ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » కిష్కిందకాండ » కిష్కిందకాండ సర్గ 62

కిష్కిందకాండ సర్గ 62

శ్రీ రామాయణం కిష్కిందకాండ సర్గ 62

ఏవముక్తా మునిశ్రేష్ఠ మరుదం దుఃఖితో భృశం.
అథ ధ్యాత్వా ముహూర్తం తు భగవానిదమబ్రవీత్..4.62.1..

పక్షౌ తు తే ప్రపక్షౌ చ పునరన్యౌభవిష్యతః.
ప్రాణాశ్చ చక్షుషీ చైవ విక్రమశ్చ బలం చ తే..4.62.2..

పురాణే సుమహత్కార్యం భవిష్యతి మయా శ్రుతం.
దృష్టం మే తపసా చైవ శ్రుత్వా చ విదితం మమ.. 4.62.3

రాజా దశరథో నామ కశ్చిదిక్ష్వాకునన్దనః.
తస్య పుత్రో మహాతేజా రమోనామ భవిష్యతి..4.62.4..

అరణ్యం చ సహ ర్భాత్రా లక్ష్మణేనగమిష్యతి.
అస్మిన్నర్థే నియుక్త స్సన్పిత్రా సత్యపరాక్రమః..4.62.5..

నైఋతో రావణో నామ తస్య భార్యాం హరిష్యతి.
రాక్షసేన్ద్రో జనస్థనాదవధ్య స్సురదానవైః.. 4.62.6

సా చ కామైః ప్రలోభ్యన్తీ భక్ష్యై:భోజ్యైశ్చ మైథిలీ.
నభోక్ష్యతి మహాభాగా దుఃఖే మగ్నా యశస్వినీ.. 4.62.7

పరమాన్నంతు వైదేహ్యా జ్ఞాత్వా దాస్యతి వా స:.
యదన్నమమృతప్రఖ్యం సురాణామపిదుర్లభమ్.. 4.62.8..

తదన్నం మైథిలీప్రాప్య విజ్ఞాయేన్ద్రాదిదంత్వితి.
అగ్రముదృత్య రామాయ భూతలే నిర్వపిష్యతి..4.62.9..

యది జీవతి మే భర్తా లక్ష్మణేన సహ ప్రభుః.
దేవత్వం గచ్ఛ్తో ర్వాపి తయో రన్నమిదంత్వితి.. 4.62.10

ఏష్యన్త్యన్వేషకా స్తస్యా రామదూతాః ప్లవాంగమాః.
ఆ.?్యేయా రామ మహీషీ త్వయా తేభ్యో విహంగమ.. 4.62.11..

సర్వథా హి నగన్తవ్యమీదృశః క్వ గమిష్యసి.
దేశకాలౌ ప్రతీక్షస్వ పక్షౌ త్వం ప్రతిపత్స్యసే.. 4.62.12..

నోత్సహేయమహంకర్తుమధ్యైవ త్వాం సపక్షకమ్ .
ఇహస్థ స్త్వం తు లోకానాం హితం కార్యం కరిష్యసి ..4.62.13..

త్వయాపి ఖలు తత్కార్యం తయోశ్చనృపపుత్రయోః.
బ్రాహ్మణానాం సురాణాం చ మునీనాం వాసవస్య చ ..4.62.14..

ఇచ్ఛామ్యహమపిద్రష్టుం భ్రాతరౌ రామలక్ష్మణౌ .
నేచ్ఛేచిరం ధారయుతుం ప్రాణాం స్త్యక్ష్యే కలేబరం .
మహర్షి స్త్వబ్రవీదేవం దృష్టతత్వార్థదర్శనః ..4.62.15..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే కిష్కిన్ధాకాణ్డే ద్విషష్టితమ స్సర్గ:.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s