ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » వాల్మీకి » సుందరకాండ సర్గ 6

సుందరకాండ సర్గ 6

శ్రీ రామాయణం సుందరకాండ సర్గ 6

స నికామం విమానేషు నిషణ్ణః కామరూపధృత్ .
విచచార పునర్లఙ్కాం లాఘవేన సమన్వితః ..5.6.1..

ఆససాదాథ లక్ష్మీవాన్రాక్షసేన్ద్రనివేశనమ్ .
ప్రాకారేణార్కవర్ణేన భాస్వరేణాభిసమ్వృతమ్ ..5.6.2..

రక్షితం రాక్షసైర్ఘోరైః సింహైరివ మహద్వనమ్ .
సమీక్షమాణో భవనం చకాశే కపికుఞ్జరః ..5.6.3..

రూప్యకోపహితై శ్చిత్రైస్తోరణైర్హేమభూషితైః .
విచిత్రాభిశ్చ కక్ష్యాభిర్ద్వారైశ్చ రుచిరైర్వృతమ్ ..5.6.4..

గజాస్థితైర్మహామాత్రైః శూరైశ్చ విగతశ్రమైః .
ఉపస్థితమసంహార్యైం:ర్హయైః స్యన్దనయాయిభిః ..5.6.5..

సింహవ్యాఘ్రతనుత్రాణైర్దాన్తకాఞ్చనరాజతైః .
ఘోషవద్భిర్విచిత్రైశ్చ సదా విచరితం రథైః ..5.6.6..

బహురత్నసమాకీర్ణం పరార్థ్యసనభాజనమ్ .
మహారథసమావాసం మహారథమహాస్వనమ్ ..5.6.7..

దృశ్యైశ్చ పరమోదారైస్తైస్తైశ్చ మృగపక్షిభిః .
వివిధై ర్బహుసాహస్రైః పరిపూర్ణం సమన్తతః ..5.6.8..

వినీతైరన్తపాలైశ్చ రక్షోభిశ్చ సురక్షితమ్ .
ముఖ్యాభిశ్చ వరస్త్రీభిః పరిపూర్ణం సమన్తతః ..5.6.9..

ముదితప్రమదారత్నం రాక్షసేన్ద్రనివేశనమ్ .
వరాభరణసంహ్రాదైః సముద్రస్వనన్నిస్వనమ్ ..5.6.10..

తద్రాజగుణసమ్పన్నం ముఖ్యైశ్చాగురుచన్దనైః .
మహాజనైః సమాకీర్ణాం సింహైరివ మహద్వనమ్ ..5.6.11..

భేరీమృదఙ్గాభిరుతం శఙ్ఖఘోషనినాదితమ్ .
నిత్యార్చితం పర్వహుతం పూజితం రాక్షసైః సదా ..5.6.12..

సముద్రమివ గమ్భీరం సముద్రమివ నిస్స్వనమ్ .
మహాత్మనో మహాద్వేశ్మ మహారత్నపరిచ్ఛదమ్ ..5.6.13..
మహారత్నసమాకీర్ణం దదర్శ స మహాకపిః .

విరాజమానం వపుషా గజాశ్వరథసఙ్కులమ్ ..5.6.14..
లఙ్కాభరణమిత్యేవ సో .?మన్యత మహాకపిః .
చచార హనుమాంస్తత్ర రావణస్య సమీపతః ..5.6.15..

గృహాద్గృహం రాక్షసానాముద్యానాని చ వానరః .
వీక్షమాణో .?హ్యసంత్రస్తః ప్రాసాదాంశ్చ చచార సః ..5.6.16..

అవప్లుత్య మహావేగః ప్రహస్తస్య నివేశనమ్ .
తతో .?న్యత్పుప్లువే వేశ్మ మహాపార్శ్వస్య వీర్యవాన్ ..5.6.17..

అథ మేఘప్రతీకాశం కుమ్భకర్ణనివేశనమ్ .
విభీషణస్య చ తదా పుప్లువే స మహాకపిః ..5.6.18..

మహోదరస్య చ గృహం విరూపాక్షస్య చైవ హి .
విద్యుజ్జిహ్వస్య భవనం విద్యున్మాలేస్తథైవ చ ..5.6.19..
వజ్రదంష్ట్రస్య చ తథా పుప్లువే స మహాకపిః .

శుకస్య చ మహాతేజాః సారణస్య చ ధీమతః ..5.6.20..
తథా చేన్ద్రజితో వేశ్మ జగామ హరియూథపః .

జమ్బుమాలేః సుమాలేశ్చ జగామ హరిసత్తమః ..5.6.21..
రమశికేతోశ్చ భవనం సూర్యకేతోస్తథైవ చ .
వజ్రకాయస్య చ తథా పుప్లువే స మహాకపిః ..5.6.22..

