ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » వాల్మీకి » సుందరకాండ సర్గ 12

సుందరకాండ సర్గ 12

శ్రీ రామాయణం సుందరకాండ సర్గ 12

స తస్య మధ్యే భవనస్య మారుతి-
ర్లతాగృహాంశ్చిత్రగృహాన్నిశాగృహాన్ .
జగామ సీతాం ప్రతి దర్శనోత్సుకో
న చైవ తాం పశ్యతి చారుదర్శనామ్ ..5.12.1..

స చిన్తయామాస తతో మహాకపిః
ప్రియామపశ్యన్రఘునన్దనస్య తామ్ .
ధ్రువం హి సీతా మ్రియతే యథా న మే
విచిన్వతో దర్శనమేతి మైథిలీ ..5.12.2..

సా రాక్షసానాం ప్రవరేణ జానకీ
స్వశీలసంరక్ష్ణతత్పరా సతీ .
అనేన నూనం ప్రతి దుష్టకర్మణా
హతా భవేదార్యపథే పరే స్థితా ..5.12.3..

విరూపరూపా వికృతా వివర్చసో
మహాననా దీర్ఘవిరూపదర్శనాః .
సమీక్ష్య సా రాక్షసరాజయోషితో
భయాద్వినష్టా జనకేశ్వరాత్మజా ..5.12.4..

సీతామదృష్ట్వా హ్యనవాప్య పౌరుషం
విహృత్య కాలం సహ వానరైశ్చిరమ్ .
న మే .?స్తి సుగ్రీవసమీపగా గతి:
సుతీక్ష్ణదణ్డో బలవాంశ్చ వానరః ..5.12.5..

దృష్టమన్తఃపురం సర్వం దృష్టా రావణయోషితః .
న సీతా దృశ్యతే సాధ్వీవృథా జాతో మమ శ్రమః ..5.12.6..

కిం ను మాం వానరాః సర్వే గతం వక్ష్యన్తి సఙ్గతాః .
గత్వా తత్ర త్వయా వీర కిం కృతం తద్వదస్వ న: ..5.12.7..

అదృష్ట్వా కిం ప్రవక్ష్యామి తామహం జనకాత్మజామ్ .
ధ్రువం ప్రాయముపైష్యన్తి కాలస్య వ్యతివర్తనే ..5.12.8..

కిం వా వక్ష్యతి వృద్ధశ్చ జామ్బవానాఙ్గదశ్చ సః .
గతం పారం సముద్రస్య వానరాశ్చ సమాగతాః ..5.12.9..

అనిర్వేదః శ్రియో మూలమనిర్వేదః పరం సుఖమ్ .
అనిర్వేదో హి సతతం సర్వార్థేషు ప్రవర్తకః ..5.12.10..

కరోతి సఫలం జన్తోః కర్మ యత్తత్కరోతి సః .
తస్మాదనిర్వేదకృతం యత్నం చేష్టే .?హముత్తమమ్ ..5.12.11..
భూయస్తావద్విచేష్యామి దేశాన్రావణపాలితాన్ .

ఆపానశాలా విచితాస్తథా పుష్పగృహాణి చ ..5.12.12..
చిత్రశాలాశ్చ విచితా భూయః క్రీడాగృహాణి చ .
నిష్కుటాన్తరరథ్యాశ్చ విమానాని చ సర్వశః ..5.12.13..

ఇతి సఞ్చిన్త్య భూయో .?పి విచేతుముపచక్రమే .
భూమీగృహాంశ్చైత్యగృహాన్ గృహాతిగృహకానపి ..5.12.14..

ఉత్పతన్నిష్పతంశ్చాపి తిష్ఠన్గచ్ఛన్ పునః పునః .
అపావృణ్వంశ్చ ద్వారాణి కవాటాన్యవఘాటయన్ ..5.12.15..
ప్రవిశన్నిష్పతంశ్చాపి ప్రపతన్నుత్పతన్నపి .
సర్వమప్యవకాశం స విచచార మహాకపిః ..5.12.16..

చతురఙ్గులమాత్రో .?పి నావకాశః స విద్యతే .
రావణాన్తఃపురే తస్మిన్ యం కపిర్న జగామ సః ..5.12.17..

ప్రాకారాన్తరరథ్యాశ్చ వేదికాశ్చైత్యసంశ్రయాః .
దీర్ఘికాః పుష్కరిణ్యశ్చ సర్వం తేనావలోకితమ్ ..5.12.18..

రాక్షస్యో వివిధాకారా విరూపా వికృతాస్తథా .
దృష్టా హనుమతా తత్ర న తు సా జనకాత్మజా ..5.12.19..

రూపేణాప్రతిమా లోకే వరా విద్యాధరస్త్రియః .
దృష్టా హనుమతా తత్ర న తు రాఘవనన్దినీ ..5.12.20..

నాగకన్యా వరారోహాః పూర్ణచన్ర్దనిభాననాః .
దృష్టా హనుమతా తత్ర న తు సీతా సుమధ్యమా ..5.12.21..

ప్రమథ్య రాక్షసేన్ద్రేణ నాగకన్యా బలాద్ధృతాః .
దృష్టా హనుమతా తత్ర న సా జనకనన్దినీ ..5.12.22..

సో .?పశ్యంస్తాం మహాబాహుః పశ్యంశ్చాన్యా వరస్త్రియః .
విషసాద ముహుర్ధీమాన్ హనుమాన్ మారుతాత్మజః ..5.12.23..

ఉద్యోగం వానరేన్ద్రాణాం ప్లవనం సాగరస్య చ .
వ్యర్థం వీక్ష్యానిలసుతశ్చిన్తాం పునరుపాగమత్ ..5.12.24..

అవతీర్య విమానాచ్చ హనుమాన్ మారుతాత్మజః .
చిన్తాముపజగామాథ శోకోపహతచేతనః ..5.12.25..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే ద్వాదశస్సర్గః .

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

Connecting to %s