ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » వాల్మీకి » సుందరకాండ సర్గ 2

సుందరకాండ సర్గ 2

శ్రీ రామాయణం సుందరకాండ సర్గ 2

స సాగరమనాదృష్యమతిక్రమ్య మహాబలః .
త్రికూటశిఖరే లఙ్కాం స్థితాం స్వస్థో దదర్శ హ ..5.2.1..

తతః పాదమముక్తేన పుష్పవర్షేణ వీర్యవాన్ .
అభివృష్టః స్థితస్తత్ర బభౌ పుష్పమయో యథా ..5.2.2..

యోజనానాం శతం శ్రీమాంస్తీర్త్వాప్యుత్తమవిక్రమః .
అనిఃశ్వసన్ కపిస్తత్ర న గ్లానిమధిగచ్ఛతి ..5.2.3..

శతాన్యహం యోజనానాం క్రమేయం సుబహూన్యపి .
కిం పునః సాగరస్యాన్తం సంఖ్యాతం శతయోజనమ్ ..5.2.4..

స తు వీర్యవతాం శ్రేష్ఠః ప్లవతామపి చోత్తమః .
జగామ వేగవాన్ లఙ్కాం లఙ్ఘయిత్వా మహోదధిమ్ ..5.2.5..

శాద్వలాని చ నీలాని గన్ధవన్తి వనాని చ .
గణ్డవన్తి చ మధ్యేన జగామ నగవన్తి చ ..5.2.6..

శైలాంశ్చ తరుసంఛన్నాన్ వనారాజీశ్చ పుష్పితాః .
అభిచక్రామ తేజస్వీ హనుమాన్ ప్లవగర్షభః ..5.2.7..

స తస్మిన్నచలే తిష్ఠన్వనాన్యుపవనాని చ .
స నగాగ్రే చ తాం లఙ్కాం దదర్శ పవనాత్మజః ..5.2.8..

సరలాన్ కర్ణికారాంశ్చ ఖర్జూరాంశ్చ సుపుష్పితాన్ .
ప్రియాలూన్ముచులిన్దాంశ్చ కుటజాన్ కేతకానపి ..5.2.9..
ప్రియంఙ్గూన్ గన్ధపూర్ణాంశ్చ నీపాన్ సప్తచ్ఛదాంస్తథా .
ఆసనాన్ కోవిదారాంశ్చ కరవీరాంశ్చ పుష్పితాన్ ..5.2.10..
పుష్పభారనిబద్ధాంశ్చ తథా ముకులితానపి .
పాదపాన్ విహగాకీర్ణాన్ పవనాధూతమస్తకాన్ ..5.2.11..
హంసకారణ్డవాకీర్ణా వాపీః పద్మోత్మలాయుతాః .
ఆక్రీడాన్ వివిధాన్ రమ్యావన్ వివిధాంశ్చ జలాశయాన్ ..5.2.12..
సన్తతాన్ వివిధైర్వృక్షైః సర్వర్తుఫలపుష్పితైః .
ఉద్యానాని చ రమ్యాణి దదర్శ కపికుఞ్జరః ..5.2.13..

సమాసాద్య చ లక్ష్మీవాన్ లఙ్కాం రావణపాలితామ్ .
పరిఖాభిః సపద్మాభిః సోత్పలాభిరలఙ్కృతామ్ ..5.2.14..
సీతాపహరణార్థేన రావణేన సురక్షితామ్ .
సమన్తాద్విచరద్భిశ్చ రాక్షసైరుగ్రధన్విభిః ..5.2.15..
కాఞ్చనేనావృతాం రమ్యాం ప్రాకారేణ మహాపురీమ్ .
గృహైశ్చ గ్రహసంకాశైః శారదామ్బుదసన్నిభైః ..5.2.16..
పాణ్డురాభిః ప్రతోలీభిరుచ్చాభిరభిసంవృతామ్ .
అట్టాలకశతాకీర్ణాం పతాకాధ్వజమాలినీమ్ ..5.2.17..
తోరణైః కాఞ్చనైర్దివ్యైర్లతాపఙ్త్కివిచిత్రితైః .
దదర్శ హనుమాన్ లఙ్కాం దివి దేవపురీం యథా ..5.2.18..

గిరిమూర్ధ్నిం స్థితాం లఙ్కాం పాణ్డురైర్భవనైః శుభైః .
దదర్శ స కపిశ్రేష్ఠః పురమాకాశగం యథా ..5.2.19..

