ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » వాల్మీకి » సుందరకాండ సర్గ 8

సుందరకాండ సర్గ 8

శ్రీ రామాయణం సుందరకాండ సర్గ 8

స తస్య మధ్యే భవనస్య సంస్థితం
మహద్విమానం మణివజ్రచిత్రితమ్ .
ప్రతప్తజామ్బూనదజాలకృత్రిమం
దదర్శ వీరః పవనాత్మజః కపిః ..5.8.1..

తదప్రమేయాప్రతికారకృత్రిమం
కృతం స్వయం సాధ్వితి విశ్వకర్మణా .
దివం గతం వాయుపథప్రతిష్ఠితం
వ్యరాజతాదిత్యపథస్య లక్ష్మవత్ ..5.8.2..

న తత్ర కిఞ్చిన్న కృతం ప్రయత్నతో
న తత్ర కిఞ్చిన్న మహార్హరత్నవత్ .
న తే విశేషా నియతాః సురేష్వపి
న తత్ర కిఞ్చిన్న మహావిశేషవత్ ..5.8.3..

తపః సమాధానపరాక్రమార్జితం
మనః సమాధానవిచారచారిణమ్ .
అనేకసంస్థానవిశేషనిర్మితం
తతస్తతస్తుల్యవిశేషదర్శనమ్ ..5.7.4..

విశేషమాలమ్బ్య విశేషసంస్థితం
విచిత్రకూటం బహుకూటమణ్డితమ్ .
మనో .?భిరామం శరదిన్దునిర్మలం
విచిత్రకూటం శిఖరం గిరేర్యథా ..5.7.5..

వహన్తి యం కుణ్డలశోభితాననా:
మహాశనా వ్యోమచరా నిశాచరాః .
వివృత్తవిధ్వస్తవిశాలలోచనాః
మహాజవా భూతగణాః సహస్రశః ..5.8.6..

వసన్తపుష్పోత్కరచారుదర్శనం
వసన్తమాసాదపి కాన్తదర్శనమ్ .
స పుష్పకం తత్ర విమానముత్తమం
దదర్శ తద్వానరవీరసత్తమః ..5.8.7..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే అష్టమస్సర్గః ..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s