ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » వాల్మీకి » సుందరకాండ సర్గ 10

సుందరకాండ సర్గ 10

శ్రీ రామాయణం సుందరకాండ సర్గ 10

తత్ర దివ్యోపమం ముఖ్యం స్ఫాటికం రత్నభూషితమ్ .
అవేక్షమాణో హనుమాన్ దదర్శ శయనాసనమ్ ..5.10.1..
దాన్తకాఞ్చనచిత్రాఙ్గైర్వైడూర్యైశ్చ వరాసనైః .
మహార్హాస్తరణోపేతైరుపపన్నం మహాధనైః ..5.10.2..

తస్య చైకతమే దేశే సో .?గ్య్రమాలావిభూషితమ్ .
దదర్శ పాణ్డురం ఛత్రం తారాధిపతిసన్నిభమ్ ..5.10.3..

జాతరూపపరిక్షిప్తం చిత్రభానుసమప్రభమ్ .
అశోకమాలావితతం దదర్శ పరమాసనమ్ ..5.10.4..
వాలవ్యజనహస్తాభిర్వీజ్యమానం సమన్తతః .
గన్ధైశ్చ వివిధైర్జుష్టం వరధూపేన ధూపితమ్ ..5.10.5..
పరమాస్తరణాస్తీర్ణమావికాజినసంవృతమ్ .
దామభిర్వరమాల్యానాం సమన్తాదుపశోభితమ్ ..5.10.6..

తస్మిన్ జీమూతసంకాశం ప్రదీప్తోత్తమకుణ్డలమ్ .
లోహితాక్షం మహాబాహుం మహారజతవాససమ్ ..5.10.7..
లోహితేనానులిప్తాఙ్గం చన్దనేన సుగన్ధినా .
సన్ధ్యారక్తమివాకాశే తోయదం సతటిద్గణమ్ ..5.10.8..
వృతమాభరణైర్దివ్యైః సురూపం కామరూపిణమ్ .
సవృక్షవనగుల్మాఢ్యం ప్రసుప్తమివ మన్దరమ్ ..5.10.9..
క్రీడిత్వోపరతం రాత్రౌ వరాభరణభూషితమ్ .
ప్రియం రాక్షసకన్యానాం రాక్షసానాం సుఖావహమ్ ..5.10.10..
పీత్వా .?ప్యుపరతం చాపి దదర్శ స మహాకపిః .
భాస్వరే శయనే వీరం ప్రసుప్తం రాక్షసాధిపమ్ ..5.10.11..

నిఃశ్వసన్తం యథా నాగం రావణం వానరర్షభః .
ఆసాద్య పరమోద్విగ్నస్సోపాసర్పత్సుభీతవత్ ..5.10.12..

అథా .? .?రోహణమాసాద్య వేదికా .?న్తరమాశ్రితః .
సుప్తం రాక్షసశార్దూలం ప్రేక్షతే స్మ మహాకపిః ..5.10.13..

శుశుభే రాక్షసేన్ద్రస్య స్వపతః శయనోత్తమమ్ .
గన్ధహస్తిని సంవిష్టే యథా ప్రస్రవణం మహత్ ..5.10.14..

కాఞ్చనాఙ్గదసన్నధ్దై చ దదర్శ స మహాత్మనః .
విక్షిప్తౌ రాక్షసేన్ద్రస్య భుజావిన్ద్రధ్వజోపమౌ ..5.10.15..
ఐరావతవిషాణాగ్రైరాపీడనకృతవ్రణౌ .
వజ్రోల్లిఖితపీనాంసౌ విష్ణుచక్రపరిక్షతౌ ..5.10.16..
పీనౌ సమసుజాతాంసౌ సంగతౌ బలసంయుతౌ .
సులక్షణనఖాఙ్గుష్ఠా స్వఙ్గులీతలలక్షితౌ ..5.10.17..
సంహతౌ పరిఘాకారౌ వృత్తౌ కరికరోపమౌ .
విక్షిప్తౌ శయనే శుభ్రే పఞ్చశీర్షావివోరగౌ ..5.10.18..
శశక్షతజకల్పేన సుశీతేన సుగన్ధినా .
చన్దనేన పరార్ధ్యేన స్వనులిప్తౌ స్వలఙ్కృతౌ ..5.10.19..
ఉత్తమస్త్రీవిమృదితౌ గన్ధోత్తమనిషేవితౌ .
యక్షపన్నగగన్ధర్వదేవదానవరావిణౌ ..5.10.20..

