ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » వాల్మీకి » సుందరకాండ సర్గ 9

సుందరకాండ సర్గ 9

శ్రీ రామాయణం సుందరకాండ సర్గ 9

తస్యాలయవరిష్ఠస్య మధ్యే విపులమాయతం .
దదర్శ భవనశ్రేష్ఠం హనుమాన్మారుతాత్మజః ..5.9.1..

అర్ధయోజనవిస్తీర్ణమాయతం యోజనం హి తత్ .
భవనం రాక్షసేన్ద్రస్య బహుప్రాసాదసఙ్కులమ్ ..5.9.2..

మార్గమాణస్తు వైదేహీం సీతామాయతలోచనామ్ .
సర్వతః పరిచక్రామ హనూమానరిసూదనః ..5.9.3..

ఉత్తమం రాక్షసావాసం హనుమానవలోకయన్ .
ఆససాదాథ లక్ష్మీవాన్ రాక్షసేన్ద్రనివేశనమ్ ..5.9.4..
చతుర్విషాణైర్ద్విరదైస్త్రివిషాణైస్తథైవ చ .
పరిక్షిప్తమసమ్బాధం రక్ష్యమాణముదాయుధైః ..5.9.5..

రాక్షసీభిశ్చ పత్నీభీ రావణస్య నివేశనమ్ .
ఆహృతాభిశ్చ విక్రమ్య రాజకన్యాభిరావృతమ్ ..5.9.6..
తన్నక్రమకరాకీర్ణం తిమిఙ్గిలఝషాకులమ్ .
వాయువేగసమాధూతం పన్నగైరివ సాగరమ్ ..5.9.7..

యా హి వైశ్రవణే లక్ష్మీర్యా చేన్ద్రే హరివాహనే .
సా రావణగృహే సర్వా నిత్యమేవానపాయినీ ..5.9.8..

యా చ రాజ్ఞః కుబేరస్య యమస్య వరుణస్య చ .
తాదృశీ తద్విశిష్టా వా ఋద్ధీ రక్షోగృహేష్విహ ..5.9.9..

తస్య హర్మ్యస్య మధ్యస్థం వేశ్మ చాన్యత్సునిర్మితం .
బహునిర్యూహసఙ్కీర్ణం దదర్శ పవనాత్మజః ..5.9.10..

బ్రహ్మణో .?ర్థే కృతం దివ్యం దివి యద్విశ్వకర్మణా .
విమానం పుష్పకం నామ సర్వరత్నవిభూషితమ్ ..5.9.11..
పరేణ తపసా లేభే యత్కుబేరః పితామహాత్ .
కుబేరమోజసా జిత్వా లేభే తద్రాక్షసేశ్వరః ..5.9.12..

ఈహామృగసమాయుక్త్తై: కార్తస్వరహిరమణ్మయైః .
సుకృతైరాచితం స్తమ్భైః ప్రదీప్తమివ చ శ్రియా ..5.9.13..
మేరుమన్దరసఙ్కాశైరుల్లిఖద్భిరివామ్బరం .
కూటాగారైశ్శుభాకారైస్సర్వతస్సమలఙ్కృతమ్ ..5.9.14..

జ్వలనార్కప్రతీకాశం సుకృతం విశ్వకర్మణా .
హేమసోపానసంయుక్తం చారుప్రవరవేదికమ్ ..5.9.15..

జాలవాతాయనైర్యుక్తం కాఞ్చనైః స్స్ఫాటికైరపి .
ఇన్ద్రనీలమహానీలమణిప్రవరవేదికమ్ ..5.9.16..

విద్రుమేణ విచిత్రేణ మణిభిశ్చ మహాఘనైః .
నిస్తులాభిశ్చ ముక్తాభిస్తలేనాభివిరాజితమ్ ..5.9.17..

చన్దనేన చ రక్తేన తపనీయనిభేన చ .
సుపుణ్యగన్ధినా యుక్తమాదిత్యతరుణోపమమ్ ..5.9.18..

