ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » కిష్కిందకాండ » కిష్కిందకాండ సర్గ 67

కిష్కిందకాండ సర్గ 67

శ్రీ రామాయణం కిష్కిందకాండ సర్గ 67

తం దృష్ట్వా జృమ్భమాణం తే క్రమితుం శతయోజనమ్.
వీర్యేణాపూర్యమాణం చ సహసా వానరోత్తమమ్..4.67.1..
సహసా శోకముత్సృజ్య ప్రహర్షేణ సమన్వితాః.
వినేదుస్తుష్టువుశ్చాపి హనూమన్తం మహాబలమ్..4.67.2..

ప్రహృష్టా విస్మితాశ్చైవ వీక్షన్తే స్మ సమన్తతః.
త్రివిక్రమకృతోత్సాహం నారాయణమివ ప్రజాః..4.67.3..

సంస్తూయమానో హనుమాన్వ్యవర్ధత మహాబలః.
సమావిధ్య చ లాఙ్గూలం హర్షాద్బలముపేయివాన్..4.67.4..

తస్య సంస్తూయమానస్య సర్వైర్వానరపుఙ్గవైః.
తేజసాపూర్యమాణస్య రూపమాసీదనుత్తమమ్..4.67.5..

యథా విజృమ్భతే సింహో వివృద్ధో గిరిగహ్వరే.
మారుతస్యౌరసః పుత్రస్తథా సమ్ప్రతి జృమ్భతే..4.67.6..

అశోభత ముఖం తస్య జృమ్భమాణస్య ధీమతః.
అమ్బరీషమివా.?దీప్తం విధూమ ఇవ పావకః..4.67.7..

హరీణాముత్థితో మధ్యాత్సమ్ప్రహృష్టతనూరుహః.
అభివాద్య హరీన్వృద్ధాన్హనుమానిదమబ్రవీత్..4.67.8..

అరుజత్సర్వతాగ్రాణి హుతాశనసఖో.?నిలః.
బలవానప్రమేయశ్చ వాయురాకాశగోచరః..4.67.9..

తస్యాహం శీఘ్రవేగస్య శీఘ్రగస్య మహాత్మనః.
మారుతస్యౌరసః పుత్రః ప్లవనేనాస్మి తత్సమః..4.67.10..

ఉత్సహేయం హి విస్తీర్ణమాలిఖన్తమివామ్బరమ్.
మేరుం గిరిమసఙ్గేన పరిగన్తుం సహస్రశః..4.67.11..

బాహువేగప్రణున్నేన సాగరేణాహముత్సహే.
సమాప్లావయితుం లోకం సపర్వతనదీహ్రదమ్..4.67.12..

మమోరుజఙ్ఘావేగేన భవిష్యతి సముత్థితః.
సమ్మూర్చ్ఛితమహాగ్రాహస్సముద్రో వరుణాలయః..4.67.13..

పన్నగాశనమాకాశే పతన్తం పక్షిసేవితే .
వైనతేయమహం శక్తః పరిగన్తుం సహస్రశః..4.67.14..

ఉదయాత్ప్రస్థితం వాపి జ్వలన్తం రశ్మిమాలినమ్.
అనస్తమితమాదిత్యమభిగన్తుం సముత్సహే..4.67.15..
తతో భూమిమసంస్పృశ్య పునరాగన్తుముత్సహే.
ప్రవేగేనైవ మహతా భీమేన ప్లవగర్షభాః..4.67.16..

ఉత్సహేయమతిక్రాన్తుం సర్వానాకాశగోచరాన్.
సాగరం క్షోభయిష్యామి దారయిష్యామి మేదినీమ్..4.67.17..

పర్వతాంశ్చూర్ణయిష్యామి ప్లవమానః ప్లవఙ్గమాః.
హరిష్యామ్యూరువేగేన ప్లవమానో మహార్ణవమ్..4.67.18..

లతానాం వివిధం పుష్పం పాదపానాం చ సర్వశః.
అనుయాస్యన్తి మామద్య ప్లవమానం విహాయసా..4.67.19..

భవిష్యతి హి మే పన్థాస్స్వాతేః పన్థా ఇవామ్బరే.
చరన్తం ఘోరమాకాశముత్పతిష్యన్తమేవ వా ..4.67.20..
ద్రక్ష్యన్తి నిపతిష్యన్తం చ సర్వభూతాని వానరాః! .

మహామేరుప్రతీకాశం మాం ద్రక్ష్యథ వానరా: ..4.67.21..
దివమావృత్య గచ్ఛన్తం గ్రసమానమివామ్బరమ్.

విధమిష్యామి జీమూతాన్కమ్పయిష్యామి పర్వతాన్..4.67.22..
సాగరం శోషయిష్యామి ప్లవమానస్సమాహితః.

వైనతేయస్య యా శక్తిర్మమ సా మారుతస్య వా..4.67.23..
ఋతే సుపర్ణరాజానం మారుతం వా మహాజవమ్.
న తద్భూతం ప్రపశ్యామి యన్మాం ప్లుతమనువ్రజేత్..4.67.24..

నిమేషాన్తరమాత్రేణ నిరాలమ్బనమమ్బరమ్.
సహసా నిపతిష్యామి ఘనాద్విద్యుదివోత్థితా..4.67.25..

