ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » వాల్మీకి » సుందరకాండ సర్గ 5

సుందరకాండ సర్గ 5

శ్రీ రామాయణం సుందరకాండ సర్గ 5

తతః స మధ్యంగతమంశుమన్తం జ్యోత్స్నావితానం మహదుద్వమన్తమ్ .
దదర్శ ధీమాన్ దివి భానుమన్తం గోష్ఠే వృషం మత్తమివ భ్రమన్తమ్ ..5.5.1..

లోకస్య పాపాని వినాశయన్తం మహోదధిం చాపి సమేధయన్తమ్ .
భూతాని సర్వాణి విరాజయన్తం దదర్శ శీతాంశుమథాభియాన్తమ్ ..5.5.2..

యా భాతి లక్ష్మీర్భువి మన్దరస్థా తథా ప్రదోషేషు చ సాగరస్థా .
తథైవ తోయేషు చ పుష్కరస్థా రరాజ సా చారునిశాకరస్థా ..5.5.3..

హంసో యథా రాజతపఞ్జరస్థః సింహో యథా మన్దరకన్దరస్థః .
వీరో యథా గర్వితకుఞ్జరస్థ చన్ద్రో .?పి బభ్రాజ తథామ్బరస్థః ..5.5.4..

స్థితః కకుద్మానివ తీక్ష్ణశృఙ్గో మహాచలః శ్వేత ఇవోచ్చశృఙ్గః .
హస్తీవ జామ్బూనదబద్ధశృఙ్గో రరాజ చన్ద్రః పరిపూర్ణశృఙ్గః ..5.5.5..

వినష్టశీతామ్బుతుషారపఙ్కో మహాగ్రహగ్రాహవినష్టపఙ్కః .
ప్రకాశలక్ష్మ్యాశ్రయనిర్మలాఙ్క: రరాజ చన్ద్రో భగవాన్ శశాఙ్కః ..5.5.6..

శిలాతలం ప్రాప్య యథా మృగేన్ద్రో మహారణం ప్రాప్య యథా గజేన్ద్రః .
రాజ్యం సమాసాద్య యథా నరేన్ద్ర స్తథాప్రకాశో విరరాజ చన్ద్రః ..5.5.7..

ప్రకాశచన్ద్రోదయనష్టదోషః ప్రవృత్తరక్షః పిశితాశదోషః .
రామాభిరామేరితచిత్తదోషః స్వర్గప్రకాశో భగవాన్ ప్రదోషః ..5.5.8..

తన్త్రీస్వనాః కర్ణసుఖాః ప్రవృత్తాః స్వపన్తి నార్యః పతిభిః సువృత్తాః .
నక్తంచరాశ్చాపి తథా ప్రవృత్తా: విహర్తుమత్యద్భుతరౌద్రవృత్తాః ..5.5.9..

మత్తప్రమత్తాని సమాకులాని రథాశ్వభద్రాసనసఙ్కులాని .
వీరశ్రియా చాపి సమాకులాని దదర్శ ధీమాన్ స కపిః కులాని ..5.5.10..

పరస్పరం చాధికమాక్షిపన్తి భుజాంశ్చ పీనానధికం క్షిపన్తి .
మత్తప్రలాపానధికం క్షిపన్తి మత్తాని చాన్యోన్యమధిక్షిపన్తి ..5.5.11..

రక్షాంసి వక్షాంసి చ విక్షిపన్తి గాత్రాణి కాన్తాసు చ విక్షిపన్తి .
రూపాణి చిత్రాణి చ విక్షిపన్తి దృఢాని చాపాని చ విక్షిపన్తి ..5.5.12..

దదర్శ కాన్తాశ్చ సమాలభన్త్య స్తథా పరాస్తత్ర పునః స్వపన్త్య: .
సురూపవక్త్రాశ్చ తథా హసన్త్య: క్రుద్ధాః పరాశ్చాపి వినిఃశ్వసన్త్య ..5.5.13..

మహాగజైశ్చాపి తథా నదద్భి: సుపూజితైశ్చాపి తథా సుసద్భి: .
రరాజ వీరైశ్చ వినిఃశ్వసద్భిః హ్రదో భుజఙ్గైరివ నిఃశ్వసద్భి: ..5.5.14..