పాలితాం రాక్షసేన్ద్రేణ నిర్మితాం విశ్వకర్మణా .
ప్లవమానమివాకాశే దదర్శ హనుమాన్ పురీమ్ ..5.2.20..

వప్రప్రాకారజఘనాం విపులామ్బునవామ్బరామ్ .
శతఘ్నీశూలకేశాన్తామట్టాలకవతంసకామ్ ..5.2.21..
మనసేవ కృతాం లఙ్కాం నిర్మితాం విశ్వకర్మణా .
ద్వారముత్తరమాసాద్య చిన్తయామాస వానరః ..5.2.22..

కైలాసశిఖరప్రఖ్యామాలిఖన్తీమివామ్బరమ్ .
డీయమానామివాకాశముచ్ఛ్రితైర్భవనోత్తమైః ..5.2.23..
సమ్పూర్ణాం రాక్షసైర్ఘోరైర్నాగైర్భోగవతీమివ .
అచిన్త్యాం సుకృతాం స్పష్టాం కుబేరాధ్యుషితాం పురా ..5.2.24..
దంష్ట్రిభిర్బహుభిః శూరైః శూలపట్టసపాణిభిః .
రక్షితాం రాక్షసైర్ఘోరైర్గుహామాశీవిషైరివ ..5.2.25..
తస్యాశ్చ మహతీం గుప్తిం సాగరం చ నిరీక్ష్య సః .
రావణం చ రిపుం ఘోరం చిన్తయామాస వానరః ..5.2.26..

ఆగత్యాపీహ హరయో భవిష్యన్తి నిరర్థకాః .
న హి యుద్దేన వై లఙ్కా శక్యా జేతుం సురైరపి ..5.2.27..

ఇమాం తు విషమాం దుర్గాం లఙ్కాం రావణపాలితామ్ .
ప్రాప్యాపి స మహాబాహుః కిం కరిష్యతి రాఘవః ..5.2.28..

అవకాశో నసాన్త్వస్య రాక్షసేష్వభిగమ్యతే .
న దానస్య న భేదస్య నైవ యుద్ధస్య దృశ్యతే ..5.2.29..

చతుర్ణామేవ హి గతిర్వానరాణాం మహాత్మనామ్ .
వాలిపుత్రస్య నీలస్య మమ రాజ్ఞశ్చ ధీమతః ..5.2.30..

యావజ్జానామి వైదేహీం యది జీవతి వా న వా .
తత్రైవ చిన్తయిష్యామి దృష్ట్వా తాం జనకాత్మజామ్ ..5.2.31..

తతః స చిన్తయామాస ముహూర్తం కపికుఞ్జరః .
గిరిశృఙ్గే స్థితస్తస్మిన్ రామస్యాభ్యుదయే రతః ..5.2.32..

అనేన రూపేణ మయా న శక్యా రక్షసాం పురీ .
ప్రవేష్టుం రాక్షసైర్గుప్తా క్రూరైర్బలసమన్వితైః ..5.2.33..

ఉగ్రౌజసో మహావీర్యా బలవన్తశ్చ రాక్షసాః .
వఞ్చనీయా మయా సర్వే జానకీం పరిమార్గతా ..5.2.34..

లక్ష్యాలక్ష్యేణ రూపేణ రాత్రౌ లఙ్కా పురీ మయా .
ప్రవేష్టుం ప్రాప్తకాలం మే కృత్యం సాధయితుం మహత్ ..5.2.35..

తాం పురీం తాదృశీం దృష్ట్వా దురాధర్షాం సురాసురైః .
హనుమాన్ చిన్తయామాస వినిశ్చిత్య ముహుర్ముహుః ..5.2.36..

కేనోపాయేన పశ్యేయం మైథిలీం జనకాత్మజామ్ .
అదృష్టో రాక్షసేన్ద్రేణ రావణేన దురాత్మనా ..5.2.37..

న వినశ్యేత్కథం కార్యం రామస్య విదితాత్మనః .
ఏకామేకశ్చ వశ్యేయం రహితే జనకాత్మజామ్ ..5.2.38..

భూతాశ్చార్థా విపద్యన్తే దేశకాలవిరోధితాః .
విక్లబం దూతమాసాద్య తమః సూర్యోదయే యథా ..5.2.39..