ధూమ్రాక్షస్య చ సమ్పాతేర్భవనం మారుతాత్మజః .
విద్యుద్రూపస్య భీమస్య ఘనస్య విఘనస్య చ ..5.6.23..
శుకనాసస్య వక్రస్య శఠస్య వికటస్య చ .
బ్రహ్మకర్ణస్య దంష్ట్రస్య రోమశస్య చ రక్షసః ..5.6.24..
యుద్ధోన్మత్తస్య మత్తస్య ధ్వజగ్రీవస్య నాదినః .
విద్యుజ్జిహ్వేన్ద్రజిహ్వానాం తథా హస్తిముఖస్య చ ..5.6.25..
కరాళస్య పిశాచస్య శోణితాక్షస్య చైవ హి .

భవనమ్ క్రమమాణః ణోsసౌ హనుమాన్మారుతాత్మజః ..5.6.26..
తేషు తేషు మహార్హేషు భవనేషు మహాయశాః .
తేషామృద్ధిమతామృద్ధిం దదర్శ స మహాకపిః ..5.6.27..

సర్వేషాం సమతిక్రమ్య భవనాని సమన్తతః .
ఆససాదాథ లక్ష్మీవాన్ రాక్షసేద్రనివేశనమ్ ..5.6.28..

రావణస్యోపశాయిన్యో దదర్శ హరిసత్తమః .
విచరన్హరిశార్దూలో రాక్షసీర్వికృతేక్షణాః ..5.6.29..
శూలముద్గరహస్తాశ్చ శక్తితోమరధారిణీ: .

దదర్శ వివిధాన్ గుల్మాన్ తస్య రక్షః పతేర్గ ృహే ..5.6.30..
రాక్షసాంశ్చ మహాకాయాన్నానాప్రహరణోద్యతాన్ .

రక్తాన్ శ్వేతాన్ సితాంశ్చైవ హరీంశ్చాపి మహాజవాన్ ..5.6.31..
కులీనాన్ రూపసమ్పన్నాన్ గజాన్పరగజారుజాన్ .
నిష్ఠితాన్ గజశిక్షయామైరావతసమాన్యుధి ..5.6.32..
నిహన్త్రూన్ పరసైన్యానాం గృహే తస్మిన్ దదర్శ సః .
క్షరతశ్చ యథా మేఘాన్ స్రవతశ్చ యథా గిరీన్ ..5.6.33..
మేఘసన్తతినిర్ఘోషాన్ దుర్ధర్షాన్ సమరే పరైః .

సహస్రం వాహినీస్తత్ర జామ్బూనదపరిష్కృతాః ..5.6.34..
హేమజాలపరిచ్ఛన్నాస్తరుణాదిత్యసన్నిభాః .
దదర్శ రాక్షసేన్ద్రస్య రావణస్య నివేశనే ..5.6.35..

శిబికా వివిధాకారాః స కపిర్మారుతాత్మజః .
లతాగృహాణి చిత్రాణి చిత్రశాలాగృహాణి చ ..5.6.36..
క్రీడాగృహాణి చాన్యాని దారుపర్వతకానపి .
కామస్య గృహకం రమ్యం దివాగృహకమేవ చ ..5.6.37..
దదర్శ రాక్షసేన్ద్రస్య రావణస్య నివేశనే .

స మన్దరగిరిప్రఖ్యం మయూరస్థానసఙ్కులమ్ ..5.6.38..
ధ్వజయష్టిభిరాకీర్ణం దదర్శ భవనోత్తమమ్ .
అనేకరత్నసఙ్కీర్ణం నిధిజాలం సమన్తతః ..5.6.39..
ధీరనిష్ఠితకర్మాన్తం గృహం భూతపతేరివ .

అర్చిర్భిశ్చాపి రత్నానాం తేజసా రావణస్య చ ..5.6.40..
విరరాజాథ తద్వేశ్మ రశ్మిమానివ రశ్మిభిః .

జామ్బూనదమయాన్యేన శయనాన్యాసనాని చ ..5.6.41..
భాజనాని చ ముఖ్యాని దదర్శ హరియూథపః .

మధ్వాసవకృతక్లేదం మణిభాజనసఙ్కులమ్ ..5.6.42..
మనోరమమసంబాధం కుబేరభవనం యథా .
నూపురాణాం చ ఘోషేణ కాఞ్చీనాం నినదేన చ ..5.6.43..
మృదఙ్తలఘోషైశ్చ ఘోషవద్భిర్వినాదితమ్ .
ప్రాసాదసఙ్ఘాతయుతం స్త్రీరత్నశతసఙ్కులమ్ ..5.6.44.
సువ్యూఢకక్ష్యం హనుమాన్ ప్రవివేశ మహాగృహామ్ .

ఇత్యార్షే వాల్మీకీయే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే షష్ఠస్సర్గః ..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s