ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » కిష్కిందకాండ » కిష్కిందకాండ సర్గ 66

కిష్కిందకాండ సర్గ 66

శ్రీ రామాయణం కిష్కిందకాండ సర్గ 66

అనేకశతసాహస్రీం విషణ్ణాం హరివాహినీమ్.
జామ్బవాన్సముదీక్ష్యైవం హనూమన్తమథాబ్రవీత్..4.66.1..

వీర! వానరలోకస్య సర్వశాస్త్రవిదాం వర .
తూష్ణీమేకాన్తమాశ్రిత్య హనూమన్కిం న జల్పసి..4.66.2..

హనూమన్హరిరాజస్య సుగ్రీవస్య సమో హ్యసి.
రామలక్ష్మణయోశ్చాపి తేజసా చ బలేన చ..4.66.3..

అరిష్టనేమినః పుత్రో వైనతేయో మహాబలః.
గరుత్మానితి విఖ్యాత ఉత్తమస్సర్వపక్షిణామ్..4.66.4..

బహుశో హి మయా దృష్టః సాగరే స మహాబలః.
భుజఙ్గానుద్ధరన్పక్షీ మహావేగో మహాయశాః..4.66.5..

పక్షయోర్యద్బలం తస్య తావద్భుజబలం తవ.
విక్రమశ్చాపి వేగశ్చ న తే తేనావహీయతే..4.66.6..

బలం బుద్ధిశ్చ తేజశ్చ సత్త్వం చ హరిపుఙ్గవ! .
విశిష్టం సర్వభూతేషు కిమాత్మానం న బుధ్యసే..4.66.7..

అప్సరాప్సరసాం శ్రేష్ఠా విఖ్యాతా పుఞ్జికస్థలా.
అఞ్జనేతి పరిఖ్యాతా పత్నీ కేసరిణో హరే:..4.66.8..

విఖ్యాతా త్రిషు లోకేషు రూపేణాప్రతిమా భువి.
అభిశాపాదభూత్తాత వానరీ కామరూపిణీ..4.66.9..

దుహితా వానరేన్ద్రస్య కుఞ్జరస్య మహాత్మనః.
మానుషం విగ్రహం కృత్వా రూపయౌవనశాలినీ..4.66.10..
విచిత్రమాల్యాభరణా మహార్హక్షౌమవాసినీ.
అచరత్పర్వతస్యాగ్రే ప్రావృడమ్బుదసన్నిభే..4.66.11..

తస్యా వస్త్రం విశాలాక్ష్యాః పీతం రక్తదశం శుభమ్.
స్థితాయాః పర్వతస్యాగ్రే మారుతో.?పహరచ్ఛనైః..4.66.12..

స దదర్శ తతస్తస్యా వృత్తావూరూ సుసంహతౌ.
స్తనౌ చ పీనౌ సహితౌ సుజాతం చారు చాననమ్..4.66.13..

తాం విశాలాయతశ్రోణీం తనుమధ్యాం యశస్వినీమ్.
దృష్టవైవ శుభసర్వాఙ్గీం పవనః కామమోహితః..4.66.14..

స తాం భుజాభ్యాం దీర్ఘాభ్యాం పర్యష్వజత మారుతః.
మన్మథావిష్టసర్వాఙ్గో గతాత్మా తామనిన్దితామ్..4.66.15..

సా తు తత్రైవ సమ్భ్రాన్తా సువ్రతా వాక్యమబ్రవీత్.
ఏకపత్నీవ్రతమిదం కో నాశయితుమిచ్ఛతి..4.66.16..

అఞ్జనాయా వచ్శుత్వా మారుతః ప్రత్యభాషత.
న త్వాం హింసామి సుశ్రోణి! మా భూత్తే సుభగే భయమ్..4.66.17..

మనసా.?స్మి గతో యత్త్వాం పరిష్వజ్య యశస్వినీమ్.
వీర్యవాన్బుద్ధిసమ్పన్న: పుత్రస్తవ భవిష్యతి..4.66.18..

మహాసత్త్వో మహాతేజా మహాబలపరాక్రమః.
లఙ్ఘనే ప్లవనే చైవ భవిష్యతి హి మత్సమః..4.66.19..

