ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » వాల్మీకి » సుందరకాండ సర్గ 1

సుందరకాండ సర్గ 1

శ్రీ రామాయణం సుందరకాండ సర్గ 1

తతో రావణనీతాయాః సీతాయాః శత్రుకర్శనః .
ఇయేష పదమన్వేష్టుం చారణాచరితే పథి ..5.1.1..

దుష్కరం నిష్ప్రతిద్వన్ద్వం చికీర్షన్ కర్మ వానరః .
సముదగ్రశిరోగ్రీవో గవాంపతిరివాబభౌ ..5.1.2..

అథ వైడూర్యవర్ణేషు శాద్వలేషు మహాబలః .
ధీరః సలిలకల్పేషు విచచార యథాసుఖమ్ ..5.1.3..

ద్విజాన్ విత్రాసయన్ ధీమానురసా పాదపాన్ హరన్ .
మృగాంశ్చ సుబహూన్నిఘ్నన్ ప్రవృద్ధ ఇవ కేసరీ ..5.1.4..

నీలలోహితమాంజిష్ఠపత్రవర్ణైః సితాసితైః .
స్వభావవిహితైశ్చిత్రైర్ధాతుభిః సమలఙ్కృతమ్ ..5.1.5..
కామరూపిభిరావిష్టమభీక్ష్ణం సపరిచ్ఛదైః .
యక్షకిన్నరగన్ధర్వైర్దేవకల్పైశ్చ పన్నగైః ..5.1.6..

స తస్య గిరివర్యస్య తలే నాగవరాయుతే .
తిష్ఠన్ కపివరస్తత్ర హ్రదే నాగ ఇవాబభౌ ..5.1.7..

స సూర్యాయ మహేన్ద్రాయ పవనాయ స్వయంభువే .
భూతేభ్యశ్చాఞ్జలిం కృత్వా చకార గమనే మతిమ్ ..5.1.8..

అఞ్జలిం ప్రాఙ్ముఖః కృత్వా పవనాయాత్మయోనయే .
తతో హి వవృధే గన్తుం దక్షిణో దక్షిణాం దిశమ్ ..5.1.9..

ప్లవఙ్గప్రవరైర్దృష్టః ప్లవనే కృతనిశ్చయః .
వవృధే రామవృద్ధ్యర్థం సముద్ర ఇవ పర్వసు ..5.1.10..

నిష్ప్రమాణశరీరః సన్ లిలఙ్ఘయిషురర్ణవమ్ .
బాహుభ్యాం పీడయామాస చరణాభ్యాం చ పర్వతమ్ ..5.1.11..

స చచాలాచలశ్చాపి ముహూర్తం కపిపీడితః .
తరూణాం పుష్పితాగ్రాణాం సర్వం పుష్పమశాతయత్ ..5.1.12..

తేన పాదపముక్తేన పుష్పౌఘేణ సుగన్ధినా .
సర్వతః సంవృతః శైలో బభౌ పుష్పమయో యథా ..5.1.13..

తేన చోత్తమవీర్యేణ పీడ్యమానః స పర్వతః .
సలిలం సమ్ప్రసుస్రావ మదం మత్త ఇవ ద్విపః ..5.1.14..

పీడ్యమానస్తు బలినా మహేన్ద్రస్తేన పర్వతః .
రీతీర్నిర్వర్తయామాస కాఞ్చనాఞ్జనరాజతీః ..5.1.15..

ముమోచ చ శిలాః శైలో విశాలాః సమనఃశిలాః .
మధ్యమేనార్చిషా జుష్టా ధూమరాజీరివానలః ..5.1.16..

గిరిణా పీడ్యమానేన పీడ్యమానాని సర్వతః .
గుహావిష్టాని భూతాని వినేదుర్వికృతైః స్వరైః ..5.1.17..

స మహాసత్త్వసన్నాదః శైలపీడానిమిత్తజః .
పృథివీం పూరయామాస దిశశ్చోపవనాని చ ..5.1.18..

శిరోభిః పృథుభిః సర్పా వ్యక్తస్వస్తికలక్షణైః .
వమన్తః పావకం ఘోరం దదంశుర్దశనైః శిలాః ..5.1.19..

తాస్తదా సవిషైర్దష్టాః కుపితైస్తైర్మహాశిలాః .
జజ్జ్వలుః పావకోద్దీప్తా బిభిదుశ్చ సహస్రధా ..5.1.20..

