ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » వాల్మీకి » సుందరకాండ సర్గ 11

సుందరకాండ సర్గ 11

శ్రీ రామాయణం సుందరకాండ సర్గ 11

అవధూయ చ తాం బుద్ధిం బభూవావస్థితస్తదా .
జగామ చాపరాం చిన్తాం సీతాం ప్రతి మహాకపిః ..5.11.1..

న రామేణ వియుక్తా సా స్వప్తుమర్హతి భామినీ .
న భోక్తుం వాప్యలఙ్కర్తుం న పానముపసేవితుమ్ ..5.11.2..
నాన్యం నరముపస్థాతుం సురాణామపి చేశ్వరమ్ .
న హి రామసమః కశ్చిద్విద్యతే త్రిదశేష్వపి ..5.11.3..
అన్యేయమితి నిశ్చిత్య పానభూమౌ చచార సః .

క్రీడితేనాపరాః క్లాన్తా గీతేన చ తథా .?పరాః ..5.11.4..
నృత్తేన చాపరాః క్లాన్తాః పానవిప్రహతాస్తథా .

మురజేషు మృదఙ్గేషు పీఠికాసు చ సంస్థితాః ..5.11.5..
తథా .? .?స్తరణముఖ్యేషు సంవిష్టాశ్చాపరాః స్త్రియః .

అఙ్గనానాం సహస్రేణ భూషితేన విభూషణైః ..5.11.6..
రూపసల్లాపశీలేన యుక్తగీతార్థభాషిణా .
దేశకాలాభియుక్తేన యుక్తవాక్యాభిధాయినా ..5.11.7..
రతాభిరతసంసుప్తం దదర్శ హరియూథపః .

తాసాం మధ్యే మహాబాహుః శుశుభే రాక్షసేశ్వరః ..5.11.8..
గోష్ఠే మహతి ముఖ్యానాం గవాం మధ్యే యథా వృషః .

స రాక్షసేన్ద్రః శుశుభే తాభిః పరివృతస్స్వయమ్ ..5.11.9..
కరేణుభిర్యథా .?రణ్యే పరికీర్ణో మహాద్విపః .

సర్వకామైరుపేతాం చ పానభూమిం మహాత్మనః ..5.11.10..
దదర్శ హరిశార్దూలస్తస్య రక్షఃపతేర్గృహే .

మృగాణాం మహిషాణాం చ వరాహాణాం చ భాగశః ..5.11.11..
తత్ర న్యస్తాని మాంసాని పానభూమౌ దదర్శ సః .

రౌక్మేషు చ విశాలేషు భాజనేష్వర్ధభక్షితాన్ ..5.11.12..
దదర్శ హరిశార్దూలో మయూరాన్ కుక్కుటాంస్తథా .

వరాహవార్ధ్రాణసకాన్ దధిసౌవర్చలాయుతాన్ ..5.11.13..
శల్యాన్ మృగమయూరాంశ్చ హనుమానన్వవైక్షత .

క్రకరాన్వివిధాన్ సిద్ధాంశ్చకోరానర్ధభక్షితాన్ ..5.11.14..
మహిషానేకశల్యాంశ్చ ఛాగాంశ్చ కృతనిష్ఠితాన్ .
లేహ్యానుచ్చావచాన్పేయాన్ భోజ్యాని వివిధాని చ ..5.11.15..
తథా .? .?మ్లలవణోత్తంసైర్వివిధైరాగషాడబైః .
హారనూపురకేయూరైరపవిద్ధైర్మహాధనైః ..5.11.16..
పానభాజనవిక్షిప్తైః ఫలైశ్చ వివిధైరపి .
కృతపుష్పోపహారా భూరధికం పుష్యతి శ్రియమ్ ..5.11.17..

తత్ర తత్ర చ విన్యస్తై: సుశ్లిష్టైశ్శయనాసనైః .
పానభూమిర్వినా వహ్నిం ప్రదీప్తేవోపలక్ష్యతే ..5.11.18..

బహుప్రకారైర్వివిధైర్వరసంస్కారసంస్కృతై:!
మాంసైః కుశలసమ్పృక్తై: పానభూమిగతైః పృథక్ ..5.11.19..

దివ్యాః ప్రసన్నా వివిధాః సురాః కృతసురా అపి .
శర్కరా .?సవమాధ్వీకపుష్పాసవఫలాసవాః ..5.11.20..
వాసచూర్ణైశ్చ వివిధైర్మృష్టాస్తైస్తై: పృథక్ పృథక్ .

సన్తతా శుశుభే భూమిర్మాల్యైశ్చ బహుసంస్థితైః ..5.11.21..
హిరణ్మయైశ్చ వివిధైర్భాజనైః స్ఫాటికైరపి .
జామ్బూనదమయైశ్చాన్యైః కరకైరభిసంవృతా ..5.11.22..

రాజతేషు చ కుమ్భేషు జామ్బూనదమయేషు చ .
పానశ్రేష్ఠం తదా భూరి కపిస్తత్ర దదర్శ హ ..5.11.23..

సో .?పశ్యచ్ఛాతకుమ్భాని సీధోర్మలామణిమయాని చ .
రాజతాని చ పూర్ణాని భాజనాని మహాకపిః ..5.11.24..

