ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » కిష్కిందకాండ » కిష్కిందకాండ సర్గ 60

కిష్కిందకాండ సర్గ 60

శ్రీ రామాయణం కిష్కిందకాండ సర్గ 60

తతః కృతోదకం స్నాతం తం గృధ్రం హరియూథపాః.
ఉపవిష్టా గిరౌ రమ్యే పరివార్య సమన్తతః..4.60.1..

తమఙ్గదముపాసీనం తైస్సర్వైర్హరిభిర్వృతమ్.
జనితప్రత్యయో హర్షాత్సమ్పాతిః పునరబ్రవీత్..4.60.2..

కృత్వా నిశ్శబ్దమేకాగ్రా శ్శ్రుణ్వన్తు హరయో! మమ.
తత్వం సఙ్కీర్తయిష్యామి యథా జానామి మైథిలీమ్..4.60.3..

అస్య విన్ధ్యస్య శిఖరే పతితో.?స్మి పురావనే .
సూర్యతపపరీతాఙ్గో నిర్దగ్ధస్సూర్యరశ్మిభిః..4.60.4..

లబ్ధసంజ్ఞస్తు షడ్రాత్రాద్వివశో విహ్వలన్నివ.
వీక్షమాణో దిశస్సర్వా నాభిజానామి కిఞ్చన..4.60.5..

తతస్తు సాగరాన్ శైలాన్నదీస్సర్వాస్సరాంసి చ.
వనాని చ ప్రదేశాంశ్చ నీరీక్ష్య మతిరాగతా..4.60.6..

హృష్టపక్షిగణాకీర్ణః కన్దరాన్తరకూటవాన్.
దక్షిణస్యోదధేస్తీరే విన్ధ్యో.?యమితి నిశ్చితః..4.60.7..

ఆసీచ్చాత్రాశ్రమం పుణ్యం సురైరపి సుపూజితమ్.
ఋషిర్నిశాకరో నామ యస్మిన్నుగ్రతపాభవత్..4.60.8..

అష్టౌ వర్షసహస్రాణి తేనాస్మిన్నృషిణా వినా.
వసతో మమ ధర్మజ్ఞా! స్వర్గతే తు నిశాకరే..4.60.9..

అవతీర్య తు విన్ధ్యాగ్రాత్కృచ్ఛ్రేణ విషమాచ్ఛనైః.
తీక్ష్ణదర్భాం వసుమతీం దుఃఖేన పునరాగతః..4.60.10..

తమృషిం ద్రష్టుకామో.?స్మి దుఃఖేనాభ్యాగతో భృశమ్.
జటాయుషా మయా చైవ బహుశో.?భిగతో హి సః..4.60.11..

తస్యాశ్రమపదాభ్యాశే వవుర్వాతాస్సుగన్ధినః.
వృక్షో వాపుష్పితః కశ్చిదఫలో వా న విద్యతే..4.60.12..

ఉపేత్య చాశ్రమం పుణ్యం వృక్షమూలముపాశ్రితః.
ద్రష్టుకామః ప్రతీక్షే.?హం భగవన్తం నిశాకరమ్..4.60.13..

అథాపశ్యమదూరస్థమృషిం జ్వలితతేజసమ్.
కృతాభిషేకం దుర్ధర్షముపావృత్తముదఙ్ముఖమ్..4.60.14..

తమృక్షాస్సృమరా వ్యాఘ్రాస్సింహా నాగాస్సరీసృపాః.
పరివార్యోపగచ్ఛన్తి ధాతారం ప్రాణినో యథా..4.60.15..

తతః ప్రాప్తమృషిం జ్ఞాత్వా తాని సత్త్వాని వై యయుః.
ప్రవిష్టే రాజని యథా సర్వం సామాత్యకం బలమ్..4.60.16..

ఋషిస్తు దృష్ట్వా మాం ప్రీతః ప్రవిష్టశ్చాశ్రమం పునః.
ముహూర్తమాత్రాన్నిష్క్రమ్య తతః కార్యమపృచ్ఛత ..4.60.17..

సౌమ్య! వైకల్యతాం దృష్ట్వా రోమ్ణాం తే నావగమ్యతే.
అగ్నిదగ్ధావిమౌ పక్షౌ వ్రణాశ్చాపి శరీరకే..4.60.18..

గృధ్రౌ ద్వౌ దృష్టపూర్వౌ మే మాతరిశ్వసమౌ జవే.
గృధ్రాణాం చైవ రాజానౌ భ్రాతరౌ కామరూపిణౌ..4.60.19..

జ్యేష్ఠో హి త్వం తు సమ్పాతే! జటాయురనుజస్తవ.
మానుషం రూపమాస్థాయ గృహ్ణీతాం చరణౌ మమ..4.60.20..

కిం తే వ్యాధిసముత్థానం పక్షయోః పతనం కథమ్.
దణ్డో.?యంచ కృతః కేన సర్వమాఖ్యాహి పృచ్ఛతః..4.60.21..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే కిష్కిన్ధాకాణ్డే షష్టితమస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s