ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » కిష్కిందకాండ » కిష్కిందకాండ సర్గ 61

కిష్కిందకాండ సర్గ 61

శ్రీ రామాయణం కిష్కిందకాండ సర్గ 61

తతస్తద్దారుణం కర్మ దుష్కరం సహసాత్కృతమ్.
ఆచచక్షే మునేస్సర్వం సూర్యానుగమనం తథా..4.61.1..

భగవన్వ్రణయుక్తత్వాల్లజ్జయా వ్యాకులేన్ద్రియః.
పరిశ్రాన్తో న శక్నోమి వచనం పరిభాషితుమ్..4.61.2..

అహం చైవ జటాయుశ్చ సఙ్ఘర్షాద్ధర్పమోహితౌ.
ఆకాశం పతితౌ వీరౌ జిజ్ఞాసన్తౌ పరాక్రమమ్..4.61.3..

కైలాసశిఖరే బద్ధ్వా మునీనామగ్రతః పణమ్.
రవిస్స్యాదనుయాతవ్యో యావదస్తం మహాగిరిమ్..4.61.4..

అథా.?వాం యుగపత్ప్రాప్తావపశ్యావ మహీతలే.
రథచక్రప్రమాణాని నగరాణి పృథక్పృథక్..4.61.5..

క్వచిద్వాదిత్రఘోషాంశ్చ బ్రహ్మఘోషాంశ్చ శుశ్రువః.
గాయన్తీశ్చాఙ్గనా బహ్వీః పశ్యావో రక్తవాసస: ..4.61.6..

తూర్ణముత్పత్య చాకాశమాదిత్యపథమాశ్రితౌ.
ఆవామాలోకయావస్తద్వనం శాద్వలసన్నిభమ్..4.61.7..

ఉపలైరివ సఞ్ఛన్నా దృశ్యతే భూశ్శిలోచ్చయైః.
ఆపగాభిశ్చ సంవీతా సూత్రైరివ వసున్ధరా..4.61.8..

హిమవాంశ్చైవ విన్ధ్యశ్చ మేరుశ్చ సుమహాన్నగః.
భూతలే సమ్ప్రకాశన్తే నాగా ఇవ జలాశయే..4.61.9..

తీవ్రస్స్వేదశ్చ ఖేదశ్చ భయం చాసీత్తదా.?.?వయోః.
సమావిశతి మోహశ్చ తమో మూర్ఛా చ దారుణా..4.61.10..

న దిగ్విజ్ఞాయతే యామ్యా నాగ్నేయీ న చ వారుణీ.
యుగాన్తే నియతో లోకో హతో దగ్ధ ఇవాగ్నినా..4.61.11..

మనశ్చ మే హతం భూయస్సన్నివర్త్యతు సంశ్రయమ్.
యత్నేన మహతా హ్యస్మిన్పునస్సన్ధాయ చక్షుషీ..4.61.12..
యత్నేన మహతా భూయో భాస్కరః ప్రతిలోకితః.
తుల్యః పృథ్వీప్రమాణేన భాస్కరః ప్రతిభాతి నౌ..4.61.13..

జటాయుర్మామనాపృచ్ఛ్య నిపపాత మహీం తతః.
తం దృష్ట్వా తూర్ణమాకాశాదాత్మానం ముక్తవానహమ్..4.61.14..

పక్షాభ్యాం చ మయా గుప్తో జటాయుర్న ప్రదహ్యతే.
ప్రమాదాత్తత్ర నిర్దగ్ధః పతన్వాయుపథాదహమ్..4.61.15..

ఆశఙ్కే తం నిపతితం జనస్థానే జటాయుషమ్.
అహం తు పతితో విన్ధ్యే దగ్ధపక్షో జడీకృతః..4.61.16..

రాజ్యేన హీనో భ్రాత్రా చ పక్షాభ్యాం విక్రమేణ చ.
సర్వథా మర్తుమేవేచ్ఛన్పతిష్యే శిఖరాద్గీరేః..4.61.17..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వల్మీకీయ ఆదికావ్యే కిష్కిన్ధాకాణ్డే ఏకషష్టితమస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s