అర్థానర్థాన్తరే బుద్ధిర్నిశ్చితాపి న శోభతే .
ఘాతయన్తి హి కార్యాణి దూతాః పణ్డితమానినః ..5.2.40..

న వినశ్యేత్కథం కార్యం వైక్లబ్యం న కథం భవేత్ .
లఙ్ఘనం చ సముద్రస్య కథం ను న వృథా భవేత్ ..5.2.41..

మయి దృష్టే తు రక్షోభీ రామస్య విదితాత్మనః .
భవేద్వ్యర్థమిదం కార్యం రావణానర్థమిచ్ఛతః ..5.2.42..

న హి శక్యం క్వచిత్ స్థాతుమవిజ్ఞాతేన రాక్షసైః .
అపి రాక్షసరూపేణ కిముతాన్యేన కేనచిత్ ..5.2.43..

వాయురప్యత్ర నాజ్ఞాతశ్చరేదితి మతిర్మమ .
న హ్య స్త్యవిదితం కిఞ్చిద్రాక్షసానాం బలీయసామ్ ..5.2.44..

ఇహాహం యది తిష్ఠామి స్వేన రూపేణ సంవృతః .
వినాశముపయాస్యామి భర్తురర్థశ్చ హీయతే ..5.2.45..

తదహం స్వేన రూపేణ రజన్యాం హ్రస్వతాం గతః .
లఙ్కామభిపతిష్యామి రాఘవస్యార్థసిద్ధయే ..5.2.46..

రావణస్య పురీం రాత్రౌ ప్రవిశ్య సుదురాసదామ్ .
విచిన్వన్ భవనం సర్వం ద్రక్ష్యామి జనకాత్మజామ్ ..5.2.47..

ఇతి సఞ్చిన్త్య హనుమాన్ సూర్యస్యాస్తమయం కపిః .
ఆచకాఙ్క్షే తదా వీరో వైదేహ్యా దర్శనోత్సుకః ..5.2.48..

సూర్యే చాస్తం గతే రాత్రౌ దేహం సఙ్క్షిప్య మారుతిః .
పృషదంశకమాత్రః సన్ బభూవాద్భుతదర్శనః ..5.2.49..

ప్రదోషకాలే హనుమాంస్తూర్ణముత్ప్లుత్య వీర్యవాన్ .
ప్రవివేశ పురీం రమ్యాం సువిభక్తమహాపథామ్ ..5.2.50..

ప్రాసాదమాలావితతాం స్తమ్భైః కాఞ్చనరాజతైః .
శాతకుమ్భమయైర్జాలైర్గన్థర్వనగరోపమామ్ ..5.2.51..
సప్తభౌమాష్టభౌమైశ్చ స దదర్శ మహాపురీమ్ .
తలైః స్ఫాటికసంకీర్ణైః కార్తస్వరవిభూషితైః ..5.2.52..

వైడూర్యమణిచిత్రైశ్చ ముక్తాజాలవిభూషితైః .
తలైః శుశుభిరే తాని భవనాన్యత్ర రక్షసామ్ ..5.2.53..

కాఞ్చనాని చ చిత్రాణి తోరణాని చ రక్షసామ్ .
లఙ్కాముద్యోతయామాసుః సర్వతః సమలఙ్కృతామ్ ..5.2.54..

అచిన్త్యామద్భుతాకారాం దృష్టవా లఙ్కాం మహాకపిః .
ఆసీద్విషణ్ణో హృష్టశ్చ వైదేహ్యా దర్శనోత్సుకః ..5.2.55..

స పాణ్డురావిద్ధవిమానమాలినీం మహార్హజామ్బూనదజాలతోరణామ్ .
యశస్వినీం రావణబాహుపాలితాం క్షపాచరైర్భీమబలైః సమావృతామ్ ..5.2.56..

చన్ద్రో .?పి సాచివ్యమివాస్య కుర్వంస్తారాగణైర్మధ్యగతో విరాజన్ .
జ్యోత్స్నావితానేన వితత్య లోక ముత్తిష్ఠతే నైకసహస్రరశ్మి: ..5.2.57..

శఙ్ఖప్రభం క్షీరమృణాలవర్ణ ముద్గచ్ఛమానం వ్యవభాసమానమ్ .
దదర్శ చన్ద్రం స హరిప్రవీరః పోప్లూయమానం సరసీవ హంసమ్ ..5.2.58..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే సున్దరకాణ్డే ద్వితీయస్సర్గః ..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s