యాని చౌషధజాలాని తస్మిన్ జాతాని పర్వతే .
విషఘ్నాన్యపి నాగానాం న శేకుః శమితుం విషమ్ ..5.1.21..

భిద్యతే .?యం గిరిర్భూతైరితి మత్త్వా తపస్వినః .
త్రస్తా విద్యాధరాస్తస్మాదుత్పేతుః స్త్రీ గణైః సహ ..5.1.22..
పానభూమిగతం హిత్వా హైమమాసవభాజనమ్ .
పాత్రాణి చ మహార్హాణి కరకాంశ్చ హిరణ్మయాన్ ..5.1.23.
లేహ్యానుచ్చావచాన్ భక్ష్యాన్ మాంసాని వివిధాని చ .
ఆర్షభాణి చ చర్మాణి ఖడగాంశ్చ కనకత్సరూన్ ..5.1.24..

కృతకణ్ఠగుణాః క్షీబా రక్తమాల్యానులేపనాః .
రక్తాక్షాః పుష్కరాక్షాశ్చ గగనం ప్రతిపేదిరే ..5.1.25..

హారనూపురకేయూరపారిహార్యధరాః స్త్రియః .
విస్మితాః సస్మితాస్తస్థురాకాశే రమణైః సహ ..5.1.26..

దర్శయన్తో మహావిద్యాం విద్యాధరమహర్షయః .
సహితాస్తస్థురాకాశే వీక్షాఞ్చక్రుశ్చ పర్వతమ్ ..5.1.27..

శుశ్రువుశ్చ తదా శబ్దమృషీణాం భావితాత్మనామ్ .
చారణానాం చ సిద్ధానాం స్థితానాం విమలే .?మ్బరే ..5.1.28..

ఏష పర్వతసఙ్కాశో హనుమాన్ మారుతాత్మజః .
తితీర్షతి మహావేగస్సముద్రం మకరాలయమ్ ..5.1.29..

రామార్థం వానరార్థం చ చికీర్షన్ కర్మ దుష్కరమ్ .
సముద్రస్య పరం పారం దుష్ప్రాపం ప్రాప్తుమిచ్ఛతి ..5.1.30..

ఇతి విద్యాధరాః శ్రుత్వా వచస్తేషాం మహాత్మనామ్ .
తమప్రమేయం దదృశుః పర్వతే వానరర్షభమ్ ..5.1.31..

దుధువే చ స రోమాణి చకమ్పే చాచలోపమః .
ననాద సుమహానాదం సుమహానివ తోయదః ..5.1.32..

ఆనుపూర్వ్యేణ వృత్తం చ లాఙ్గూలం లోమభిశ్చితమ్ .
ఉత్పతిష్యన్ విచిక్షేప పక్షిరాజ ఇవోరగమ్ ..5.1.33..

తస్య లాఙ్గూలమావిద్ధమాత్తవేగస్య పృష్ఠతః .
దదృశే గరుడేనేవ హ్రియమాణో మహోరగః ..5.1.34..

బాహూ సంస్తమ్భయామాస మహాపరిఘసన్నిభౌ .
ససాద చ కపిః కట్యాం చరణౌ సఞ్చుకోచ చ ..5.1.35..

సంహృత్య చ భుజౌ శ్రీమాంస్తథైవ చ శిరోధరామ్ .
తేజః సత్త్వం తథా వీర్యమావివేశ స వీర్యవాన్ ..5.1.36..

మార్గమాలోకయన్దూరాదూర్ధ్వం ప్రణిహితేక్షణః .
రురోధ హృదయే ప్రాణానాకాశమవలోకయన్ ..5.1.37..

పద్భ్యాం దృఢమవస్థానం కృత్వా స కపికుఞ్జరః .
నికుఞ్చ్య కర్ణౌ హనుమానుత్పతిష్యన్ మహాబలః ..
వానరాన్ వానరశ్రేష్ఠ ఇదం వచనమబ్రవీత్ ..5.1.38..

యథా రాఘవనిర్ముక్తః శరః శ్వసనవిక్రమః .
గచ్ఛేత్తద్వద్గమిష్యామి లఙ్కాం రావణపాలితామ్ ..5.1.39..

న హి ద్రక్ష్యామి యది తాం లఙ్కాయాం జనకాత్మజామ్ .
అనేనైవ హి వేగేన గమిష్యామి సురాలయమ్ ..5.1.40..