భవిష్యతి హి మే రూపం ప్లవమానస్య సాగరే .
విష్ణోర్విక్రమమాణస్య పురా త్రీన్విక్రమానివ..4.67.26..

బుద్ధ్యా చాహం ప్రపశ్యామి మనశ్చేష్టా చ మే తథా.
అహం ద్రక్ష్యామి వైదేహీం ప్రమోదధ్వం ప్లవఙ్గమాః..4.67.27..

మారుతస్య సమో వేగే గరుడస్య సమో జవే.
అయుతం యోజనానాం తు గమిష్యామీతి మే మతిః..4.67.28..

వాసవస్య సవజ్రస్య బ్రహ్మణో వా స్వయమ్భువః.
విక్రమ్య సహసా హస్తాదమృతం తదిహానయే..4.67.29..
లఙ్కాం వాపి సముత్క్షిప్య గచ్ఛేయమితి మే మతిః.

తమేవం వానరశ్రేష్ఠం గర్జన్తమమితౌజసమ్..4.67.30..
ప్రహృష్టా హరయస్తత్ర సముదైక్షన్త విస్మితాః.

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా జ్ఞాతీనాం శోకనాశనమ్..4.67.31..
ఉవాచ పరిసంహృష్టో జామ్బవాన్హరిసత్తమ:.

వీర! కేసరిణః పుత్ర! హనుమాన్మారుతాత్మజ! ..4.67.32..
జ్ఞాతీనాం విపులశ్శోకస్త్వయా తాత ప్రణాశితః.

తవ కల్యాణరుచయః కపిముఖ్యాస్సమాగతాః..4.67.33..
మఙ్గలం కార్యసిద్ధ్యర్థం కరిష్యన్తి సమాహితాః.

ఋషీణాం చ ప్రసాదేన కపివృద్ధమతేన చ..4.67.34..
గురూణాం చ ప్రసాదేన ప్లవస్వ త్వం మహార్ణవమ్.

స్థాస్యామశ్చైకపాదేన యావదాగమనం తవ..4.67.35..
త్వద్గతాని చ సర్వేషాం జీవనాని వనౌకసామ్.

తతస్తు హరిశార్దూలస్తానువాచ వనౌకసః..4.67.36..
నేయం మమ మహీ వేగం లఙ్ఘనే ధారయిష్యతి.

ఏతానీహ నగస్యాస్య శిలాసఙ్కటశాలినః..4.67.37..
శిఖరాణి మహేన్ద్రస్య స్థిరాణి సుమహాన్తి చ.

ఏషు వేగం కరిష్యామి మహేన్ద్రశిఖరేష్వహమ్..4.67.38..
నానాద్రుమవికీర్ణేషు ధాతునిష్యన్దశోభిషు.

ఏతాని మమ నిష్పేషం పాదయోః ప్లవతాం వరా: ..4.67.39..
ప్లవతో ధారయిష్యన్తి యోజనానామితశ్శతమ్.

తతస్తం మారుతప్రఖ్యస్సహరిర్మారుతాత్మజః..4.67.40..
ఆరురోహ నగశ్రేష్ఠం మహేన్ద్రమరిమర్దనః.
వృతం నానావిధైః వృక్షైర్మృగసేవితశాద్వలమ్..4.67.41..
లతాకుసుమసమ్బాధం నిత్యపుష్పఫలద్రుమమ్.
సింహశార్దూలచరితం మత్తమాతఙ్గసేవితమ్..4.67.42..
మత్తద్విజగణోద్ఘుష్టం సలిలోత్పీడసఙ్కులమ్.

మహద్భిరుచ్ఛ్రితం శృఙ్గైర్మహేన్ద్రం స మహాబలః..4.67.43..
విచచార హరిశ్రేష్ఠో మహేన్ద్రసమవిక్రమః.

పాదాభ్యాం పీడితస్తేన మహాశైలో మహాత్మనా..4.67.44..
రరాజ సింహాభిహతో మహాన్మత్త ఇవ ద్విపః.

ముమోచ సలిలోత్పీడాన్విప్రకీర్ణశిలోచ్చయః..4.67.45..
విత్రస్తమృగమాతఙ్గః ప్రకమ్పితమహాద్రుమః.

నానాగన్ధర్వమిథునైః పానసంసర్గకర్కశైః..4.56.46..
ఉత్పతద్భిశ్చ విహగైర్విద్యాధరగణైరపి.
త్యజ్యమానమహాసానుస్సన్నిలీనమహోరగః..4.67.47..
చలశృఙ్గశిలోద్ఘాతస్తదా.?భూత్స మహాగిరిః.

నిశ్శ్వసద్భిస్తదా.?ర్తైస్తు భుజఙ్గైరర్ధని:సృతైః..4.67.48..
సపతాక ఇవాభాతి స తదా ధరణీధరః.

ఋషిభిస్త్రాససమ్భ్రాన్తైస్త్యజ్యమానః శిలోచ్చయః..4.67.49..
సీదన్మహతి కాన్తారే సార్థహీన ఇవాధ్వగః.

సవేగవాన్ వేగసమాహితాత్మా
హరిప్రవీరః పరవీరహన్తా.
మనస్సమాధాయ మహానుభావో
జగామ లఙ్కాం మనసా మనస్వీ..4.67.50..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాణయే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే కిష్కిన్ధాకాణ్డే సప్తషష్టితమస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s