ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » కిష్కిందకాండ » కిష్కిందకాండ సర్గ 63

కిష్కిందకాండ సర్గ 63

శ్రీ రామాయణం కిష్కిందకాండ సర్గ 63

ఏతైరన్యైశ్చ బహుభిర్వాక్యైర్వాక్యవిశారదః.
మాం ప్రశస్యాభ్యనుజ్ఞాప్య ప్రవిష్టస్స స్వమాలయమ్..4.63.1..

కన్దరాత్తు విసర్పిత్వా పర్వతస్య శనైశ్శనైః.
అహం విన్ధ్యం సమారుహ్య భవతః ప్రతిపాలయే..4.63.2..

అద్య త్వేతస్య కాలస్య సాగ్రం వర్షశతం గతమ్.
దేశకాలప్రతీక్షో.?స్మి హృది కృత్వా మునేర్వచః..4.62.3..

మహాప్రస్థానమాసాద్య స్వర్గతే తు నిశాకరే.
మాం నిర్దహతి సన్తాపో వితర్కైర్బహుభిర్వృతమ్..4.63.4..

ఉత్థితాం మరణే బుద్ధిం మునివాక్యైర్నివర్తయే.
బుద్ధిర్యా తేన మే దత్తా ప్రాణానాం రక్షణాయ తు..4.63.5..
సా మే.?పనయతే దుఃఖం దీప్తేవాగ్నిశిఖా తమః.

బుద్ధ్యతా చ మయా వీర్యం రావణస్య దురాత్మనః..4.63.6..
పుత్రస్సన్తర్జితో వాగ్భిర్న త్రాతా మైథిలీ కథమ్.

తస్యా విలపితం శ్రుత్వా తౌ చ సీతావినాకృతౌ..4.63.7..
న మే దశరథస్నేహాత్పుత్రేణోత్పాదితం ప్రియమ్.

తస్య త్వేవం బ్రువాణస్య సమ్పాతేర్వానరైస్సహ..4.63.8..
ఉత్పేతతుస్తదా పక్షౌ సమక్షం వనచారిణామ్.

స దృష్ట్వా స్వాం తనుం పక్షైరుద్గతైరరుణచ్ఛదైః..4.63.9..
ప్రహర్షమతులం లేభే వానరాంశ్చేదమబ్రవీత్.

ఋషేర్నిశాకరస్యైవ ప్రభావాదమితాత్మన:..4.63.10..
ఆదిత్యరశ్మినిర్దగ్ధౌ పక్షౌ మే పునరుపస్థితౌ.

యౌవనే వర్తమానస్య మమాసీద్యః పరాక్రమః..4.63.11..
తమేవాద్యావగచ్ఛామి బలం పౌరుషమేవ చ.

సర్వథా క్రియతాం యత్న స్సీతామధిగమిష్యథ..4.63.12..
పక్షలాభో మమాయం వస్సిద్ధిప్రత్యయకారకః.

ఇత్యుక్త్వా స తాన్హరీన్ సర్వాన్సమ్పాతిః పతగోత్తమః..4.63.13..
ఉత్పపాత గిరేశ్శృఙ్గాజ్జిజ్ఞాసుః ఖగమో గతిమ్.

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా ప్రతిసంహృష్టమానసాః..4.63.14..
బభూవుర్హరిశార్దూలా విక్రమాభ్యుదయోన్ముఖాః.

అథ పవనసమానవిక్రమాః
ప్లవగవరాః ప్రతిలబ్ధపౌరుషాః.
అభిజిదభిముఖా దిశం యయు-
ర్జనకసుతాపరిమార్గణోన్ముఖాః..4.63.15..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే కిష్కిన్ధాకాణ్డే త్రిషష్టితమస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s