యది వా త్రిదివే సీతాం న ద్రక్ష్యామ్యకృతశ్రమః .
బద్ధ్వా రాక్షసరాజానమానయిష్యామి రావణమ్ ..5.1.41..

సర్వథా కృతకార్యో .?హమేష్యామి సహ సీతయా .
ఆనయిష్యామి వా లఙ్కాం సముత్పాట్య సరావణామ్ ..5.1.42..

ఏవముక్త్వా తు హనుమాన్వానరాన్వానరోత్తమః ..5.1.43..
ఉత్పపాతాథ వేగేన వేగవానవిచారయన్ .
సుపర్ణమివ చాత్మానం మేనే స కపికుఞ్జరః ..5.1.44..

సముత్పతతి తస్మింస్తు వేగాత్తే నగరోహిణః .
సంహృత్య విటపాన్ సర్వాన్ సముత్పేతుః సమన్తతః ..5.1.45..

స మత్తకోయష్టిమకాన్ పాదపాన్ పుష్పశాలినః .
ఉద్వహన్నూరువేగేన జగామ విమలే .?మ్బరే ..5.1.46..

ఊరువేగోద్ధతా వృక్షా ముహూర్తం కపిమన్వయుః .
ప్రస్థితం దీర్ఘమధ్వానం స్వబన్ధుమివ బాన్ధవాః ..5.1.47..

తమూరువేగోన్మథితాః సాలాశ్చాన్యే నగోత్తమాః .
అనుజగ్ముర్హనూమన్తం సైన్యా ఇవ మహీపతిమ్ ..5.1.48..

సుపుష్పితాగ్రైర్బహుభిః పాదపైరన్విత: కపిః .
హనుమాన్ పర్వతాకారో బభూవాద్భుతదర్శనః ..5.1.49..

సారవన్తో .?థ యే వృక్షా న్యమజ్జన్ లవణామ్భసి .
భయాదివ మహేన్ద్రస్య పర్వతా వరుణాలయే ..5.1.50..

స నానాకుసుమైః కీర్ణః కపిః సాఙ్కురకోరకైః .
శుశుభే మేఘసఙ్కాశః ఖద్యోతైరివ పర్వతః ..5.1.51..

విముక్తాస్తస్య వేగేన ముక్త్వా పుష్పాణి తే ద్రుమాః .
అవశీర్యన్త సలిలే నివృత్తాః సుహృదో యథా ..5.1.52..

లఘుత్వేనోపపన్నం తద్విచిత్రం సాగరే .?పతత్ .
ద్రుమాణాం వివిధం పుష్పం కపివాయుసమీరితమ్ ..5.1.53..
తారాచితమివాకాశం ప్రబభౌ స మహార్ణవః .

పుష్పౌఘేణానుబద్ధేన నానావర్ణేన వానరః .
బభౌ మేఘ ఇవాకాశే విద్యుద్గణ విభూషితః ..5.1.54..

తస్య వేగసమాధూతైః పుష్పైస్తోయమదృశ్యత ..5.1.55..
తారాభిరభిరామాభిరుదితాభిరివామ్బరమ్ .

తస్యామ్బరగతౌ బాహూ దదృశాతే ప్రసారితౌ .5.1.56 ..
పర్వతాగ్రాద్వినిష్క్రాన్తౌ పఞ్చాస్యావివ పన్నగౌ .

పిబన్నివ బభౌ చాపి సోర్మిమాలం మహార్ణవమ్ ..5.1.57..
పిపాసురివ చాకాశం దదృశే స మహాకపిః .

తస్య విద్యుత్ప్రభాకారే వాయుమార్గానుసారిణః ..5.1.58..
నయనే విప్రకాశేతే పర్వతస్థావివానలౌ .

పిఙ్గే పిఙ్గాక్షముఖ్యస్య బృహతీ పరిమణ్డలే ..5.1.59..
చక్షుషీ సమ్ప్రాకాశేతే చన్ద్రసూర్యావివోదితౌ .

ముఖం నాసికయా తస్య తామ్రయా తామ్రమాబభౌ ..5.1.60..
సన్ధ్యయా సమభిస్పృష్టం యథా తత్సూర్యమణ్డలమ్ .

