ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » కిష్కిందకాండ » కిష్కిందకాండ సర్గ 56

కిష్కిందకాండ సర్గ 56

శ్రీ రామాయణం కిష్కిందకాండ సర్గ 56

ఉపవిష్టాస్తు తే సర్వే యస్మిన్ప్రాయం గిరిస్థలే.
హరయో గృధ్రరాజశ్చ తం దేశముపచక్రమే..4.56.1..
సమ్పాతిర్నామ నామ్నా తు చిరఞ్జీవీ విహఙ్గమః.
భ్రాతా జటాయుషః శ్రీమాన్విఖ్యాతబలపౌరుషః..4.56.2..

కన్దరాదభినిష్క్రమ్య స విన్ధ్యస్య మహాగిరేః.
ఉపవిష్టాన్హరీన్దృష్ట్వా హృష్టాత్మా గిరమబ్రవీత్..4.56.3..

విధిః కిల నరం లోకే విధానేనానువర్తతే.
యథా.?యం విహితో భక్ష్యశ్చిరాన్మహ్యముపాగతః..4.56.4..

పరమ్పరాణాం భక్షిష్యే వానరాణాం మృతం మృతమ్.
ఉవాచేదం వచః పక్షీ తాన్నిరీక్ష్య ప్లవఙ్గమాన్..4.56.5..

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా భక్ష్యలుబ్ధస్య పక్షిణః.
అఙ్గదః పరమాయస్తో హనూమన్తమథాబ్రవీత్..4.56.6..

పశ్య సీతాపదేశేన సాక్షాద్వైవస్వతో యమః.
ఇమం దేశమనుప్రాప్తో వానరాణాం విపత్తయే..4.56.7..

రామస్య న కృతం కార్యం రాజ్ఞో న చ వచః కృతమ్ .
హరీణామియమజ్ఞాతా విపత్తిస్సహసాగతా..4.56.8..

వైదేహ్యాః ప్రియకామేన కృతం కర్మ జటాయుషా.
గృధ్రారాజేన యత్తత్ర శ్రుతం వస్తదశేషతః..4.56.9..

తథా సర్వాణి భూతాని తిర్యగ్యోనిగతాన్యపి.
ప్రియం కుర్వన్తి రామస్య త్యక్త్వా ప్రాణాన్యథా వయమ్..4.56.10..

అన్యో.?న్యముపకుర్వన్తి స్నేహకారుణ్యయన్త్రితాః.
తేన తస్యోపకారార్థం త్యజతా.?త్మానమాత్మనా..4.56.11..

ప్రియం కృతం హి రామస్య ధర్మజ్ఞేన జటాయుషా.
రాఘవార్థే పరిశ్రాన్తా వయం సన్త్యక్తజీవితాః..4.56.12..
కాన్తారాణి ప్రపన్నాః స్మ న చ పశ్యామ మైథిలీమ్.

స సుఖీ గృధ్రరాజస్తు రావణేన హతో రణే..4.56.13..
ముక్తశ్చ సుగ్రీవభయాద్గతశ్చ పరమాం గతిమ్.

జటాయుషో వినాశేన రాజ్ఞో దశరథస్య చ..4.56.14..
హరణేన చ వైదేహ్యా స్సంశయం హరయో గతాః.

రామలక్ష్మణయోర్వాసశ్చ అరణ్యే సహ సీతయా..4.56.15..
రాఘవస్య చ బాణేన వాలినశ్చ తథా వధః.
రామకోపాదశేషాణాం రక్షసానాం తథా వధః..4.56.16..
కైకేయ్యా వరదానేన ఇదం చ వికృతం కృతమ్.

తదసుఖమనుకీర్తితం వచో
భువి పతితాంశ్చ సమీక్ష్య వానరాన్.
భృశచలితమతిర్మహామతిః
కృపణముదాహృతవాన్ స గృధ్రరాట్..4.56.17..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆతికావ్యే కిష్కిన్ధాకాణ్డే షటపఞ్చాశస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s