ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » కిష్కిందకాండ » కిష్కిందకాండ సర్గ 58

కిష్కిందకాండ సర్గ 58

శ్రీ రామాయణం కిష్కిందకాండ సర్గ 58

ఇత్యుక్తః కరుణం వాక్యం వానరైస్త్యక్తజీవితైః.
సబాష్పో వానరాన్గృధ్రః ప్రత్యువాచ మహాస్వనః..4.58.1..

యవీయాన్మమ భ్రాతా జటాయుర్నామ వానరాః.
యమాఖ్యాత హతం యుద్ధే రావణేన బలీయసా..4.58.2..

వృద్ధభావాదపక్షత్వాచ్ఛృణ్వంస్తదపి మర్షయే.
న హి మే శక్తిరస్త్యద్య భ్రాతుర్వైరవిమోక్షణే..4.58.3..

పురా వృత్రవధే వృత్తే పరస్పరజయైషిణౌ.
ఆదిత్యముపయాతౌ స్వో జ్వలన్తం రశ్మిమాలినమ్..4.58.4..

ఆవృత్త్యా.?కాశమార్గే తు జవేన స్మ గతౌ భృశమ్.
మధ్యం ప్రాప్తే దినకరే జటాయురవసీదతి..4.58.5..

తమహం భ్రాతరం దృష్ట్వా సూర్యరశ్మిభిరర్దితమ్.
పక్షాభ్యాం ఛాదయామాస స్నేహాత్పరమవిహ్వల: ..4.58.6..

నిర్దగ్ధపక్షః పతితో విన్ధ్యే.?హం వానరర్షభాః.
అహమస్మిన్వసన్భ్రాతుః ప్రవృత్తిం నోపలక్షయే..4.58.7..

జటాయుషస్త్వేవముక్తో భ్రాత్రా సమ్పాతినా తదా.
యువరాజో మహాప్రాజ్ఞః ప్రత్యువాచాఙ్గదస్తతః..4.58.8..

జటాయుషో యది భ్రాతా శ్రుతం తే గదితం మయా.
ఆఖ్యా హి యది జానాసి నిలయం తస్య రక్షసః..4.58.9..

అదీర్ఘదర్శినం తం వై రావణం రాక్షసాధిపమ్.
అన్తికే యది వా దూరే యది జానాసి శంస నః..4.58.10..

తతో.?బ్రవీన్మహాతేజా జ్యేష్ఠో భ్రాతా జటాయుషః.
ఆత్మానురూపం వచనం వానరాన్సమ్ప్రహర్షయన్..4.58.11..

నిర్దగ్ధపక్షో గృధ్రో.?హం హీనవీర్య: ప్లవఙ్గమాః! .
వాఙ్మాత్రేణ తు రామస్య కరిష్యే సాహ్యముత్తమమ్..4.58.12..

జానామి వారుణాన్లోకాన్విష్ణోస్త్రై విక్రమానపి.
మహాసురవిమర్దన్వా శ్చ హ్యమృతస్య చ మన్థనమ్..4.58.13..

రామస్య యదిదం కార్యం కర్తవ్యం ప్రథమం మయా.
జరయా చ హృతం తేజః ప్రాణాశ్చ శిథిలా మమ..4.58.14..

తరుణీ రూపసమ్పన్నా సర్వాభరణభూషితా.
హ్రియమాణా మయా దృష్టా రావణేన దురాత్మనా..4.58.15..
క్రోశన్తీ రామ రామేతి లక్ష్మణేతి చ భామినీ.
భూషణాన్యపవిధ్యన్తీ గాత్రాణి చ విధున్వతీ..4.58.16..

సూర్యప్రభేవ శైలాగ్రే తస్యాః కౌశేయముత్తమమ్.
అసితే రాక్షసే భాతి యథా వా తటిదమ్బుదే..4.58.17..

తాం తు సీతామహం మన్యే రామస్య పరికీర్తనాత్.
శ్రూయతాం మే కథయతో నిలయం తస్య రక్షసః..4.58.18..

పుత్రో విశ్రవస స్సాక్షాద్భ్రాతా వైశ్రవణస్య చ.
అధ్యాస్తే నగరీం లఙ్కాం రావణో నామ రాక్షసః..4.58.19..

