతామనధిగమ్య తామ్ ..5.13.46..
అఙ్గదస్సహ తైస్సర్వైర్వానరైర్న భవిష్యతి .

వినాశే బహవో దోషా జీవన్ భద్రాణి పశ్యతి ..5.13.47..
తస్మాత్ప్రాణాన్ ధరిష్యామి ధ్రువో జీవితసఙ్గమః .

ఏవం బహువిధం దుఃఖం మనసా ధరాయన్ముహుః ..5.13.48..
నాధ్యగచ్ఛత్తదా పారం శోకస్య కపికుఞ్చరః .

రావణం వా వధిష్యామి దశగ్రీవం మహాబలమ్ ..5.13.49..
కామమస్తు హృతా సీతా ప్రత్యాచీర్ణం భవిష్యతి .

అథవైనం సముత్క్షిప్య ఉపర్యుపరి సాగరమ్ ..5.13.50..
రామాయోపహరిష్యామి పశుం పశుపతేరివ .

ఇతి చిన్తాం సమాపన్నః సీతామనధిగమ్య తామ్ ..5.13.51..
ధ్యానశోకపరీతాత్మా చిన్తయామాస వానరః .

యావత్సీతాం హి పశ్యామి రామపత్నీం యశస్వినీమ్ ..5.13.52..
తావదేతాం పురీం లఙ్కాం విచినోమి పునః పునః .

సమ్పాతివచనాచ్చాపి రామం యద్యానయామ్యహమ్ ..5.13.53..
అపశ్యన్ రాఘవో భార్యాం నిర్ధహేత్సర్వవానరాన్ .

ఇహైవ నియతాహారో వత్స్యామి నియతేన్ద్రియః ..5.13.54..
న మత్కృతే వినశ్యేయుః సర్వే తే నరవానరాః .

అశోకవనికా చేయం దృశ్యతే యా మహాద్రుమా ..5.13.55..
ఇమామధిగమిష్యామి న హీయం విచితా మయా .

వసూన్రుద్రాంస్తథా .?దిత్యానశ్వినౌ మరుతో .?పి చ ..5.13.56..
నమస్కృత్వా గమిష్యామి రక్షసాం శోకవర్ధనః .

జిత్వా తు రాక్షసాన్ సర్వానిక్ష్వాకుకులనన్దినీమ్ ..5.13.57..
సమ్ప్రదాస్యామి రామాయ యథా సిద్ధిం తపస్వినే .

స: ముహూర్తమివ ధ్యాత్వా చిన్తావగ్రథితేన్ద్రియః ..5.13.58..
ఉదతిష్ఠన్మహాతేజా హనుమాన్ మారుతాత్మజః .

నమో .?స్తు రామాయ సలక్ష్మణాయ దేవ్యై చ తస్యై జనకాత్మజాయై .
నమో .?స్తు రుద్రేంద్రయమానిలేభ్యో నమో .?స్తు చన్ద్రార్కమరుద్గణేభ్యః ..5.13.59..

స తేభ్యస్తు నమస్కృత్య సుగ్రీవాయ చ మారుతిః .
దిశస్సర్వాస్సమాలోక్య హ్యశోకవనికాం ప్రతి ..5.13.60..

స గత్వా మనసా పూర్వమశోకవనికాం శుభామ్ .
ఉత్తరం చిన్తయామాస వానరో మారుతాత్మజః ..5.13.61..

ధ్రువం తు రక్షోబహులా భవిష్యతి వనాకులా .
అశోకవనికా పుణ్యా సర్వసంస్కారసంస్కృతా ..5.13.62..

రక్షిణశ్చాత్ర విహితా నూనం రక్షన్తి పాదపాన్ .
భగవానపి సర్వాత్మా నాతిక్షోభం ప్రవాతి వై ..5.13.63..
సంక్షిప్తో .?యం మయా .?త్మా చ రామార్థే రావణస్య చ .

సిద్ధిం మే సంవిధాస్యన్తి దేవాః సర్షిగణాస్త్విహ ..5.13.64..
బ్రహ్మా స్వయంభూర్భగవాన్ దేవాశ్చైవ దిశన్తు మే .
సిద్ధిమగ్నిశ్చ వాయుశ్చ పురుహూతశ్చ వజ్రభృత్ ..5.13.65..
వరుణః పాశహస్తశ్చ సోమాదిత్యౌ తథైవ చ .
అశ్వినౌ చ మహాత్మానౌ మరుతః శర్వ ఏవ చ ..5.13.66..
సిద్ధిం సర్వాణి భూతాని భూతానాం చైవ యః ప్రభుః .
దాస్యన్తి మమ యే చాన్యే హ్యదృష్టాః పథి గోచరాః ..5.13.67..

తదున్నసం పాణ్డురదన్తమవ్రణం శుచిస్మితం పద్మపలాశలోచనమ్ .
ద్రక్ష్యే తదార్యావదనం కదాన్వహం ప్రసన్నతారాధిపతుల్యదర్శనమ్ ..5.13.68..

క్షుద్రేణ పాపేన నృశంసకర్మణా సుదారుణాలఙ్కృతవేషధారిణా .
బలాభిభూతా హ్యబలా తపస్వినీ కథం ను మే దృష్టిపథే .?ద్య సా భవేత్ ..5.13.69..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే త్రయోదశస్సర్గః .

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s