ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » కిష్కిందకాండ » కిష్కిందకాండ సర్గ 65

కిష్కిందకాండ సర్గ 65

శ్రీ రామాయణం కిష్కిందకాండ సర్గ 65

అథాఙ్గదవచశ్శ్రుత్వా తే సర్వే వానరర్షభాః.
స్వం స్వం గతౌ సముత్సాహమూచుస్తత్ర యథాక్రమమ్..4.65.1..
గజో గవాక్షో గవయశ్శరభో గన్ధమాదనః.
మైన్దశ్చ ద్వివిదశ్చైవ సుషేణో జామ్బవాం స్తథా..4.65.1..

ఆబభాషే గజస్తత్ర ప్లవేయం దశయోజనమ్.
గవాక్షో యోజననాన్యాహ గమిష్యామీతి వింశతిమ్..4.65.2..

గవయో వానరస్తత్ర వానరాం స్తానువాచ హ.
త్రింశతం తు గమిష్యామి యోజనానాం ప్లవఙ్గమాః!..4.65.4..
శరభస్తానువాచాథ వానరాన్ వానరర్షభః.
చత్వారింశద్గమిష్యామి యోజనానాం ప్లవఙ్గమాః!..4.65.5..
వానరస్తు మహాతేజా అబ్రవీద్గన్ధమాదనః.
యోజనానాం గమిష్యామి పఞ్చాశత్తు న సంశయః..4.65.6..
మైన్దస్తు వానరస్తత్ర వానరాంస్తానువాచ హ.
యోజనానాం పరం షష్టిమహం ప్లవితుముత్సహే..4.65.7..
తతస్తత్ర మహాతేజా ద్వివిదః ప్రత్యభాషత.
గమిష్యామి న సన్దేహస్సప్తతిం యోజనాన్యహమ్..4.65.8..
సుషేణస్తు మహాతేజా:ప్రోక్తవాన్హరిసత్తమాన్.
అశీతిం యోజనానాం తు ప్లవేయం ప్లవగేశ్వరాః! ..4.65.9..

తేషాం కథయతాం తత్ర సర్వాంస్తాననుమాన్య చ.
తతో వృద్ధతమస్తేషాం జామ్బవాన్ప్రత్యభాషత..4.65.10..

పూర్వమస్మాకమప్యాసీత్కశ్చిద్గతిపరాక్రమః.
తే వయం వయసః పారమనుప్రాప్తాస్స్మ సామ్ప్రతమ్..4.65.11..

కిన్తు నైవం గతే శక్యమిదం కార్యముపేక్షితుమ్.
యదర్థం కపిరాజశ్చ రామశ్చ కృతనిశ్చయౌ..4.65.12..

సామ్ప్రతం కాలభేదేన యా గతిస్తాం నిబోధత.
నవతిం యోజనానాం తు గమిష్యామి న సంశయః..4.65.13..

తాంశ్చ సర్వాన్హరిశ్రేష్ఠాఞ్జామ్బవాన్పునరబ్రవీత్.
న ఖల్వేతావదేవాసీద్గమనే మే పరాక్రమః..4.65.14..

మయా మహాబలేశ్చైవ యజ్ఞే విష్ణుస్సనాతనః.
ప్రదక్షిణీకృతః పూర్వం క్రమమాణస్త్రివిక్రమమ్..4.65.15..

స ఇదానీమహం వృద్ధః ప్లవనే మన్దవిక్రమః.
యౌవనే చ తదా.?సీన్మే బలమప్రతిమం పరైః..4.65.16..

సమ్ప్రత్యేతావతీం శక్తిం గమనే తర్కయామ్యహమ్.
నైతావతా హి సంసిద్ధిః కార్యస్యాస్య భవిష్యతి..4.65.17..

అథోత్తరముదారార్థమబ్రవీదఙ్గదస్తదా.
అనుమాన్య తథా ప్రాజ్ఞో జామ్బవన్తం మహాకపిమ్..4.65.18..