లాఙ్గూలం చ సమావిద్ధం ప్లవమానస్య శోభతే ..5.1.61..
అమ్బరే వాయుపుత్రస్య శక్రధ్వజ ఇవోచ్ఛ్రితమ్ .

లాఙ్గూలచక్రేణ మహాన్ శుక్లదంష్ట్రో .?నిలాత్మజః ..5.1.62..
వ్యరోచత మహాప్రాజ్ఞః పరివేషీవ భాస్కరః .

స్ఫిగ్దేశేనాభితామ్రేణ రరాజ స మహాకపిః ..5.1.63..
మహతా దారితేనేవ గిరిర్గైరికధాతునా .

తస్య వానరసింహస్య ప్లవమానస్య సాగరమ్ ..5.1.64..
కక్షాన్తరగతో వాయుర్జీమూత ఇవ గర్జతి .

ఖే యథా నిపతత్యుల్కా హ్యుత్తరాన్తాద్వినిఃసృతా ..5.1.65..
దృశ్యతే సానుబన్ధా చ తథా స కపికుఞ్జరః .

పతత్పతఙ్గసఙ్కాశో వ్యాయతః శుశుభే కపిః ..5.1.66..ౌ
ప్రవృద్ధ ఇవ మాతఙ్గః కక్ష్యయా బధ్యమానయా .

ఉపరిష్టాచ్ఛరీరేణ ఛాయయా చావగాఢయా ..5.1.67..
సాగరే మారుతావిష్టా నౌరివాసీత్తదా కపిః .

యం యం దేశం సముద్రస్య జగామ స మహాకపిః .
స స తస్యోరువేగేన సోన్మాద ఇవ లక్ష్యతే ..5.1.68..

సాగరస్యోర్మిజాలానామురసా శైలవర్ష్మణామ్ .
అభిఘ్నంస్తు మహావేగః పుప్లువే స మహాకపిః ..5.1.69..

కపివాతశ్చ బలవాన్ మేఘవాతశ్చ నిఃసృతః .
సాగరం భీమనిర్ఘోషం కమ్పయామాసతుర్భృశమ్ ..5.1.70..

వికర్షన్నూర్మిజాలాని బృహన్తి లవణామ్భసి .
పుప్లువే కపిశార్దూలో వికిరన్నివ రోదసీ ..5.1.71..

మేరుమన్దరసఙ్కాశానుద్ధతాన్ స మహార్ణవే .
అత్యక్రామన్మహావేగస్తరఙ్గాన్ గణయన్నివ ..5.1.72..

తస్య వేగసముద్ధూతం జలం సజలదం తదా .
అమ్బరస్థం విబభ్రాజ శారదాభ్రమివాతతమ్ ..5.1.73..

తిమినక్రఝషాః కూర్మా దృశ్యన్తే వివృతాస్తదా .
వస్త్రాపకర్షణేనేవ శరీరాణి శరీరిణామ్ ..5.1.74..

ప్లవమానం సమీక్ష్యాథ భుజఙ్గాః సాగరాలయాః .
వ్యోమ్ని తం కపిశార్దూలం సుపర్ణ ఇతి మేనిరే ..5.1.75..

దశయోజనవిస్తీర్ణా త్రింశద్యోజనమాయతా .
ఛాయా వానరసింహస్య జలే చారుతరాభవత్ ..5.1.76..

శ్వేతాభ్రఘనరాజీవ వాయుపుత్రానుగామినీ .
తస్య సా శుశుభే ఛాయా వితతా లవణామ్భసి ..5.1.77..

శుశుభే స మహాతేజా మహాకాయో మహాకపిః .
వాయుమార్గే నిరాలమ్బే పక్షవానివ పర్వతః ..5.1.78..

యేనాసౌ యాతి బలవాన్ వేగేన కపికుఞ్జరః .
తేన మార్గేణ సహసా ద్రోణీకృత ఇవార్ణవః ..5.1.79..

ఆపాతే పక్షిసఙ్ఘానాం పక్షిరాజ ఇవ వ్రజన్ .
హనుమాన్ మేఘజాలాని ప్రకర్షన్ మారుతో యథా ..5.1.80..

పాణ్డురారుణవర్ణాని నీలమాఞ్జిష్ఠకాని చ .
కపినాకృష్యమాణాని మహాభ్రాణి చకాశిరే ..5.1.81..