క్వచిదల్పావశేషాణి క్వచిత్పీతాని సర్వశః .
క్వచిన్నైవ ప్రపీతాని పానాని స దదర్శ హ ..5.11.25..

క్వచిద్ భక్ష్యాంశ్చ వివిధాన్ క్వచిత్పానాని భాగశః .
క్వచిదన్నావశేషాణి పశ్యన్వై విచచార హ ..5.11.26..

క్వచిత్ప్రభిన్నైః కరకైః క్వచిదాలోలితైర్ఘటైః .
క్వచిత్సంపృక్తమాల్యాని జలాని చ ఫలాని చ ..5.11.27..

శయనాన్యత్ర నారీణాం శుభ్రాణి బహుధా పునః .
పరస్పరం సమాశ్లిష్య కాశ్చిత్సుప్తా వరాఙ్గనాః ..5.11.28..

కాశ్చిచ్చ వస్త్రమన్యస్యాస్స్వపన్త్యాః పరిధాయ చ .
ఆహృత్య చాబలాః సుప్తా నిద్రాబలపరాజితాః ..5.11.29..

తాసాముచ్ఛవాసవాతేన వస్త్రం మాల్యం చ గాత్రజమ్ .
నాత్యర్థం స్పన్దతే చిత్రం ప్రాప్య మన్దమివానిలమ్ ..5.11.30..

చన్దనస్య చ శీతస్య శీధోర్మధురసస్య చ .
వివిధస్య చ మాల్యస్య ధూపస్య వివిధస్య చ ..5.11.31..
బహుధా మారుతస్తత్ర గన్ధం వివిధముద్వహన్ .
స్నానానాం చన్దనానాం చ ధూపానాం చైవ మూర్ఛితః ..5.11.32..
ప్రవవౌ సురభిర్గన్ధో విమానే పుష్పకే తదా .

శ్యామావదాతాస్తత్రాన్యాః కాశ్చిత్కృష్ణా వరాఙ్గనాః ..5.11.33..
కాశ్చిత్ కాఞ్చనవర్ణాఙ్గ్యః ప్రమదా రాక్షసాలయే .

తాసాం నిద్రావశత్వాచ్చ మదనేన విమూర్ఛితమ్ ..5.11.34..
పద్మినీనాం ప్రసుప్తానాం రూపమాసీద్యథైవ హి .

ఏవం సర్వమశేషేణ రావణాన్తః పురం కపిః ..5.11.35..
దదర్శ సుమహాతేజా: న దదర్శ చ జానకీమ్ .

నిరీక్షమాణశ్చ తదా తాః స్త్రియః స మహాకపిః ..5.11.36..
జగామ మహతీం చిన్తాం ధర్మసాధ్వసశఙ్కితః .

పరదారావరోధస్య ప్రసుప్తస్య నిరీక్షణమ్ ..5.11.37..
ఇదం ఖలు మమాత్యర్థం ధర్మలోపం కరిష్యతి .

న హి మే పరదారాణాం దృష్టిర్విషయవర్తినీ ..5.11.38..
అయం చాత్ర మయా దృష్టః పరదారాపరిగ్రహః .

తస్య ప్రాదురభూచ్చిన్తా పునరన్యా మనస్వినః ..5.11.39..
నిశ్చితైకాన్తచిత్తస్య కార్యనిశ్చయదర్శినీ .

కామం దృష్టా మయా సర్వా విశ్వస్తా రావణస్త్రియః ..5.11.40..
న హి మే మనసః కిఞ్చిద్వైకృత్యముపజాయతే .

మనో హి హేతుః సర్వేషామిన్ద్రియాణాం ప్రవర్తనే ..5.11.41..
శుభాశుభాస్వవస్థాసు తచ్చ మే సువ్యవస్థితమ్ .

నాన్యత్ర హి మయా శక్యా వైదేహీ పరిమార్గితుమ్ ..5.11.42..
స్త్రియో హి స్త్రీషు దృశ్యన్తే సదా సమ్పరిమార్గణే .

యస్య సత్త్వస్య యా యోనిస్తస్యాం తత్పరిమార్గ్యతే .
న శక్యా ప్రమదా నష్టా మృగీషు పరిమార్గితుమ్ ..5.11.43..

తదిదం మార్గితం తావచ్ఛుద్ధేన మనసా మయా ..5.11.44..
రావణాన్తఃపురం సర్వం దృశ్యతే న తు జానకీ .

దేవగన్ధర్వకన్యాశ్చ నాగకన్యాశ్చ వీర్యవాన్ ..5.11.45..
అవేక్షమాణో హనుమాన్నైవాపశ్యత జానకీమ్ .

తామపశ్యన్కపిస్తత్ర పశ్యఞ్శ్చాన్యా పరస్త్రియః ..5.11.46..
అపక్రమ్య తదా వీరః ప్రధ్యాతుముపచక్రమే .

స భూయస్తు పరం శ్రీమాన్ మారుతిర్యత్నమాస్థితః ..5.11.47..
ఆపానభూమిముత్సృజ్య తద్విచేతుం ప్రచక్రమే .

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే ఏకాదశస్సర్గః ..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s