ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » కిష్కిందకాండ » కిష్కిందకాండ సర్గ 54

కిష్కిందకాండ సర్గ 54

శ్రీ రామాయణం కిష్కిందకాండ సర్గ 54

తథా బ్రువతి తారే తు తారాధిపతివర్చసి.
అథ మేనే హృతం రాజ్యం హనూమానఙ్గదేన తత్..4.54.1..

బుద్ధ్యా హ్యష్టాఙ్గయా యుక్తం చతుర్బలసమన్వితమ్.
చతుర్దశగుణం మేనే హనూమాన్వాలినస్సుతమ్..4.54.2..

ఆపూర్యమాణం శశ్వచ్చ తేజోబలపరాక్రమైః.
శశినం శుక్లపక్షాదౌ వర్ధమానమివ శ్రియా..4.54.3..
బృహస్పతిసమం బుద్ధ్యా విక్రమే సదృశం పితుః.
శుశ్రూషమాణం తారస్య శక్రస్యేవ పురన్దరమ్..4.54.4..
భర్తురర్థే పరిశ్రాన్తం సర్వశాస్త్రవిదాంవరమ్.
అభిసన్ధాతుమారేభే హనూమానఙ్గదం తతః..4.54.5..

స చతుర్ణాముపాయానాం తృతీయముపవర్ణయన్.
భేదయామాస తాన్సర్వాన్ వానరాన్వాక్యసమ్పదా..4.54.6..

తేషు సర్వేషు భిన్నేషు తతో.?భీషయదఙ్గదమ్.
భీషణైర్భహుభిర్వాక్యై: కోపోపాయసమన్వితైః..4.54.7..

త్వం సమర్థతరః పిత్రా యుద్ధే తారేయ వై ధురమ్.
దృఢం ధారయితుం శక్తః కపిరాజ్యం యథా పితా..4.54.8..

నిత్యమస్థిరచిత్తా హి కపయో హరిపుఙ్గవ! .
నాజ్ఞాప్యం విషహిష్యన్తి పుత్రదారాన్వినా త్వయా..4.54.9..

త్వాం నైతేహ్యనుయుఞ్జేయు: ప్రత్యక్షం ప్రవదామి తే.
యథాయం జామ్బవాన్నీలస్సుహోత్రశ్చ మహాకపిః..4.54.10..
న హ్యహం తే ఇమే సర్వే సామదానాదిభిర్గుణైః.
దణ్డేన వా త్వయా శక్యాస్సుగ్రీవాదపకర్షితమ్..4.54.11..

విగృహ్యాసనమప్యాహుర్దుర్బలేన బలీయస: .
ఆత్మరక్షాకరస్తస్మాన్న విగృహ్ణీత దుర్బలః..4.54.12..

యాం చేమాం మన్యసే ధాత్రీమేతద్బిలమితి శ్రుతమ్.
ఏతల్లక్ష్మణబాణానామీషత్కార్యం విదారణే..4.54.13..

స్వల్పం హి కృతమిన్ద్రేణ క్షిపతా హ్యశనిం పురా.
లక్ష్మణో నిశితైర్బాణైర్భిన్ధ్యాత్పత్రపుటం యథా..4.54.14..

లక్ష్మణస్య చ నారాచా బహవస్సన్తి తద్విధాః.
వజ్రాశనిసమస్పర్శా గిరీణామపి దారణా: ..4.54.15..

అవస్థానే యదైవ త్వమాసిష్యసి పరన్తప! .
తదైవ హరయస్సర్వే త్యక్ష్యన్తి కృతనిశ్చయాః.4.54.16..

స్మరన్తః పుత్రదారాణాం నిత్యోద్విగ్నా బుభుక్షితాః.
ఖేదితా దుఃఖశయ్యాభిస్త్వాం కరిష్యన్తి పృష్ఠతః..4.54.17..

స త్వం హీనస్సుహృద్భిశ్చ హితకామైశ్చ బన్ధుభిః.
తృణాదపి భృశోద్విగ్నస్స్పన్దమానాద్భవిష్యసి..4.54.18..

న చ జాతు న హింస్యుస్త్వా ఘోరా లక్ష్మణసాయకాః.
అపావృత్తం జిఘాంసన్తో మహావేగా దురాసదాః..4.54.20..

అస్మాభిస్తు గతం సార్ధం వినీతవదుపస్థితమ్.
ఆనుపూర్వ్యాత్తు సుగ్రీవో రాజ్యే త్వాం స్థాపయిష్యతి..4.54.21..

ధర్మకామః పితృవ్యస్తే ప్రీతికామో దృఢవ్రతః.
శుచిస్సత్యప్రతిజ్ఞశ్చ న త్వాం జాతు జిఘాంసతి..4.54.22..

ప్రియకామశ్చ తే మాతుస్తదర్థం చాస్య జీవితమ్.
తస్యాపత్యం చ నాస్త్యన్యత్తస్మాదఙ్గద! గమ్యతామ్..4.54.23..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే కిష్కిన్ధాకాణ్డే చతుష్పఞ్చాశస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s