ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » వాల్మీకి » సుందరకాండ సర్గ 7

సుందరకాండ సర్గ 7

శ్రీ రామాయణం సుందరకాండ సర్గ 7

స వేశ్మజాలం బలవాన్ దదర్శ
వ్యాసక్తవైడూర్యసువర్ణజాలమ్ .
యథా మహత్ ప్రావృషి మేఘజాలం
విద్యుత్పినద్ధం సవిహఙ్గజాలమ్ ..5.7.1..

నివేశనానాం వివిధాశ్చ శాలాః
ప్రధానశఙ్ఖాయుధచాపశాలాః .
మనోహరాశ్చాపి పునర్విశాలాః
దదర్శ వేశ్మాద్రిషు చన్ద్రశాలాః ..5.7.2..

గృహాణి నానావసురాజితాని
దేవాసురైశ్చాపి సుపూజితాని .
సర్వైశ్చ దోషైః పరివర్జితాని
కపిర్దదర్శ స్వబలార్జితాని ..5.7.3..

తాని ప్రయత్నాభిసమాహితాని
మయేన సాక్షాదివ నిర్మితాని .
మహీతలే సర్వగుణోత్తరాణి
దదర్శ లఙ్కాధిపతేర్గృహాణి ..5.7.4..

తతో దదర్శోఛ్రచితమేఘరూపం
మనోహరం కాఞ్చనచారురూపమ్ .
రక్షో .?ధిపస్యాత్మబలానురూపం
గృహోత్తమం హ్యప్రతిరూపరూపమ్ ..5.7.5..

మహీతలే స్వర్గమివ ప్రకీర్ణం
శ్రియా జ్వలన్తం బహురత్నకీర్ణమ్ .
నానాతరూణాం కుసుమావకీర్ణం
గిరేరివాగ్రం రజసావకీర్ణమ్ ..5.7.6..

నారీప్రవేకైరివ దీప్యమానం
తటిద్భిరమ్భోదవదర్చ్యమానమ్ .
హంసప్రవేకైరివ వాహ్యమానం
శ్రియా యుతం ఖే సుకృతాం విమానమ్ ..5.7.7..

యథా నగాగ్రం బహుధాతుచిత్రం
యథా నభశ్చ గ్రహచన్ద్రచిత్రమ్ .
దదర్శయుక్తీకృతమేఘచిత్రం
విమానరత్నం బహురత్నచిత్రమ్ ..5.7.8..

మహీ కృతా పర్వతరాజిపూర్ణా
శైలాః కృతా వృక్షవితానపూర్ణాః .
వృక్షాః కృతాః పుష్పవితానపూర్ణాః
పుష్పం కృతం కేసరపత్రపూర్ణమ్ ..5.7.9..

కృతాని వేశ్మాని చ పాణ్డురాణి
తథా సుపుష్పాణ్యపి పుష్కరాణి .
పునశ్చ పద్మాని సకేసరాణి
ధన్యాని చిత్రాణి తథా వనాని ..5.7.10..

పుష్పాహ్వయం నామవిరాజమానం
రత్నప్రభాభిశ్చ వివర్ధమానమ్ .
వేశ్మోత్తమానామపి చోచ్యమానం
మహాకపిస్తత్ర మహావిమానమ్ ..5.7.11..

కృతాశ్చ వైడూర్యమయా విహఙ్గాః
రూప్యప్రవాలైశ్చ తథా విహఙ్గాః .
చిత్రాశ్చ నానావసుభిర్భుజఙ్గాః
జాత్యానురూపాస్తురగాః శుభాఙ్గాః ..5.7.12..

ప్రవాలజామ్బూనదపుష్పపక్షాః
సలీలమావర్జితజిహ్మపక్షాః .
కామస్య సాక్షాదివ భాన్తి పక్షాః
కృతా విహఙ్గాః సుముఖాః సుపక్షాః ..5.7.13..

నియుజ్యమానాస్తు గజాః సుహస్తాః
సకేసరాశ్చోత్పలపత్రహస్తాః .
బభూవదేవీ చ కృతా సుహస్తా
లక్ష్మీ స్తథా పద్మిని పద్మహస్తా ..5.7.14..

ఇతీవ తద్గృహమభిగమ్య శోభనమ్
సవిస్మయో నగమివ చారుశోభనమ్ .
పునశ్చ తత్పరమసుగన్ధి సున్దరమ్
హిమాత్యయే నగమివ చారుకన్దరమ్ ..5.7.15..

తతః స తాం కపిరభిపత్య పూజితాం
చరన్ పురీం దశముఖబాహుపాలితామ్ .
అదృశ్య తాం జనకసుతాం సుపూజితాం
సుదుఃఖితః పతిగుణవేగవర్జితామ్ ..5.7.16..

తతస్తదా బహువిధభావితాత్మనః
కృతాత్మనో జనకసుతాం సువర్త్మనః .
అపశ్యతో .?భవదతిదుఃఖితం మనః
సుచక్షుషః ప్రవిచరతో మహాత్మనః ..5.7.17..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే సప్తమస్సర్గః ..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s