ప్రవిశన్నభ్రజాలాని నిష్పతంశ్చ పునః పునః .
ప్రచ్ఛన్నశ్చ ప్రకాశశ్చ చన్ద్రమా ఇవ లక్ష్యతే ..5.1.82..

ప్లవమానం తు తం దృష్ట్వా ప్లవఙ్గం త్వరితం తదా .
వవర్షుః పుష్పవర్షాణి దేవగన్ధర్వదానవాః ..5.1.83..

తతాప న హి తం సూర్యః ప్లవన్తం వానరోత్తమమ్ .
సిషేవే చ తదా వాయూ రామకార్యార్థసిద్ధయే ..5.1.84..

ఋషయస్తుష్టువుశ్చైనం ప్లవమానం విహాయసా .
జగుశ్చ దేవగన్ధర్వాః ప్రశంసన్తో మహౌజసమ్ ..5.1.85..

నాగాశ్చ తుష్టువుర్యక్షా రక్షాంసి విబుధాః ఖగాః .
ప్రేక్ష్య సర్వే కపివరం సహసా విగతక్లమమ్ ..5.1.86..

తస్మిన్ ప్లవగశార్దూలే ప్లవమానే హనూమతి .
ఇక్ష్వాకుకులమానార్థీ చిన్తయామాస సాగరః ..5.1.87..

సాహాయ్యం వానరేన్ద్రస్య యది నాహం హనూమత: .
కరిష్యామి భవిష్యామి సర్వవాచ్యో వివక్షతామ్ ..5.1.88..

అహమిక్ష్వాకునాథేన సగరేణ వివర్ధితః .
ఇక్ష్వాకుసచివశ్చాయం నావసీదితుమర్హతి ..5.1.89..

తథా మయా విధాతవ్యం విశ్రమేత యథా కపిః ..5.1.90..
శేషం చ మయి విశ్రాన్తః సుఖేనాతిపతిష్యతి .

ఇతి కృత్వా మతిం సాధ్వీంసముద్ర శ్ఛన్నమమ్భసి ..5.1.91..
హిరణ్యనాభం మైనాకమువాచ గిరిసత్తమమ్ .

త్వమిహాసురసంఘానాం పాతాలతలవాసినామ్ ..5.1.92..
దేవరాజ్ఞా గిరిశ్రేష్ఠ పరిఘః సన్నివేశితః .

త్వమేషాం జాతవీర్యాణాం పునరేవోత్పతిష్యతామ్ ..5.1.93..
పాతాలస్యాప్రమేయస్య ద్వారమావృత్య తిష్ఠసి .

తిర్యగూర్ధ్వమధశ్చైవ శక్తిస్తే శైల వర్ధితుమ్ ..5.1.94..
తస్మాత్సంచోదయామి త్వాముత్తిష్ఠ గిరిసత్తమ .

స ఏష కపిశార్దూలస్త్వాముపర్యేతి వీర్యవాన్ ..5.1.95..
హనూమాన్రామకార్యార్థం భీమకర్మా ఖమాప్లుతః .

అస్య సాహ్యం మయా కార్యమిక్ష్వాకుకులవర్తినః ..5.1.96..
మమ హీక్ష్వాకవః పూజ్యాః పరం పూజ్యతమాస్తవ .

కురు సాచివ్యమస్మాకం న నః కార్యమతిక్రమేత్ ..5.1.97..
కర్తవ్యమకృతం కార్యం సతాం మన్యుముదీరయేత్ .

సలిలాదూర్ధ్వముత్తిష్ఠ తిష్ఠత్వేష కపిస్త్వయి ..5.1.98..
అస్మాకమతిథిశ్చైవ పూజ్యశ్చ ప్లవతాం వరః .

చామీకరమహానాభ దేవగన్ధర్వసేవిత ..5.1.99..
హనుమాంస్త్వయి విశ్రాన్తస్తతః శేషం గమిష్యతి .

కాకుత్స్థస్యానృశంస్యం చ మైథిల్యాశ్చ వివాసనమ్ ..5.1.100..
శ్రమం చ ప్లవగేన్ద్రస్య సమీక్ష్యోత్థాతుమర్హసి .

హిరణ్యనాభో మైనాకో నిశమ్య లవణామ్భసః ..5.1.101..
ఉత్పపాత జలాత్తూర్ణం మహాద్రుమలతాయుతః .