బుద్ధిప్రధానాన్ రుచిరాభిధానాన్ సంశ్రద్ధధానాన్ జగతః ప్రధానాన్ .
నానావిధానాన్ రుచిరాభిధానాన్ దదర్శ తస్యాం పురి యాతుధానాన్ ..5.5.15..

ననన్ద దృష్ట్వా స చ తాన్ సురూపాన్నానాగుణానాత్మగుణానురూపాన్ .
విద్యోతమానాన్స తదానురూపాన్ దదర్శ కాంశ్చిచ్చ పునర్విరూపాన్ ..5.5.16..

తతో వరార్హాః సువిశుద్ధభావా స్తేషాం స్త్రియస్తత్ర మహానుభావాః .
ప్రియేషు పానేషు చ సక్తభావా దదర్శ తారా ఇవ సుప్రభావాః ..5.5.17..

శ్రియా జ్వలన్తీస్త్రపయోపగూఢా నిశీథకాలే రమణోపగూఢాః .
దదర్శ కాశ్చిత్ప్రమదోపగూఢా యథా విహఙ్గాః కుసుమోపగూఢాః ..5.5.18..

అన్యాః పునర్హర్మ్యతలోపవిష్టా స్తత్ర ప్రియాఙ్కేషు సుఖోపవిష్టాః .
భర్తుః ప్రియా ధర్మపరా నివిష్టా దదర్శ ధీమాన్ మదనాభివిష్టాః ..5.5.19..

అప్రావృతాః కాఞ్చనరాజివర్ణాః కాశ్చిత్పరార్థ్యాస్తపనీయవర్ణాః .
పునశ్చ కాశ్చిచ్ఛశలక్ష్మవర్ణాః కాన్తప్రహీణా రుచిరాఙ్గవర్ణాః ..5.5.20..

తతః ప్రియాన్ ప్రాప్య మనోభిరామాః సుప్రీతియుక్తాః ప్రసమీక్ష్యరామాః .
గృహేషు హృష్టాః పరమాభిరామాః హరిప్రవీరః స దదర్శ రామాః ..5.5.21..

చన్ద్రప్రకాశాశ్చ హి వక్త్రమాలా: వక్రాక్షిపక్ష్మాశ్చ సునేత్రమాలాః .
విభూషణానాం చ దదర్శ మాలాః శతహ్రదానామివ చారుమాలాః ..5.5.22..

న త్వేవ సీతాం పరమాభిజాతాం పథి స్థితే రాజకులే ప్రజాతామ్ .
లతాం ప్రపుల్లామివ సాధు జాతాం దదర్శ తన్వీం మనసాభిజాతామ్ ..5.5.23..

సనాతనే వర్త్మని సన్నివిష్టాం రామేక్షణాం తాం మదనాభివిష్టామ్ .
భర్తుర్మనః శ్రీమదనుప్రవిష్టాం స్త్రీభ్యో వరాభ్యశ్చ సదా విశిష్టామ్ ..5.5.24..

ఉష్ణార్దితాం సానుసృతాస్రకణ్ఠీమ్ పురా వరార్హోత్తమనిష్కకణ్ఠీమ్ .
సుజాతపక్ష్మామభిరక్తకణ్ఠీం వనే .?ప్రవృత్తామివ నీలకణ్ఠీమ్ ..5.5.25..

అవ్యక్తరేఖామివ చన్ద్రరేఖాం పాంసుప్రదిగ్ధామివ హేమరేఖామ్ .
క్షతప్రరూఢామివ బాణరేఖాం వాయుప్రభిన్నామివ మేఘరేఖామ్ ..5.5.26..

సీతామపశ్యన్ మనుజేశ్వరస్య రామస్య పత్నీం వదతాం వరస్య .
బభూవ దుఃఖాభిహతశ్చిరస్య ప్లవఙ్గమో మన్ద ఇవాచిరస్య ..5.5.27..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే పఞ్చమస్సర్గః ..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s