ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » కిష్కిందకాండ » కిష్కిందకాండ సర్గ 55

కిష్కిందకాండ సర్గ 55

శ్రీ రామాయణం కిష్కిందకాండ సర్గ 55

శ్రుత్వా హనుమతో వాక్యం ప్రశ్రితం ధర్మసంహితమ్.
స్వామిసత్కారసంయుక్తమఙ్గదో వాక్యమబ్రవీత్..4.55.1..

స్థైర్యమాత్మమనశ్శౌచమానృశంస్యమథా.?ర్జవమ్.
విక్రమశ్చైవ ధైర్యం చ సుగ్రీవే నోపపద్యతే..4.55.2..

భ్రాతుర్జ్యేష్ఠస్య యో భార్యాం జీవతో మహిషీం ప్రియామ్.
ధర్మేణ మాతరం యస్తు స్వీకరోతి జుగుప్సితః..4.55.3..
కథం స ధర్మం జానీతే యేన భ్రాత్రా మహాత్మనా.
యుద్ధాయాభినియుక్తేన బిలస్య పిహితం ముఖమ్..4.55.4..

సత్యాత్పాణిగృహీతశ్చ కృతకర్మా మహాయశాః.
విస్మృతో రాఘవో యేన స కస్య తు కృతం స్మరేత్..4.55.5..

లక్ష్మణస్య భయాద్యేన నాధర్మభయభీరుణా.
ఆదిష్టా మార్గితుం సీతాం ధర్మమస్మిన్కథం భవేత్..4.55.6..

తస్మిన్పాపే కృతఘ్నే తు స్మృతిహీనే చలాత్మని.
ఆర్యః కో విశ్వసేజ్జాతు తత్కులీనో జిజీవిషుః..4.55.7..

రాజ్యే పుత్రః ప్రతిష్ఠాప్యస్సగుణో విగుణో.?పి వా.
కథం శత్రుకులీనం మాం సుగ్రీవో జీవయిష్యతి..4.55.8..

భిన్నమన్త్రో.?పరాద్ధశ్చ హీనశక్తిః కథం హ్యహమ్.
కిష్కిన్ధాం ప్రాప్య జీవేయమనాథ ఇవ దుర్బలః..4.55.9..

పాంశుదణ్డేన హి మాం బన్ధనే నోపపాదయేత్.
శఠః క్రూరో నృశంసశ్చ సుగ్రీవో రాజ్యకారణాత్..4.55.10..

బన్ధనాద్వా.?వసాదాన్మే శ్రేయః ప్రాయోపవేశనమ్.
అనుజానీత మాం సర్వే గృహం గచ్ఛన్తు వానరాః..4.55.11..

అహం వః ప్రతిజానామి నాగమిష్యామ్యహం పురీమ్.
ఇహైవ ప్రాయమాసిష్యే శ్రేయో మరణమేవ మే..4.55.12..

అభివాదనపూర్వం హి రాఘవౌ బలశాలినౌ.
అభివాదనపూర్వం తు రాజా కుశలమేవ చ..4.55.13..
వాచ్యస్తాతో యవీయాన్మే సుగ్రీవో వానరేశ్వరః.

ఆరోగ్యపూర్వం కుశలం వాచ్యా మాతా రుమా చ మే..4.55.14..
మాతరం చైవ మే తారామాశ్వాసయితుమర్హథ.

ప్రకృత్యా ప్రియపుత్రా సా సానుక్రోశా తపస్వినీ..4.55.15..
వినష్టమిహ మాం శ్రుత్వా వ్యక్తం హాస్యతి జీవితమ్.

ఏతావదుక్త్వా వచనం వృద్ధాంస్తానభివాద్య చ..4.55.16..
వివేశ చాఙ్గదో భూమౌ రుదన్దర్భేషు దుర్మనా: .

తస్య సంవిశతస్తత్ర రుదన్తో వానరర్షభాః..4.55.17..
నయనేభ్యః ప్రముముచురుష్ణం వై వారి దుఃఖితాః.

సుగ్రీవం చైవ నిన్దన్తః ప్రశంసన్తశ్చ వాలినమ్..4.55.18..
పరివార్యాఙ్గదం సర్వే వ్యవసన్ప్రాయమాసితుమ్.

మతం తద్వాలిపుత్రస్య విజ్ఞాయ ప్లవగర్షభాః..4.55.19..
ఉపస్పృశ్యోదకం తత్ర ప్రాఙ్ముఖాస్సముపావిశన్.
దక్షిణాగ్రేషు దర్భేషు ఉదక్తీరం సమాశ్రితాః..4.55.20..
ముమూర్షవో హరిశ్రేష్ఠా ఏతత్ క్షమమితి స్మ హ.

రామస్య వనవాసం చ క్షయం దశరథస్య చ..4.55.21..
జనస్థానవధం చైవ వధం చైవ జటాయుషః.
హరణం చైవ వైదేహ్యా వాలినశ్చ వధం రణే..4.55.22..
రామకోపం చ వదతాం హరీణాం భయమాగతమ్.

స సంవిశద్భిర్బహుభిర్మహీధరో
మహాద్రికూటప్రతిమైః ప్లవఙ్గమైః.
బభూవ సన్నాదితనిర్దరాన్తరో
భృశం నదద్భిర్జలదైరివోల్బణైః..4.55.23..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే కిష్కిన్ధాకాణ్డే పఞ్చపఞ్చాశస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s