స సాగరజలం భిత్త్వా బభూవాభ్యుత్థితస్తదా ..5.1.102..
యథా జలధరం భిత్త్వా దీప్తరశ్మిర్దివాకరః .

స మహాత్మా ముహూర్తేన సర్వతః సలిలావృతః ..5.1.103..
దర్శయామాస శృఙ్గాణి సాగరేణ నియోజితః .
ఆదిత్యోదయసఙ్కాశైరాలిఖద్భిరివామ్బరమ్ .
శాతకుమ్భమయైః శృఙ్గైః సకిన్నరమహోరగైః ..5.1.104..

తప్తజామ్బూనదైః శృఙ్గైః పర్వతస్య సముత్థితైః ..5.1.105..
ఆకాశం శస్త్రసఙ్కాశమభవత్కాఞ్చనప్రభమ్ .

జాతరూపమయైః శృఙ్గైర్భ్రాజమానైః స్వయంప్రభైః ..5.1.106..
ఆదిత్యశతసఙ్కాశః సో .?భవద్గిరిసత్తమః .

తముత్థితమసఙ్గేన హనుమానగ్రతః స్థితమ్ ..5.1.107..
మధ్యే లవణతోయస్య విఘ్నో .?యమితి నిశ్చితః .

స తముచ్ఛ్ర్రతమత్యర్థం మహావేగో మహాకపిః ..5.1.108..
ఉరసా పాతయామాస జీమూతమివ మారుతః .

స తథా పాతితస్తేన కపినా పర్వతోత్తమః ..5.1.109..
బుద్ధ్వా తస్య కపేర్వేగం జహర్ష చ ననన్ద చ .

తమాకాశగతం వీరమాకాశే సముపస్థితః ..5.1.110..
ప్రీతో హృష్టమానా వాక్యమబ్రవీత్పర్వతః కపిమ్ .
మానుషం ధారయన్ రూపమాత్మనః శిఖరే స్థితః ..5.1.111..

దుష్కరం కృతవాన్కర్మ త్వమిదం వానరోత్తమ .
నిపత్య మమ శృఙ్గేషు విశ్రమస్వ యథాసుఖమ్ ..5.1.112..

రాఘవస్య కులే జాతైరుదధిః పరివర్ధితః .
స త్వాం రామహితే యుక్తం ప్రత్యర్చయతి సాగరః ..5.1.113..

కృతే చ ప్రతికర్తవ్యమేష ధర్మః సనాతనః .
సో .?యం త్వత్ప్రతికారార్థీ త్వత్తః సమ్మానమర్హతి ..5.1.114..

త్వన్నిమిత్తమనేనాహం బహుమానాత్ప్రచోదితః .
తిష్ఠ త్వం కపిశార్దూల మయి విశ్రమ్య గమ్యతామ్ ..5.1.115..
తవ సానుషు విశ్రాన్తః శేషం ప్రక్రమతామితి .
యోజనానాం శతం చాపి కపిరేష సమాప్లుతః ..5.1.116..

తదిదం గన్ధవత్స్వాదు కన్దమూలఫలం బహు .
తదాస్వాద్య హరిశ్రేష్ఠ విశ్రాన్తో .?ను గమిష్యసి ..5.1.117..

అస్మాకమపి సమ్బన్ధ: కపిముఖ్య త్వయాస్తి వై .
ప్రఖ్యాతస్త్రిషు లోకేషు మహాగుణపరిగ్రహః ..5.1.118..

వేగవన్తః ప్లవన్తో యే ప్లవగా మారుతాత్మజ .
తేషాం ముఖ్యతమం మన్యే త్వామహం కపికుఞ్జర ..5.1.119..

అతిథిః కిల పూజార్హః ప్రాకృతో .?పి విజానతా .
ధర్మం జిజ్ఞాసమానేన కిం పునస్త్వాదృశో మహాన్ ..5.1.120..

త్వం హి దేవవరిష్ఠస్య మారుతస్య మహాత్మనః .
పుత్రస్తస్యైవ వేగేన సదృశః కపికుఞ్జర ..5.1.121..

పూజితే త్వయి ధర్మజ్ఞ పూజాం ప్రాప్నోతి మారుతః .
తస్మాత్త్వం పూజనీయో మే శృణు చాప్యత్ర కారణమ్ ..5.1.122..

పూర్వం కృతయుగే తాత పర్వతాః పక్షిణో .?భవన్ .
తే హి జగ్ముర్దిశః సర్వా గరుడానిలవేగినః ..5.1.123..

