ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » వాల్మీకి » సుందరకాండ సర్గ 3

సుందరకాండ సర్గ 3

శ్రీ రామాయణం సుందరకాండ సర్గ 3

స లమ్బశిఖరే లమ్బే లమ్బతోయదసన్నిభే .
సత్త్వమాస్థాయ మేధావీ హనుమాన్ మారుతాత్మజః ..5.3.1..
నిశి లఙ్కాం మహాసత్త్వో వివేశ కపికుఞ్జరః .
రమ్యకాననతోయాఢ్యాం పురీం రావణపాలితామ్ ..5.3.2..

శారదామ్బుధరప్రఖ్యైర్భవనైరుపశోభితామ్ .
సాగరోపమనిర్ఘోషాం సాగరానిలసేవితామ్ ..5.3.3..
సుపుష్టబలసమ్పుష్టాం యథైవ విటపావతీమ్ .
చారుతోరణనిర్యూహాం పాణ్డురద్వారతోరణామ్ ..5.3.4..
భుజగాచరితాం గుప్తాం శుభాం భోగవతీమివ .
తాం స విద్యుద్ఘనాకీర్ణాం జ్యోతిర్మార్గనిషేవితామ్ ..5.3.5..
మన్దమారుతసఞ్చారాం యథేన్ద్రస్యామరావతీమ్ .
శాతకుమ్భేన మహతా ప్రాకారేణాభిసంవృతామ్ ..5.3.6..
కిఙ్కిణీజాలఘోషాభిః పతాకాభిరలఙ్కృతామ్ .
ఆసాద్య సహసా హృష్టః ప్రాకారమభిపేదివాన్ ..5.3.7..

విస్మయావిష్టహృదయః పురీమాలోక్య సర్వతః .
జామ్బూనదమయైర్ద్వారైర్వైడూర్యకృతవేదికైః ..5.3.8..
వజ్రస్ఫటికముక్తాభిర్మణికుట్టిమభూషితైః .
తప్తహాటకనిర్యూహై రాజతామలపాణ్డురైః ..5.3.9..
వైఢూర్యకృతసోపానైః స్ఫాటికాన్తరపాంసుభిః .
చారుసంజవనోపేతైః ఖమివోత్పతితైః శుభైః ..5.3.10..
క్రౌఞ్చబర్హిణసఙ్ఘుష్టైః రాజహంస నిషేవితైః .
తూర్యాభరణనిర్ఘోషైః సర్వతః ప్రతినాదితామ్ ..5.3.11..
వస్వౌకసారాప్రతిమాం తాం వీక్ష్య నగరీం తతః .
ఖమివోత్పతితుం కామాం జహర్ష హనుమాన్ కపిః ..5.3.12..

తాం సమీక్ష్య పురీం రమ్యాం రాక్షసాధిపతేః శుభామ్ .
అనుత్తమామృద్ధియుతాం చిన్తయామాస వీర్యవాన్ ..5.3.13..

నేయమన్యేన నగరీ శక్యా ధర్షయితుం బలాత్ .
రక్షితా రావణబలైరుద్యతాయుధధారిభిః ..5.3.14..

కుముదాఙ్గదయోర్వాపి సుషేణస్య మహాకపేః .
ప్రసిద్ధేయం భవేద్భూమిర్మైన్దద్వివిదయోరపి ..5.3.15..

వివస్వతస్తనూజస్య హరేశ్చ కుశపర్వణః .
ఋక్షస్య కపిముఖ్యస్య మమ చైవ గతిర్భవేత్ ..5.3.16..

సమీక్ష్య తు మహాబాహూ రాఘవస్య పరాక్రమమ్ .
లక్ష్మణస్య చ విక్రాన్తమభవత్ ప్రీతిమాన్ కపిః ..5.3.17..

తాం రత్నవసనోపేతాం కోష్ఠాగారావతంసకామ్ .
యన్త్రాగారస్తనీమృద్ధాం ప్రమదామివ భూషితామ్ ..5.3.18..
తాం నష్టతిమిరాం దీప్తైర్భాస్వరైశ్చ మహాగృహైః .
నగరీం రాక్షసేన్ద్రస్య స దదర్శ మహాకపిః ..5.3.19..

అథ సా హరిశార్దూలం ప్రవిశన్తం మహాబలమ్ .
నగరీ స్వేన రూపేణ దదర్శ పవనాత్మజమ్ ..5.3.20..

సా తం హరివరం దృష్ట్వా లఙ్కా రావణపాలితా .
స్వయమేవోత్థితా తత్ర వికృతాననదర్శనా ..5.3.21..

పురస్తాత్కపివర్యస్య వాయుసూనోరతిష్ఠత .
ముఞ్చమానా మహానాదమబ్రవీత్పవనాత్మజమ్ ..5.3.22..

కస్త్వం కేన చ కార్యేణ ఇహ ప్రాప్తో వనాలయ .
కథయస్వేహ యత్తత్త్వం యావత్ప్రాణా ధరన్తి తే ..5.3.23..

న శక్యం ఖల్వియం లఙ్కా ప్రవేష్టుం వానర త్వయా .
రక్షితా రావణబలైరభిగుప్తా సమన్తతః ..5.3.24..

అథ తామబ్రవీద్వీరో హనుమానగ్రతః స్థితామ్ .
కథయిష్యామి తే తత్త్వం యన్మాం త్వం పరిపృచ్ఛసి ..5.3.25..

కా త్వం విరూపనయనా పురద్వారే .?వతిష్ఠసి .
కిమర్థం చాపి మాం రుద్ధ్వా నిర్భర్త్సయసి దారుణా ..5.3.26..