కూటాగారైర్వరాకారైర్వివిధైస్సమలఙ్కృతమ్ .
విమానం పుష్పకం దివ్యమారురోహ మహాకపిః ..5.9.19..

తత్రస్థస్స తదా గన్ధం పానభక్ష్యాన్నసమ్భవమ్ .
దివ్యం సమ్మూర్ఛితం జిఘ్రద్రూపవన్తమివానిలమ్ ..5.9.20..

స గన్ధస్తం మహాసత్త్వం బన్ధుర్బన్ధుమివోత్తమమ్ .
ఇత ఏహీత్యువాచేన తత్ర యత్ర స రావణః ..5.9.21..

తతస్తాం ప్రస్థితశ్శాలాం దదర్శ మహతీం శుభామ్ .
రావణస్య మనః కాన్తాం కాన్తామివ వరస్త్రియమ్ ..5.9.22..

మణిసోపానవికృతాం హేమజాలవిభూషితామ్ .
స్ఫాటికైరావృతతలాం దన్తాన్తరితరూపికామ్ ..5.9.23..

ముక్తాభిశ్చ ప్రవాలైశ్చ రూప్యచామీకరైరపి .
విభూషితాం మణిస్తమ్భైస్సుబహుస్తమ్భభూషితామ్ ..5.9.24..

నమ్రైరృజుభిరత్యుచ్చైస్సమన్తాత్సువిభూషితైః .
స్తమ్భై: పక్షైరివాత్యుచ్చైర్దివం సంప్రస్థితామివ ..5.9.25..

మహత్యా కుథయాస్తీర్ణాం పృథివీలక్షణాఙ్కయా .
పృథివీమివ విస్తీర్ణాం సరాష్ట్రగృహమాలినీమ్ ..5.9.26..

నాదితాం మత్తవిహగైర్దివ్యగన్ధాధివాసితామ్ .
పరార్ధ్యాస్తరణోపేతాం రక్షోధిపనిషేవితామ్ ..5.9.27..

ధూమ్రామగరుధూపేన విమలాం హంసపాణ్డురామ్ .
చిత్రాం పుష్పోపహారేణ కల్మాషీమివ సుప్రభామ్ ..5.9.28..

మనస్సంహ్లాదజననీం వర్ణస్యాపి ప్రసాదినీమ్ .
తాం శోకనాశినీం దివ్యాం శ్రియః సఞ్జననీమివ ..5.9.29..

ఇన్ద్రియాణీన్ద్రియార్థైస్తు పఞ్చ పఞ్చభిరుత్తమైః .
తర్పయామాస మాతేవ తదా రావణపాలితా ..5.9.30..

స్వర్గో .?యం దేవలోకో .?యమిన్ద్రస్యేయం పురీ భవేత్ .
సిద్ధిర్వేయం పరా హి స్యాదిత్యమన్యత మారుతిః ..5.9.31..

ప్రధ్యాయత ఇవాపశ్యత్ప్రదీపాంస్తత్ర కాఞ్చనాన్ .
ధూర్తానివ మహాధూతైర్దేవనేన పరాజితాన్ ..5.9.32..

దీపానాం చ ప్రకాశేన తేజసా రావణస్య చ .
అర్చిర్భిర్భూషణానాం చ ప్రదీప్తేత్యభ్యమన్యత ..5.9.33..

తతో .?పశ్యత్కుథా .? .?సీనం నానావరాయమ్బరస్రజమ్ .
సహస్రం వరనారీణాం నానావేషవిభూషితమ్ ..5.9.34..

పరివృత్తే .?ర్ధరాత్రే తు పాననిద్రావశం గతమ్ .
క్రీడిత్వోపరతం రాత్రౌ సుష్వాప బలవత్తదా ..5.9.35..

తత్ప్రసుప్తం విరురుచే నిశ్శబ్దాన్తరభూషణమ్ .
నిఃశబ్దహంసభ్రమరం యథా పద్మవనం మహత్ ..5.9.36..

తాసాం సంవృతదన్తాని మీలితాక్షీణి మారుతిః .
అపశ్యత్పద్మగన్ధీని వదనాని సుయోషితామ్ ..5.9.37..