ఇతో ద్వీపస్సముద్రస్య సమ్పూర్ణే శతయోజనే.
తస్మిన్లఙ్కాపురీ రమ్యా నిర్మితా విశ్వకర్మణా..4.58.20..

జామ్బూనదమయైర్ద్వారైశ్చిత్రైః కాఞ్చనవేదికైః.
ప్రాసాదైర్హేమవర్ణైశ్చ మహద్భిః సుసమా కృతా..4.58.21..
ప్రాకారేణార్కవర్ణేన మహతా చ సమాన్వితా.

తస్యాం వసతి వైదేహీ దీనా కౌశేయవాసినీ..4.58.22..
రావణాన్తఃపురే రుద్ధా రాక్షసీభిస్సురక్షితా.
జనకస్యాత్మజాం రాజ్ఞస్తత్ర ద్రక్ష్యథ మైథిలీమ్..4.58.23..

లఙ్కాయామథ గుప్తాయాం సాగరేణ సమన్తతః.
సమ్ప్రాప్య సాగరస్యాన్తం సమ్పూర్ణం శతయోజనమ్..4.58.24..
ఆసాద్య దక్షిణం తీరం తతో ద్రక్ష్యథ రావణమ్.
తత్రైవ త్వరితాః క్షిప్రం విక్రమధ్వం ప్లవఙ్గమాః..4.58.25..

జ్ఞానేన ఖలు పశ్యామి దృష్ట్వా ప్రత్యాగమిష్యథ.
ఆద్యః పన్థాః కులిఙ్గానాం యే చాన్యే ధాన్యజీవినః..4.58.26..
ద్వితీయో బలిభోజానాం యే చ వృక్షఫలాశినః.
భాసాస్తృతీయం గచ్ఛన్తి క్రౌఞ్చాశ్చ కురరైస్సహ..4.58.27..
శ్యేనాశ్చతుర్థం గచ్ఛన్తి గృధ్రా గచ్ఛన్తి పఞ్చమమ్.

బలవీర్యోపపన్నానాం రూపయౌవనశాలినామ్..4.58.28..
షష్ఠస్తు పన్థా హంసానాం వైనతేయగతిః పరా.
వైనతేయాచ్చ నో జన్మ సర్వేషాం వానరర్షభాః!..4.58.29..

ఇహస్థో.?హం ప్రపశ్యామి రావణం జానకీం తథా.
అస్మాకమపి సౌవర్ణం దివ్యం చక్షుర్బలం తథా..4.58.30..

తస్మాదాహారవీర్యేణ నిసర్గేణ చ వానరాః.
ఆయోజనశతాత్సాగ్రాద్వయం పశ్యామ నిత్యశః..4.58.31..

అస్మాకం విహితా వృత్తిర్నిసర్గేణ చ దూరతః.
విహితా పాదమూలే తు వృత్తిశ్చరణయోధినామ్..4.58.32..

గర్హితం తు కృతం కర్మ యేన స్మ పశితాశినా.
ప్రతీకార్యం చ మే తస్య వైరం భ్రాతృకృతం భవేత్..4.58.33..

ఉపాయో దృశ్యతాం కశ్చిల్లఙ్ఘనే లవణామ్భసః.
అభిగమ్య తు వైదేహీం సమృద్ధార్థా గమిష్యథ..4.58.34..

సముద్రం నేతుమిచ్ఛామి భవద్భిర్వరుణాలయమ్.
ప్రదాస్యామ్యుదకం భ్రాతుస్స్వర్గతస్య మహాత్మనః..4.58.35..

తతో నీత్వా తు తం దేశం తీరం నదనదీపతేః.
నిర్దగ్ధపక్షం సమ్పాతిం వానరాస్సుమహౌజసః..4.58.36..
పునః ప్రత్యానయిత్వా చ తం దేశం పతగేశ్వరమ్.
బభూవుర్వానరా హృష్టాః ప్రవృత్తిముపలభ్య తే..4.58.37..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే కిష్కిన్ధాకాణ్డే అష్టపఞ్చశస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s