దదర్శ స కపిస్తత్ర బాహూ శయనసంస్థితౌ .
మన్దరస్యాంతరే సుప్తౌ మహాహీ రుషితావివ ..5.10.21..

తాభ్యాం స పరిపూర్ణాభ్యాం భుజాభ్యాం రాక్షసేశ్వరః .
శుశుభే .?చలసఙ్కాశః శృఙ్గాభ్యామివ మన్దరః ..5.10.22..

చూతపున్నాగసురభిర్వకుళోత్తమసంయుతః .
మృష్టాన్నరససంయుక్తః పానగన్ధపురస్కృతః ..5.10.23..
తస్య రాక్షససింహస్య నిశ్చక్రామ మహాముఖాత్ .
శయానస్య వినిఃశ్వాసః పూరయన్నివ తద్ గృహమ్ ..5.10.25..

ముక్తామణివిచిత్రేణ కాఞ్చనేన విరాజితమ్ .
మకుటేనాపవృత్తేన కుణ్డలోజ్వలితాననమ్ ..5.10.25..
రక్తచన్దనదిగ్ధేన తథా హారేణ శోభినా .
పీనాయతవిశాలేన వక్షసా .?భివిరాజితమ్ ..5.10.26..
పాణ్డరేణాపవిద్ధేన క్షౌమేణ క్షతజేక్షణమ్ .
మహార్హేణ సుసంవీతం పీతేనోత్తమవాససా ..5.10.27..
మాషరాశిప్రతీకాశం నిశ్శ్వసన్తం భుజఙ్గవత్ .
గాఙ్గే మహతి తోయాన్తే ప్రసుప్తమివ కుఞ్జరమ్ ..5.10.28..
చతుర్భిః కాఞ్చనైర్దీపైద్ధీప్యమానచతుర్దిశమ్ .
ప్రకాశీకృతసర్వాఙ్గం మేఘం విద్యుద్గణైరివ ..5.10.29..
పాదమూలగతాశ్చాపి దదర్శ సుమహాత్మనః .
పత్నీ: స ప్రియభార్యస్య తస్య రక్షఃపతేర్గృహే ..5.10.30..

శశిప్రకాశవదనాశ్చారుకుణ్డలభూషితాః .
అమ్లానమాల్యాభరణా దదర్శ హరియూథపః ..5.10.31..

నృత్తవాదిత్రకుశలా రాక్షసేన్ద్రభుజాఙ్కగాః .
వరాభరణధారిణ్యో నిషణ్ణా దదృశే హరిః ..5.10.32..

వజ్రవైడూర్యగర్భాణి శ్రవణాన్తేషు యోషితామ్ .
దదర్శ తాపనీయాని కుణ్డలాన్యఙ్గదాని చ ..5.10.33..

తాసాం చన్ద్రోపమైర్వక్త్రైశ్శుభైర్లలితకుణ్డలైః .
విరరాజ విమానం తన్నభస్తారాగణైరివ ..5.10.34..

మదవ్యాయామఖిన్నాస్తా రాక్షసేన్ద్రస్య యోషితః .
తేషు తేష్వవకాశేషు ప్రసుప్తాస్తనుమధ్యమాః ..5.10.35..

అఙ్గహారైస్తథైవాన్యా కోమలైర్నృత్తశాలినీ .
విన్యస్తశుభసర్వాఙ్గీ ప్రసుప్తా వరవర్ణినీ ..5.10.36..