ప్రబుద్ధానీవ పద్మాని తాసాం భూత్వా క్షపాక్షయే .
పునస్సంవృతపత్రాణి రాత్రావివ బభుస్తదా ..5.9.38..

ఇమాని ముఖపద్మాని నియతం మత్తషట్పదాః .
అమ్బుజానీవ ఫుల్లాని ప్రార్థయన్తి పునః పునః ..5.9.39..

ఇతి చామన్యత శ్రీమానుపపత్త్యా మహాకపిః .
మేనే హి గుణతస్తాని సమాని సలిలోద్భవైః ..5.9.40..

సా తస్య శుశుభే శాలా తాభిస్త్రీభిర్విరాజితా .
శారదీవ ప్రసన్నా ద్యౌస్తారాభిరభిశోభితా ..5.9.41..

స చ తాభిః పరివృతశ్శుశుభే రాక్షసాధిపః .
యథా హ్యుడుపతిశ్శీమాంస్తారాభిరభిసంవృతః ..5.9.42..

యాశ్చ్యవన్తే .?మ్బరాత్తారాః పుణ్యశేషసమావృతాః .
ఇమాస్తాస్సఙ్గతాః కృత్స్నా ఇతి మేనే హరిస్తదా ..5.9.43..
తారాణామివ సువ్యక్తం మహతీనాం శుభార్చిషామ్ .
ప్రభావర్ణప్రసాదాశ్చ విరేజుస్తత్ర యోషితామ్ ..5.9.44..

వ్యావృత్తగురుపీనస్రక్ప్రకీర్ణవరభూషణాః .
పానవ్యాయామకాలేషు నిద్రాపహృతచేతసః ..5.9.45..

వ్యావృత్తతిలకాః కాశ్చిత్కాశ్చిదుద్భ్రన్తనూపురాః .
పార్శ్వే గలితహారాశ్చ కాశ్చిత్పరమయోషితః ..5.9.46..

ముక్తాహారా .?వృతాశ్చాన్యాః కాశ్చిద్విస్రస్తవాససః .
వ్యావిద్ధరశనాదామాః కిశోర్య ఇవ వాహితాః ..5.9.47..

సుకుణ్డలధరాశ్చాన్యా విచ్ఛిన్నమృదితస్రజః .
గజేన్ద్రమృదితాః ఫుల్లా లతా ఇవ మహావనే ..5.9.48..

చన్ద్రాంశుకిరణాభాశ్చ హారాః కాసాంచిదుత్కటాః .
హంసా ఇవ బభుస్సుప్తాః స్తనమధ్యేషు యోషితామ్ ..5.9.49..

అపరాసాం చ వైడూర్యాః కాదమ్బా ఇవ పక్షిణః .
హేమసూత్రాణి చాన్యాసాం చక్రవాకా ఇవాభవన్ ..5.9.50..

హంసకారణ్డవాకీర్ణాశ్చక్రవాకోపశోభితాః .
ఆపగా ఇవ తా రేజుర్జఘనైః పులినైరివ ..5.9.51..

కిఙ్కిణీజాలసఙ్కోశాస్తా హైమవిపులామ్బుజాః .
భావగ్రాహా యశస్తీరాః సుప్తా నద్య ఇవా .? .?బభుః ..5.9.52..

మృదుష్వఙ్గేషు కాసాఞ్చిత్కుచాగ్రేషు చ సంస్థితాః .
బభుర్వర్భూషణానీవ శుభా భూషణరాజయః ..5.9.53..

అంశుకాన్తాశ్చ కాసాఞ్చిన్ముఖమారుతకమ్పితాః .
ఉపర్యుపరి వక్త్రాణాం వ్యాధూయన్తే పునః పునః ..5.9.54..

తాః పతాకా ఇవోద్ధూతాః పత్నీనాం రుచిరప్రభాః .
నానావర్ణసువర్ణానాం వక్త్రమూలేషు రేజిరే ..5.9.55..