హనుమద్వచనం శ్రుత్వా లఙ్కా సా కామరూపిణీ .
ఉవాచ వచనం క్రుద్ధా పరుషం పవనాత్మజమ్ ..5.3.27..

అహం రాక్షసరాజస్య రావణస్య మహాత్మనః .
ఆజ్ఞాప్రతీక్షా దుర్ధర్షా రక్షామి నగరీమిమామ్ ..5.3.28..

న శక్యా మామవజ్ఞాయ ప్రవేష్టుం నగరీ త్వయా .
అద్య ప్రాణైః పరిత్యక్తః స్వప్స్యసే నిహతో మయా ..5.3.29..

అహం హి నగరీ లఙ్కా స్వయమేవ ప్లవఙ్గమ .
సర్వతః పరిరక్షామి హ్యేతత్తే కథితం మయా ..5.3.30..

లఙ్కాయా వచనం శ్రుత్వా హనుమాన్ మారుతాత్మజః .
యత్నవాన్స హరిశ్రేష్ఠః స్థితశ్శైల ఇవాపరః ..5.3.31..

స తాం స్త్రీరూపవికృతాం దృష్టవా వానరపుఙ్గవః .
ఆబభాషే .?థ మేధావీ సత్త్వవాన్ ప్లవగర్షభః ..5.3.32..

ద్రక్ష్యామి నగరీం లఙ్కాం సాట్టప్రాకారతోరణామ్ .
నిర్విశఙ్కమిమంలోకం పశ్యన్త్యాస్తవసాంప్రతమ్ .
ఇత్యర్థమిహ సంప్రాప్తః పరం కౌతూహలం హి మే ..5.3.33..

వనాన్యుపవనానీహ లఙ్కాయాః కాననాని చ .
సర్వతో గృహముఖ్యాని ద్రష్టుమాగమనం హి మే ..5.3.34..

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా లఙ్కా సా కామరూపిణీ .
భూయ ఏవ పునర్వాక్యం బభాషే పరుషాక్షరమ్ ..5.3.35..

మామనిర్జిత్య దుర్బుద్ధే రాక్షసేశ్వరపాలితాం .
న శక్యమద్య తే ద్రష్టుం పురీయం వానరాధమ ..5.3.36..

తతః స కపిశార్దూలస్తామువాచ నిశాచరీమ్ .
దృష్ట్వా పురీమిమాం భద్రే పునర్యాస్యే యథాగతమ్ ..5.3.37..

తతః కృత్వా మహానాదం సా వై లఙ్కా భయావహమ్ .
తలేన వానరశ్రేష్ఠం తాడయామాస వేగితా ..5.3.38..

తతః స కపిశార్దూలో లఙ్కయా తాడితో భృశమ్ .
ననాద సుమహానాదం వీర్యవాన్ పవనాత్మజః ..5.3.39..

తతః సంవర్తయామాస వామహస్తస్య సో .?ఙ్గులీః .
ముష్టినా .? .?భిజఘానైనాం హనుమాన్ క్రోధమూర్ఛితః ..5.3.40..
స్త్రీ చేతి మన్యమానేన నాతిక్రోధః స్వయం కృతః .

సా తు తేన ప్రహారేణ విహ్వలాఙ్గీ నిశాచరీ ..5.3.41..
పపాత సహసా భూమౌ వికృతాననదర్శనా .

తతస్తు హనుమాన్ ప్రాజ్ఞస్తాం దృష్ట్వా వినిపాతితామ్ ..5.3.42..
కృపాం చకార తేజస్వీ మన్యమానః స్త్రియం తు తామ్ .

తతో వై భృశసంవిగ్నా లఙ్కా సా గద్గదాక్షరమ్ ..5.3.43..
ఉవాచాగర్వితం వాక్యం హనూమన్తం ప్లవఙ్గమమ్ .

ప్రసీద సుమహాబాహో త్రాయస్వ హరిసత్తమ ..5.3.44..
సమయే సౌమ్య తిష్ఠన్తి సత్త్వవన్తో మహాబలాః .

అహం తు నగరీ లఙ్కా స్వయమేవ ప్లవఙ్గమ ..5.3.45..
నిర్జితాహం త్వయా వీర విక్రమేణ మహాబల .

ఇదం తు తథ్యం శృణు వై బ్రువన్త్యా మే హరీశ్వర ..5.3.46..
స్వయంభువా పురా దత్తం వరదానం యథా మమ .

యదా త్వాం వానరః కశ్చిద్విక్రమాద్వశమానయేత్ ..5.3.47..
తదా త్వయా హి విజ్ఞేయం రక్షసాం భయమాగతమ్ .

స హి మే సమయః సౌమ్య ప్రాప్తో .?ద్య తవ దర్శనాత్ ..5.3.48..
స్వయంభూ విహితః సత్యో న తస్యాస్తి వ్యతిక్రమః .

సీతానిమిత్తం రాజ్ఞస్తు రావణస్య దురాత్మనః ..5.3.49..
రక్షసాం చైవ సర్వేషాం వినాశః సముపాగతః .

తత్ప్రవిశ్య హరిశ్రేష్ఠ పురీం రావణపాలితామ్ ..5.3.50..
విధత్స్వ సర్వకార్యాణి యాని యానీహ వాఞ్ఛసి .

ప్రవిశ్య శాపోపహతాం హరీశ్వర శుభాం పురీం రాక్షసముఖ్యపాలితామ్ .
యదృచ్ఛయా త్వం జనకాత్మజాం సతీం విమార్గ సర్వత్ర గతో యథాసుఖమ్ ..5.3.51..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయాణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే తృతీయస్సర్గః ..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s