ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » కిష్కిందకాండ » కిష్కిందకాండ సర్గ 57

కిష్కిందకాండ సర్గ 57

శ్రీ రామాయణం కిష్కిందకాండ సర్గ 57

తత్తు శ్రుత్వా తథా వాక్యమఙ్గదస్య ముఖోద్గతమ్.
అబ్రవీద్వచనం గృధ్రస్తీక్ష్ణతుణ్డో మహాస్వనః..4.57.1..

కో.?యం గిరా ఘోషయతి ప్రాణైః ప్రియతమస్య మే.
జటాయుషో వధం భ్రాతుః కమ్పయన్నివ మే మనః..4.57.2..

కథమాసీజ్జనస్థానే యుద్ధం రాక్షసగృధ్రయోః.
నామధేయమిదం భ్రాతుశ్చిరస్యాద్య మయా శ్రుతమ్..4.57.3..

ఇచ్ఛేయం గిరిదుర్గాచ్చ భవద్భిరవతారితుమ్.
యవీయసో గుణజ్ఞస్య శ్లాఘనీయస్య విక్రమైః..4.57.4..
అతిదీర్ఘస్య కాలస్య పరితుష్టో.?స్మి పరికీర్తనాత్.

తదిచ్ఛేయమహం శ్రోతుం వినాశం వానరర్షభాః ..4.57.5..
భ్రాతుర్జటాయుషస్తస్య జనస్థాననివాసినః.

తస్యైవ చ మమ భ్రాతుస్సఖా దశరథః కథమ్..4.57.6..
యస్య రామః ప్రియః పుత్రో జ్యేష్ఠో గురుజనప్రియః.

సూర్యాంశుదగ్ధపక్షత్వాన్న శక్నోమ్యుపసర్పితుమ్..4.57.7..
ఇచ్ఛేయం పర్వతాదస్మాదవతర్తు మరిన్దమాః! .]

శోకాద్భ్రష్టస్వరమపి శ్రుత్వా తే హరియూథపాః.
శ్రద్దధుర్నైవ తద్వాక్యం కర్మణా తస్య శఙ్కితాః..4.57.8..

తే ప్రాయముపవిష్టాస్తు దృష్ట్వా గృధ్రం ప్లవఙ్గమాః.
చక్రుర్బుద్ధిం తదా రౌద్రాం సర్వాన్నో భక్షయిష్యతి..4.57.9..

సర్వథా ప్రాయమాసీనాన్యది నో భక్షయిష్యతి.
కృతకృత్యా భవిష్యామః క్షిప్రం సిద్ధిమితో గతాః..4.57.10..

ఏతాం బుద్ధిం తతశ్చక్రుస్సర్వే తే వానరర్షభాః.
అవతార్య గిరేశ్శృఙ్గాద్గృధ్రమాహాఙ్గదస్తదా..4.57.11..

బభూవర్క్షరజా నామ వానరేన్ద్రః ప్రతాపవాన్.
మమార్యః పార్థివః పక్షిన్! ధార్మిక స్తస్య చాత్మజౌ..4.57.12.
సుగ్రీవశ్చైవ వాలీ చ పుత్రావోఘబలావుభౌ.
లోకేవిశ్రుతకర్మాభూద్రాజా వాలీ పితా మమ..4.57.13..

రాజా కృత్స్నస్య జగత ఇక్ష్వాకూణాం మహారథః.
రామో దాశరథిః శ్రీమాన్ప్రవిష్టో దణ్డకావనమ్..4.57.14..
లక్ష్మణేన సహ భ్రాత్రా వైదేహ్యా చాపి భార్యయా.
పితుర్నిదేశనిరతో ధర్మ్యం పన్థానమాశ్రితః..4.57.15..

తస్య భార్యా జనస్థానాద్రావణేన హృతా బలాత్.
రామస్య తు పితుర్మిత్రం జటాయుర్నామ గృధ్రరాట్..4.57.16..
దదర్శ సీతాం వైదేహీం హ్రియమాణాం విహాయసా.

రావణం విరథం కృత్వా స్థాపయిత్వా చ మైథిలీమ్.
పరిశ్రాన్తశ్చ వృద్ధశ్చ రావణేన హతో రణే..4.57.17..

ఏవం గృధ్రో హతస్తేన రావణేన బలీయసా.
సంస్కృతశ్చాపి రామేణ గతశ్చ గతిముత్తమామ్..4.57.18..

తతో మమ పితృవ్యేణ సుగ్రీవేణ మహాత్మనా.
చకార రాఘవస్సఖ్యం సో.?వధీత్పితరం మమ..4.57.19..

మమ పిత్రా విరుద్ధో హి సుగ్రీవస్సచివైస్సహ.
నిహత్య వాలినం రామస్తతస్తమభిషేచయత్..4.57.20..

స రాజ్యే స్థాపితస్తేన సుగ్రీవో వానరాధిపః.
రాజా వానరముఖ్యానాం యేన ప్రస్థాపితా వయమ్..4.57.21..

ఏవం రామప్రయుక్తాస్తు మార్గమాణాస్తతస్తతః.
వైదేహీం నాధిగచ్ఛామో రాత్రౌ సూర్యప్రభామివ..4.57.22..

తే వయం దణ్డకారణ్యం విచిత్య సుసమాహితాః..4.57.23..
అజ్ఞానాత్తు ప్రవిష్టాస్స్మ ధర్మిణ్యా వివృతం బిలమ్.

మయస్య మాయావిహితం తద్బిలం చ విచిన్వతామ్..4.57.24..
వ్యతీతస్తత్ర నో మాసో యో రాజ్ఞా సమయః కృతః.

తే వయం కపిరాజస్య సర్వే వచనకారిణః..4.57.25..
కృతాం సంస్థామతిక్రాన్తా భయాత్ప్రాయముపాస్మహే.

క్రుద్ధే తస్మింస్తు కాకుత్స్థే సుగ్రీవే చ సలక్ష్మణే..4.57.26..
గతానామపి సర్వేషాం తత్ర నో నాస్తి జీవితమ్.

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే కిష్కిన్ధాకాణ్డే సప్తపఞ్చశస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s