కాచిద్వీణాం పరిష్వజ్య ప్రసుప్తా సమ్ప్రకాశతే .
మహానదీప్రకీర్ణేవ నలినీ పోతమాశ్రితా ..5.10.37..

అన్యా కక్షగతేనైవ మడ్డుకేనాసితేక్షణా .
ప్రసుప్తా భామినీ భాతి బాలపుత్రేవ వత్సలా ..5.10.38..

పటహం చారుసర్వాఙ్గీ పీడ్య శేతే శుభస్తనీ .
చిరస్య రమణం లబ్ధ్వా పరిష్వజ్యేవ భామినీ ..5.10.39..

కాచిద్వంశం పరిష్వజ్య సుప్తా కమలలోచనా .
రహః ప్రియతమం గృహ్య సకామేవ చ కామినీ ..5.10.40..

విపఞ్చీం పరిగృహ్యాన్యా నియతా నృత్తశాలినీ .
నిద్రావశమనుప్రాప్తా సహ కాన్తేవ భామినీ ..5.10.41..

అన్యా కనకసఙ్కాశైర్మృదుపీనైర్మనోరమైః .
మృదఙ్గం పరిపీడ్యాఙ్గైః ప్రసుప్తా మత్తలోచనా ..5.10.42..

భుజపార్శ్వాన్తరస్థేన కక్షగేన కృశోదరీ .
పణవేవ సహానిన్ద్యా సుప్తా మదకృతశ్రమా ..5.10.43..

డిణ్డిమం పరిగృహ్యాన్యా తథైవాసక్తడిణ్డిమా .
ప్రసుప్తా తరుణం వత్సముపగూహ్యేవ భామినీ ..5.10.44..

కాచిదాడమ్బరం నారీ భుజసంయోగపీడితమ్ .
కృత్వా కమలపత్రాక్షీ ప్రసుప్తా మదమోహితా ..5.10.45..

కలశీమపవిధ్యాన్యా ప్రసుప్తా భాతి భామినీ .
వసన్తే పుష్పశబలా మాలేవ పరిమార్జితా ..5.10.46..

పాణిభ్యాం చ కుచౌ కాచిత్సువర్ణకలశోపమౌ .
ఉపగూహ్యాబలా సుప్తా నిద్రాబలపరాజితా ..5.10.47..

అన్యా కమలపత్రాక్షీ పూర్ణేన్దుసదృశాననా .
అన్యామాలిఙ్గ్య సుశ్రోణీం ప్రసుప్తా మదవిహ్వలా ..5.10.48..

ఆతోద్యాని విచిత్రాణి పరిష్వజ్య వరస్త్రియః .
నిపీడ్య చ కుచైస్సుప్తా కామిన్యః కాముకానివ ..5.10.49..

తాసామేకాన్తవిన్యస్తే శయానాం శయనే శుభే .
దదర్శ రూపసమ్పన్నామపరాం స కపిః స్త్రియమ్ ..5.10.50..

ముక్తామణిసమాయుక్తైర్భూషణైః సువిభూషితామ్ .
విభూషయన్తీమివ తత్స్వశ్రియా భవనోత్తమమ్ ..5.10.51..
గౌరీం కనకవర్ణాభామిష్టామన్తః పురేశ్వరీమ్ .
కపిర్మన్దోదరీం తత్ర శయానాం చారురూపిణీమ్ ..5.10.52..

స తాం దృష్ట్వా మహాబాహుర్భూషితాం మారుతాత్మజః .
తర్కయామాస సీతేతి రూపయౌవనసమ్పదా ..5.10.53.
హర్షేణ మహతా యుక్తో ననన్ద హరియూథపః .

ఆస్ఫోటయామాస చుచుమ్బ పుచ్ఛం ననన్ద చిక్రీడ జగౌ జగామ .
స్తమ్భానరోహన్నిపపాత భూమౌ నిదర్శయన్ స్వాం ప్రకృతిం కపీనామ్ ..5.10.54..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే దశమస్సర్గః .

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

Connecting to %s