ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » వాల్మీకి » సుందరకాండ సర్గ 4

సుందరకాండ సర్గ 4

శ్రీ రామాయణం సుందరకాండ సర్గ 4

స నిర్జిత్య పురీం శ్రేష్ఠాం లఙ్కాం తాం కామరూపిణీమ్ .
విక్రమేణ మహాతేజా హనుమాన్ కపిసత్తమః ..5.4.1..
అద్వారేణ చ మహాబాహుః ప్రాకారమభిపుప్లువే .

ప్రవిశ్య నగరీం లఙ్కాం కపిరాజహితంకరః ..5.4.2..
చక్రే .?థ పాదం సవ్యం చ శత్రూణాం స తు మూర్ధని .

ప్రవిష్టః సత్త్వసమ్పన్నో నిశాయాం మారుతాత్మజః ..5.4.3..
స మహాపథమాస్థాయ ముక్తాపుష్పవిరాజితమ్ .
తతస్తు తాం పురీం లఙ్కాం రమ్యామభియయౌ కపిః ..5.4.4..

హసితోత్కృష్టనినదైస్తూర్యఘోషపురస్సరైః .
వజ్రాంకుశనికాశైశ్చ వజ్రజాలవిభూషితైః ..5.4.5..
గృహమేఘైః పురీ రమ్యా బభాసే ద్యౌరివామ్బుదైః .

ప్రజజ్వాల తతో లఙ్కా రక్షోగణగృహైః శుభైః ..5.4.6..
సితాభ్రసదృశైశ్చిత్రైః పద్మస్వస్తికసంస్థితైః .
వర్ధమానగృహైశ్చాపి సర్వతః సువిభూషితా ..5.4.7..

తాం చిత్రమాల్యాభరణాం కపిరాజహితఙ్కరః .
రాఘవార్థం చరన్ శ్రీమాన్ దదర్శ చ ననన్ద చ ..5.4.8..

భవనాద్భవనం గచ్ఛన్ దదర్శ పవనాత్మజః .
వివిధాకృతిరూపాణి భవనాని తతస్తతః ..5.4.9..

శుశ్రావ మధురం గీతం త్రిస్థానస్వరభూషితమ్ .
స్త్రీణాం మదసమృద్ధానాం దివి చాప్సరసామివ ..5.4.10..

శుశ్రావ కాఞ్చీనినదం నూపురాణాం చ, నిఃస్వనమ్ .
సోపాననినదాంశ్చైవ భవనేషు మహాత్మనామ్ ..5.4.11..
అస్ఫోటితనినాదాంశ్చ క్ష్వేలితాంశ్చ తతస్తతః .

శుశ్రావ జపతాం తత్ర మన్త్రాన్ రక్షోగృహేషు వై ..5.4.12..
స్వాధ్యాయనిరతాంశ్చైవ యాతుధానాన్ దదర్శ సః .
రావణస్తవసంయుక్తాన్ గర్జతో రాక్షసానపి ..5.4.13..

రాజమార్గం సమావృత్య స్థితం రక్షోబలం మహత్ .
దదర్శ మధ్యమే గుల్మే రావణస్య చరాన్ బహూన్ ..5.4.14..

దీక్షితాన్ జటిలాన్ ముణ్డాన్ గోజినామ్బరవాససః .
దర్భముష్టిప్రహరణానగ్నికుణ్డాయుఘాంస్తథా ..5.4.15..
కూటముద్గరపాణీంశ్చ దణ్డాయుధధరానపి .
ఏకాక్షానేకకర్ణాంశ్చ లమ్బోదరపయోధరాన్ ..5.4.16..
కరాలాన్ భుగ్నవక్త్రాంశ్చ వికటాన్ వామనాంస్తథా .
ధన్వినః ఖఙ్గినశ్చైవ శతఘ్నీముసలాయుధాన్ ..5.4.17..
పరిఘోత్తమహస్తాంశ్చ విచిత్రకవచోజ్జ్వలాన్ .
నాతిస్థూలాన్నాతికృశాన్నాతిదీర్ఘాతిహ్రస్వకాన్ ..5.4.18..
నాతిగౌరాన్నాతికృష్ణాన్నాతికుబ్జాన్న వామనాన్ .
విరూపాన్ బహురూపాంశ్చ సురూపాంశ్చ సువర్చసః .5.4.19 ..
ధ్వజీన్ పతాకినశ్చైవ దదర్శ వివిధాయుధాన్ .

శక్తివృక్షాయుధాంశ్చైవ పట్టిసాశనిధారిణః ..5.4.20..
క్షేపణీపాశహస్తాంశ్చ దదర్శ స మహాకపిః .
స్రగ్విణస్త్వనులిప్తాంశ్చ వరాభరణభూషితాన్ ..5.4.21..
నానావేషసమాయుక్తాన్ యథాస్స్వైరగతాన్ బహూన్ .
తీక్ష్ణశూలధరాంశ్చైవ వజ్రిణశ్చ మహాబలాన్ ..5.4.22..

శతసాహస్రమవ్యగ్రమారక్షం మధ్యమం కపిః .
రక్షోధిపతినిర్దిష్టం దదర్శాన్తఃపురాగ్రతః ..5.4.23..

స తదా తద్గృహం దృష్ట్వా మహాహాటకతోరణమ్ .
రాక్షసేన్ద్రస్య విఖ్యాతమద్రిమూర్ధ్ని ప్రతిష్ఠితమ్ ..5.4.24..
పుణ్డరీకావతంసాభిః పరిఖాభిరలఙ్కృతమ్ .
ప్రాకారావృతమత్యన్తం దదర్శ స మహాకపిః ..5.4.25..

త్రివిష్టపనిభం దివ్యం దివ్యనాదనినాదితమ్ .
వాజిహేషితసఙ్ఘుష్టం నాదితం భూషణైస్తథా ..5.4.26..
రథైర్యానైర్విమానైశ్చ తథా హయగజైః శుభైః .
వారణైశ్చ చతుర్థన్తై: శ్వేతాభ్రనిచయోపమైః ..5.4.27..
భూషితం రుచిరద్వారం మత్తైశ్చ మృగపక్షిభిః .
రక్షితం సుమహావీర్యైర్యాతుధానైః సహస్రశః .
రాక్షసాధిపతేర్గుప్తమావివేశ మహాకపిః ..5.4.28..

సహేమజామ్బూనదచక్రవాలం మహార్హముక్తామణిభూషితాన్తమ్ .
పరార్థ్యకాలాగురుచన్దనాక్తం స రావణాన్తఃపురమావివేశ ..5.4.29..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే చతుర్థస్సర్గః ..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s