ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » కిష్కిందకాండ » కిష్కిందకాండ సర్గ 64

కిష్కిందకాండ సర్గ 64

శ్రీ రామాయణం కిష్కిందకాండ సర్గ 64

ఆఖ్యాతా గృధ్రరాజేన సముత్ప్లుత్య ప్లవఙ్గమాః.
సఙ్గతాః ప్రీతిసంయుక్తా వినేదుర్భీమవిక్రమాః..4.64.1..

సమ్పాతేర్వచనం శ్రుత్వా హరయో రావణక్షయమ్.
హృష్టాస్సాగరమాజగ్ముస్సీతాదర్శనకాఙ్క్షిణః..4.64.2..

అభిక్రమ్య తు తం దేశం దదృశుర్భీమవిక్రమాః.
కృత్స్నం లోకస్య మహతః ప్రతిబిమ్బమివ స్థితమ్..4.64.3..

దక్షిణస్య సముద్రస్య సమాసాద్యోత్తరాం దిశమ్.
సన్నివేశం తతశ్చక్రుర్హరివీరా మహాబలాః..4.64.4..

సత్త్వైర్మహద్భిర్వికృతైః క్రీడద్భిర్వివిధైర్జలే.
వ్యాత్తాస్యైస్సుమహాకాయైరూర్మిభిశ్చ సమాకులమ్..4.64.5..
ప్రసుప్తమివ చాన్యత్ర క్రీడన్తమివ చాన్యతః.
క్వచిత్పర్వతమాత్రైశ్చ జలరాశిభిరావృతమ్..4.64.6..
సఙ్కులం దానవేన్ద్రైశ్చ పాతాలతలవాసిభిః.
రోమహర్షకరం దృష్ట్వా విషేదు: కపికుఞ్జరాః..4.64.7..

ఆకాశమివ దుష్పారం సాగరం ప్రేక్షయ వానరాః.
విషేదు స్సహసాసర్వే కథం కార్యమితి బ్రువన్..4.64.8..

విషణ్ణాం వాహినీం దృష్ట్వా సాగరస్య నిరీక్షణాత్.
ఆశ్వాసయామాస హరీన్భయార్తాన్ హరిసత్తమః..4.64.9..

తాన్విషాదేన మహతా విషణ్ణాన్వానరర్షభాన్.
ఉవాచ మతిమాన్కాలే వాలిసూనుర్మహాబలః..4.64.10..

న విషాదే మనః కార్యం విషాదో దోషవత్తమః.
విషాదో హన్తి పురుషం బాలం క్రుద్ధ ఇవోరగః..4.64.11..

యో విషాదం ప్రసహతే విక్రమే పర్యుపస్థితే.
తేజసా తస్య హీనస్య పురుషార్థో న సిధ్యతి..4.64.12..

తస్యాం రాత్ర్యాం వ్యతీతాయామఙ్గదో వానరైస్సహ.
హరివృద్ధైస్సమాగమ్య పునర్మన్త్రమమన్త్రయత్..4.64.13..

సా వానరాణాం ధ్వజినీ పరివార్యాఙ్గదం బభౌ.
వాసవం పరివార్యేవ మరుతాం వాహినీ స్థితా..4.64.14..

కో.?న్యస్తాం వానరీం సేనాం శక్త:స్తమ్భయితుం భవేత్.
అన్యత్ర వాలితనయాదన్యత్ర చ హనూమతః..4.64.15..

తతస్తాన్హరివృద్ధాంశ్చ తచ్చ సైన్యమరిన్దమః.
అనుమాన్యాఙ్గదశ్శ్రీమాన్వాక్యమర్థవదబ్రవీత్..4.64.16..

క ఇదానీం మహాతేజా లఙ్ఘయిష్యతి సాగరమ్.
కః కరిష్యతి సుగ్రీవం సత్యసన్ధమరిన్దమమ్..4.64.17..

కో వీరో యోజనశతం లఙ్ఘయేత ప్లవఙ్గమాః.
ఇమాంశ్చ యూథపాన్ సర్వాన్మోక్షయేత్కో మహాభయాత్..4.64.18..

కస్య ప్రభావాద్ధారాంశ్చ పుత్రాంశ్చైవ గృహాణి చ.
ఇతో నివృత్తాః పశ్యేమ సిద్ధార్థాస్సుఖినో వయమ్..4.64.19..

కస్య ప్రసాదాద్రామం చ లక్ష్మణం చ మహాబలమ్.
అభిగచ్ఛేమ సంహృష్టాస్సుగ్రీవం చ వనౌకసమ్ ..4.64.20..

యది కశ్చిత్సమర్థో వస్సాగరప్లవనే హరిః.
స దదా త్విహ న శశీఘ్రం పుణ్యామభయదక్షిణామ్..4.64.21..

అఙ్గదస్య వచ శ్శృత్వా న కశ్చిత్ కిఞ్చిదబ్రవీత్.
స్తిమితే వా భవత్సర్వా సా తత్ర హరివాహినీ..4.64.22..

పునరేవాఙ్గదః ప్రాహ తాన్హరీన్హరిసత్తమః.
సర్వే బలవతాం శ్రేష్ఠా భవన్తో దృఢవిక్రమాః..4.64.23..
వ్యపదేశ్య కులే జాతాః పూజితాశ్చాప్యభీక్ష్ణశః.

న హి వో గమనే సఙ్గః కదాచిత్కస్యచిత్క్వచిత్.
బ్రువధ్వం యస్య యా శక్తిః ప్లవనే ప్లవగర్షభాః! .4.64.24..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే కిష్కిన్ధాకాణ్డే చతుష్షష్టితమస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s