వవల్గుశ్చాత్ర కాసాంచిత్కుణ్డలాని శుభార్చిషామ్ .
ముఖమారుతసంసర్గాన్మన్దం మన్దం సుయోషితామ్ ..5.9.56..

శర్కరా .?సవగన్ధైశ్చ ప్రకృత్యా సురభిః సుఖః .
తాసాం వదననిశ్వాసస్సిషేవే రావణం తదా ..5.9.57..

రావణాననశఙ్కాశ్చ కాశ్చిద్రావణయోషితః .
ముఖాని స్మ సపత్నీనాముపాజిఘ్రన్పునః పునః ..5.9.58..

అత్యర్థం సక్తమనసో రావణే తా వరస్త్రియః .
అస్వతన్త్రాః సపత్నీనాం ప్రియమేవా .?చరంస్తదా ..5.9.59..

బాహూనుపనిధాయాన్యాః పారిహార్యవిభూషితాన్ .
అంశుకాని చ రమ్యాణి ప్రమదాస్తత్ర శిశ్యిరే ..5.9.60..

అన్యా వక్షసి చాన్యస్యాస్తస్యాః కాచిత్పునర్భుజమ్ .
అపరా త్వఙ్కమన్యస్యాస్తస్యాశ్చాప్యపరా భుజౌ ..5.9.61..

ఊరుపార్శ్వకటీపృష్ఠమన్యోన్యస్య సమాశ్రితాః .
పరస్పరనివిష్టాఙ్గ్యో మదస్నేహవశానుగాః ..5.9.62..

అన్యోన్యభుజసూత్రేణ స్త్రీమాలా గ్రథితా హి సా .
మాలేవ గ్రథితా సూత్రే శుశుభే మత్తషట్పదా ..5.9.63..

లతానాం మాధవే మాసి ఫుల్లానాం వాయుసేవనాత్ .
అన్యోన్య మాలాగ్రథితం సంసక్తకుసుమోచ్చయమ్ ..5.9.64..
వ్యతివేష్టితసుస్కన్ధమన్యోన్యభ్రమరాకులమ్ .
ఆసీద్వనమివోద్ధూతం స్త్రీవనం రావణస్య తత్ ..5.9.65..

ఉచితేష్వపి సువ్యక్తం న తాసాం యోషితాం తదా .
వివేకః శక్య ఆధాతుం భూషణాఙ్గామ్బరస్రజామ్ ..5.9.66..

రావణే సుఖసంవిష్టే తాస్త్రియో వివిధప్రభాః .
జ్వలన్తః కాఞ్చనా దీపాః ప్రైక్షన్తానిమిషా ఇవ ..5.9.67..

రాజర్షిపితృదైత్యానాం గన్ధర్వాణాం చ యోషితః .
రాక్షసానాం చ యాః కన్యాస్తస్య కామవశం గతాః ..5.9.68..

యుద్ధకామేన తాః సర్వా రావణేన హృతాః స్త్రియః .
సమదా మదనేనైవ మోహితాః కాశ్చిదాగతాః ..5.9.69..

న తత్ర కాచిత్ప్రమదా ప్రసహ్య వీర్యోపపన్నేన గుణేన లబ్ధా .
న చాన్యకామాపి న చాన్యపూర్వా వినా వరార్హాం జనకాత్మజాం తామ్ ..5.9.70..

న చాకులీనా న చ హీనరూపా నాదక్షిణా నానుపచారయుక్తా .
భార్యాభవత్తస్య న హీనసత్త్వా న చాపి కాన్తస్య న కామనీయా ..5.9.71..

బభూవ బుద్ధిస్తు హరీశ్వరస్య యదీదృశీ రాఘవధర్మపత్నీ .
ఇమా యథా రాక్షసరాజభార్యాః సుజాతమస్యేతి హి సాధుబుద్ధేః ..5.9.72..

పునశ్చ సో .?చిన్తయాదాత్తరూపో ధ్రువం విశిష్టా గుణతో హి సీతా .
అథాయమస్యాం కృతవాన్మహాత్మా లఙ్కేశ్వరః కష్టమనార్యకర్మ ..5.9.73..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే నవమస్సర్గః .

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s