ఏవముక్తా తతస్తుష్టా జననీ తే మహాకపే.
గుహాయాం త్వాం మహాబాహో ప్రజజ్ఞే ప్లవగర్షభమ్..4.66.20..

అభ్యుత్థితం తతస్సూర్యం బాలో దృష్ట్వా మహావనే.
ఫలం చేతి జిఘృక్షుస్త్వముత్ప్లుత్యాభ్యుద్గతో దివమ్..4.66.21..

శతాని త్రీణి గత్వా.?థ యోజనానాం మహాకపే! .
తేజసా తస్య నిర్ధూతో న విషాదం తతోగతః..4.66.22..

తావదాపపత స్తూర్ణమన్తరిక్షం మహాకపే!.
క్షిప్తమిన్ద్రేణ తే వజ్రం కోపావిష్టేన ధీమతా..4.66.23..

తదా శైలాగ్రశిఖరే వామో హనురభజ్యత.
తతో హి నామధేయం తే హనుమానితి కీర్త్యతే..4.66.24..

తస్త్వావి నిహతం దృష్ట్వా వాయుర్గన్ధవహస్స్వయమ్.
త్రైలోక్యే భృశసఙ్కృద్ధో న వవౌ వై ప్రభఞ్జనః..4.66.25..

సమ్భ్రాన్తాశ్చ సూరాస్సర్వే త్రైలోక్యే క్షుభితే సతి.
ప్రసాదయన్తి సంక్రుద్ధం మారుతం భువనేశ్వరాః..4.66.26..

ప్రసాదితే చ పవనే బ్రహ్మా తుభ్యం వరం దదౌ.
అశస్త్రవధ్యతాం తాత! సమరే సత్యవిక్రమ..4.66.27..

వజ్రస్య చ నిపాతేన విరుజం త్వాం సమీక్ష్య చ.
సహస్రనేత్రః ప్రీతాత్మా దదౌ తే వరముత్తమమ్..4.66.28..
స్వచ్ఛన్దతశ్చ మరణం తేభూయాదితి వై ప్రభో.

స త్వం కేసరిణః పుత్రః క్షేత్రజో భీమవిక్రమః..4.66.29..
మారుతస్యౌరసః పుత్రస్తేజసా చాపి తత్సమః.
త్వం హి వాయుసుతో వత్స! ప్లవనే చాపి తత్సమః..4.66.30..

వయమద్య గతప్రాణా భవాన్నస్త్రాతు సామ్ప్రతమ్.
దాక్ష్యవిక్రమసమ్పన్నః కపిరాజ ఇవాపరః..4.66.31..

త్రివిక్రమే మయా తాత సశైలవనకాననా.
త్రిస్సప్తకృత్వః పృథివీ పరిక్రాన్తా ప్రదక్షిణమ్..4.66.32..

తథా చౌషధయో.?స్మాభిస్సఞ్చితా దేవశాసనాత్.
నిష్పన్నమమృతం యాభిస్తదాసీన్నో మహద్బలమ్..4.66.33..

స ఇదానీమహం వృద్ధః పరిహీనపరాక్రమః.
సామ్ప్రతం కాలమస్మాకం భవాన్సర్వగుణాన్వితః..4.66.34..

తద్విజృమ్భస్వ విక్రాన్త: ప్లవతాముత్తమో హ్యసి.
త్వద్వీర్యం ద్రష్టుకామా హి సర్వా వానరవాహినీ..4.66.35..

ఉత్తిష్ఠ హరిశార్దూల! లఙ్ఘయస్వ మహార్ణవమ్.
పరా హి సర్వభూతానాం హనుమన్యా గతిస్తవ..4.66.36..

విషణ్ణా హరయస్సర్వే హనుమన్కిముపేక్షసే.
విక్రమస్వ మహావేగో విష్ణుస్త్రీన్విక్రమానివ..4.66.37..

తతస్తు వై జామ్బవతా ప్రచోదితః
ప్రతీతవేగః పవనాత్మజః కపిః.
ప్రహర్షయంస్తాం హరివీరవాహినీం
చకార రూపం మహదాత్మనస్తదా..4.66.38..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే కిష్కిన్ధాకాణ్డే షట్షష్టితమస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s