అహమేతద్గమిష్యామి యోజనానాం శతం మహత్.
నివర్తనే తు మే శక్తిస్స్యాన్న వేతి న నిశ్చితమ్..4.65.19..

తమువాచ హరిశ్రేష్ఠం జామ్బవాన్వాక్యకోవిదః.
జ్ఞాయతే గమనే శక్తిస్తవ హర్యృక్షసత్తమ!..4.65.20..

కామం శతం సహస్రం వా న హ్యేష విధిరుచ్యతే.
యోజనానాం భవాన్ శక్తో గన్తుం ప్రతినివర్తితుమ్..4.65.21..

న హి ప్రేషయితా తాత! స్వామీ ప్రేష్యః కథఞ్చన.
భవతా.?యం జనస్సర్వః ప్రేష్యః ప్లవగసత్తమ..4.65.22..

భవాన్కళత్రమస్మాకం స్వామిభావే వ్యవస్థితః.
స్వామీ కళత్రం సైన్యస్య గతిరేషా పరన్తప! ..4.65.23..

అపి చైతస్య కార్యస్య భవాన్మూలమరిన్దమ! .
తస్మాత్కళత్రవత్తాత! ప్రతిపాల్యస్సదా భవాన్..4.65.24..

మూలమర్థస్య సంరక్ష్యమేష కార్యవిదాం నయః.
మూలే సతి హి సిద్ధ్యన్తి గుణా ఫలో పుష్పోదయాః..4.65.25..

తద్భవానస్య కార్యస్య సాధనే సత్యవిక్రమ!.
బుద్ధివిక్రమసమ్పన్నో హేతురత్ర పరన్తప..4.65.26..

గురుశ్చ గురుపుత్రశ్చ త్వం హి నః కపిసత్తమ!.
భవన్తమాశ్రిత్య వయం సమర్థా హ్యర్థసాధనే..4.65.27..

ఉక్తవాక్యం మహాప్రాజ్ఞం జామ్బవన్తం మహాకపిః.
ప్రత్యువాచోత్తరం వాక్యం వాలిసూనురథాఙ్గదః..4.65.28..

యది నాహం గమిష్యామి నాన్యో వానరపుఙ్గవః.
పునః ఖల్విదమస్మాభిః కార్యం ప్రాయోపవేశనమ్..4.65.29..

న హ్యకృత్వా హరిపతేస్సన్దేశం తస్య ధీమతః.
తత్రాపి గత్వా ప్రాణానాం పశ్యామి పరిరక్షణమ్..4.65.30..

స హి ప్రసాదే చాత్యర్థం కోపే చ హరిరీశ్వరః.
అతీత్య తస్య సన్దేశం వినాశో గమనే భవేత్..4.65.31..

తద్యథా హ్యస్య కార్యస్య న భవత్యన్యథా గతిః.
తద్భవానేవ దృష్టార్థస్సఞ్చిన్తయితు మర్హతి..4.65.32..

సో.?ఙ్గదేన తదా వీరః ప్రత్యుక్తః ప్లవగర్షభః.
జామ్బవానుత్తరం వాక్యం ప్రోవాచేదం తతో.?ఙ్గదమ్..4.65.33..

అస్య తే వీర! కార్యస్య న కిఞ్చిత్పరిహీయతే.
ఏష సఞ్చోదయామ్యేనం యః కార్యం సాధయిష్యతి..4.65.34..

తత:ప్రతీతం ప్లవతాంవరిష్ఠమ్
ఏకాన్తమాశ్రిత్య సుసుఖేపవిష్ఠమ్
సఞ్చోదయామాస హరిప్రవీరో
హరిప్రవీరం హనుమన్తమేవ ..4.65.35..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే కిష్కిన్ధాకాణ్డే పఞ్చష్షష్టితమస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

Connecting to %s