తతస్తేషు ప్రయాతేషు దేవసఙ్ఘా: సహర్షిభిః .
భూతాని చ భయం జగ్ముస్తేషాం పతనశఙ్కయా .5.1.124 ..

తతః క్రుద్ధః సహస్రాక్షః పర్వతానాం శతక్రతుః .
పక్షాన్ చిచ్ఛేద వజ్రేణ తత్ర తత్ర సహస్రశః ..5.1.125..

స మాముపాగతః క్రుద్ధో వజ్రముద్యమ్య దేవరాట్ .
తతో .?హం సహసా క్షిప్తః శ్వసనేన మహాత్మనా ..5.1.126..

అస్మిన్లవణతోయే చ ప్రక్షిప్తః ప్లవగోత్తమ .
గుప్తపక్షసమగ్రశ్చ తవ పిత్రాభిరక్షితః ..5.1.127..

తతో .?హం మానయామి త్వాం మాన్యో హి మమ మారుతః .
త్వయా మే హ్యేష సమ్బన్ధః కపిముఖ్య మహాగుణః ..5.1.128..

అస్మిన్నేవంగతే కార్యే సాగరస్య మమైవ చ .
ప్రీతిం ప్రీతమనాః కర్తుం త్వమర్హసి మహాకపే ..5.1.129..

శ్రమం మోక్షయ పూజాం చ గృహాణ కపిసత్తమ .
ప్రీతిం చ బహుమన్యస్వ ప్రీతో .?స్మి తవ దర్శనాత్ ..5.1.130..

ఏవముక్తః కపిశ్రేష్ఠస్తం నగోత్తమమబ్రవీత్ .
ప్రీతో .?స్మి కృతమాతిథ్యం మన్యురేషో .?పనీయతామ్ ..5.1.131..

త్వరతే కార్యకాలో మే అహశ్చాప్యతివర్తతే .
ప్రతిజ్ఞా చ మయా దత్తా న స్థాతవ్యమిహాన్తరే ..5.1.132..

ఇత్యుక్త్వా పాణినా శైలమాలభ్య హరిపుఙ్గవః .
జగామాకాశమావిశ్య వీర్యవాన్ ప్రహసన్నివ ..5.1.133..

స పర్వతసముద్రాభ్యాం బహుమానాదవేక్షితః .
పూజితశ్చోపపన్నాభిరాశీర్భిరనిలాత్మజః ..5.1.134..

అథోర్ధ్వం దూరముత్ప్లుత్య హిత్వా శైలమహార్ణవౌ .
పితుః పన్థానమాస్థాయ జగామ విమలే .?మ్బరే ..5.1.135..

భూయశ్చోర్ధ్వం గతిం ప్రాప్య గిరిం తమవలోకయన్ .
వాయుసూనుర్నిరాలమ్బే జగామ విమలే .?మ్బరే ..5.1.136..

తద్ ద్వితీయం హనుమతో దృష్ట్వా కర్మ సుదుష్కరమ్ .
ప్రశశంసుః సురాః సర్వే సిద్ధాశ్చ పరమర్షయః ..5.1.137..

దేవతాశ్చాభవన్ హృష్టాస్తత్రస్థాస్తస్య కర్మణా .
కాఞ్చనస్య సునాభస్య సహస్రాక్షశ్చ వాసవః ..5.1.138..

ఉవాచ వచనం ధీమాన్ పరితోషాత్సగద్గదమ్ .
సునాభం పర్వతశ్రేష్ఠం స్వయమేవ శచీపతిః ..5.1.139..

హిరణ్యనాభ శైలేన్ద్ర పరితుష్టో .?స్మి తే భృశమ్ .
అభయం తే ప్రయచ్ఛామి తిష్ఠ సౌమ్య యథాసుఖమ్ ..5.1.140..

One thought on “సుందరకాండ సర్గ 1

  1. manojavam maarutatulyavegam; jitendriyam buddhimathaam varishtham; vaataatmajam vaanarayoodhamukhyam; sriramadootham sirasaah namami

    sabda soundaryam, rasa soundaryam, bhakti soundaryam, bhava soundaryam…antha sundarame…soundaryamaya sundarakaanda,,hanuma aasirvadaalu meeku yellappudu vundalani manasara prardhistu.. ramarao

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s