ముంగిలి » సాధారణమైనమి » కిష్కిందకాండ సర్గ 59

కిష్కిందకాండ సర్గ 59

శ్రీ రామాయణం కిష్కిందకాండ సర్గ 59

తతస్తదమృతాస్వాదం గృధ్రరాజేన భాషితమ్.
నిశమ్య ముదితా హృష్టాస్తే వచః ప్లవగర్షభాః..4.59.1..

జామ్బవాన్ వానరశ్రేష్ఠస్సహ సర్వైః ప్లవఙ్గమైః.
భూతలాత్సహసోత్థాయ గృధ్రరాజానమబ్రవీత్..4.59.2..

క్వ సీతా కేన వా దృష్టా కో వా హరతి మైథిలీమ్.
తదాఖ్యాతు భవాత్సర్వం గతిర్భవ వనౌకసామ్..4.59.3..

కో దాశరథి బాణానాం వజ్రవేగనిపాతినామ్.
స్వయం లక్ష్మణముక్తానాం న చిన్తయతి విక్రమమ్..4.59.4..

స హరీన్ప్రీతిసంయుక్తాన్సీతాశ్రుతిసమాహితాన్.
పునరాశ్వసయన్ప్రీత: ఇదం వచనమబ్రవీత్..4.59.5..

శ్రూయతామిహ వైదేహ్యా యథా మే హరణం శ్రుతమ్.
యేన చాపి మమా.?ఖ్యాతం యత్ర వాయతలోచనా..4.59.6..

అహమస్మిన్గిరౌ దుర్గే బహుయోజనమాయతే.
చిరాన్నిపతితో వృద్ధః క్షీణప్రాణపరాక్రమః..4.59.7..

తం మామేవం గతం పుత్రస్సుపార్శ్వోనామ నామతః.
ఆహారేణ యథాకాలం బిభర్తి పతతాం వరః..4.59.8..

తీక్ష్ణకామాస్తు గన్ధర్వాస్తీక్ష్ణకోపా భుజఙ్గమాః.
మృగాణాం తు భయం తీక్ష్ణం తతస్తీక్ష్ణక్షుధా వయమ్..4.59.9..

స కదాచిత్క్షుధార్తస్య మమాహారాభికాఙ్క్షిణః.
గతసూర్యే.?హని ప్రాప్తో మమ పుత్రో హ్యనామిషః..4.59.10..

స మామాహారసంరోధాత్పీడితం ప్రీతివర్ధనః.
అనుమాన్య యథాతత్త్వమిదం వచనమబ్రవీత్..4.59.11..

అహం తాత! యథాకాలమామిషార్థీ ఖమాప్లుతః.
మహేన్ద్రస్య గిరేర్ద్వారమావృత్య సుసమాస్థితః..4.59.12..

తత్ర సత్త్వసహస్రాణాం సాగరాన్తరచారిణామ్.
పన్థానమేకో.?ధ్యవసం సన్నిరోద్ధుమవాఙ్ముఖః..4.59.13..

తత్ర కశ్చిన్మయా దృష్ట స్సూర్యోదయసమప్రభామ్.
స్త్రియమాదాయ గచ్ఛన్వై భిన్నాఞ్జనచయప్రభః..4.59.14..

సో.?హమభ్యవహారార్థీ తౌ దృష్ట్వా కృతనిశ్చయః.
తేన సామ్నా వినీతేన పన్థానమభియాచితః..4.59.15..

న హి సామోపపన్నానాం ప్రహర్తా విద్యతే క్వచిత్.
నీచేష్వపి జనః కశ్చిత్కిమఙ్గ! బత మద్విధః..4.59.16..

స యాతస్తేజసా వ్యోమ సఙ్క్షిపన్నివ వేగతః.
అథా.?హం ఖేచరైర్భూతైరభిగమ్య సభాజితః..4.59.17..

దిష్ట్యా జీవసి తాతేతి హ్యబ్రువన్మాం మహర్షయః.
కథఞ్చిత్సకళత్రో.?సౌ గతస్తే స్వస్త్యసంశయమ్..4.59.18..

ఏవ ముక్తస్తతో.?హం తైస్సిద్ధై: పరమశోభనైః.
స చ మే రావణో రాజా రక్షసాం ప్రతివేదితః..4.59.19..
హరన్దాశరథేర్భార్యాం రామస్య జనకాత్మజామ్.
భ్రష్టాభరణకౌశేయాం శోకవేగపరాజితామ్..4.59.20..
రామలక్ష్మణయోర్నామ క్రోశన్తీం ముక్తమూర్ధజామ్.

ఏష కాలాత్యయస్తావదితి కాలవిదాం వరః..4.59.21..
ఏతమర్థం సమగ్రం మే సుపార్శ్వః ప్రత్యవేదయత్.

తచ్ఛృత్వా.?పి హి మే బుద్ధిర్నాసీత్కాచిత్పరాక్రమే..4.59.22..
అపక్షో హి కథం పక్షీ కర్మ కిఞ్చిదుపక్రమే.

యత్తు శక్యం మయా కర్తుం వాగ్బుద్ధిగుణవర్తినా..4.59.23..
శ్రూయతాం తత్ప్రవక్ష్యామి భవతాం పౌరుషాశ్రయమ్.

వాఙ్మతిభ్యాం తు సర్వేషాం కరిష్యామి ప్రియం హి వః..4.59.24..
యద్ధి దాశరథేః కార్యం మమ తన్నాత్ర సంశయః.

తే భవన్తో మతిశ్రేష్ఠా బలవన్తో మనస్వినః..4.59.25..
ప్రేషితాః కపిరాజేన దేవైరపి దురాసదాః.

రామలక్ష్మణబాణాశ్చ నిశితాః కఙ్కపత్రిణః..4.59.26..
త్రయాణామపి లోకానాం పర్యాప్తాస్త్రాణనిగ్రహే.

కామం ఖలు దశగ్రీవ స్తేజోబలసమన్వితః..4.59.27..
భవతాం తు సమర్థానాం న కిఞ్చిదపి దుష్కరమ్.

తదలం కాలసఙ్గేన క్రియతాం బుద్ధినిశ్చయః..4.59.28..
న హి కర్మసు సజ్జన్తే బుద్ధిమన్తో భవద్విధాః.

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే కిష్కిన్ధాకాణ్డే ఏకోనషష్టితమస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s