ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » కిష్కిందకాండ » కిష్కిందకాండ సర్గ 53

కిష్కిందకాండ సర్గ 53

శ్రీ రామాయణం కిష్కిందకాండ సర్గ 53

ఏవముక్తశ్శుభం వాక్యం తాపస్యా ధర్మసంహితమ్.
ఉవాచ హనుమాన్వాక్యం తామనిన్దితచేష్టితామ్..4.53.1..

శరణం త్వాం ప్రపన్నా స్మ సర్వే వై ధర్మచారిణీం .
యః కృతస్సమయో.?స్మాకం సుగ్రీవేణ మహాత్మనా..4.53.2..
స చ కాలో హ్యతిక్రాన్తో బిలే చ పరివర్తతామ్.

సా త్వమస్మాద్బిలాద్ఘోరాదుత్తారయితుమర్హసి..4.53.3..
తస్మాత్సుగ్రీవవచనాదతిక్రాన్తాన్గతాయుషః.

త్రాతుమర్హసి నస్సర్వాన్సుగ్రీవభయకర్శితాన్..4.53.4..
మహచ్చకార్యమస్మాభిః కర్తవ్యం ధర్మచారిణి .
తచ్చాపి న కృతం కార్యమస్మాభిరిహ వాసిభిః..4.53.5..

ఏవముక్తా హనుమతా తాపసీ వాక్యమబ్రవీత్.
జీవతా దుష్కరం మన్యే ప్రవిష్టేన నివర్తితుమ్..4.53.6..

తపసస్తు ప్రభావేన నియమోపార్జితేన చ.
సర్వానేవ బిలాదస్మాదుద్ధరిష్యామి వానరాన్..4.53.7..

నిమీలయత చక్షూంషి సర్వే వానరపుఙ్గవాః! .
న హి నిష్క్రమితుం శక్యమనిమీలితలోచనైః..4.53.8..

తతస్సమ్మీలితాస్సర్వే సుకుమారాఙ్గులైః కరైః.
సహసా.?పిదధుర్దృష్టిం హృష్టా గమనకాఙ్క్షయా..4.53.9..

వానరాస్తు మహాత్మానో హస్తరుద్ధముఖాస్తదా.
నిమేషాన్తరమాత్రేణ బిలాదుత్తారితాస్తయా..4.53.10..

తతస్తాన్వానరాన్సర్వాంస్తాపసీ ధర్మచారిణీ.
నిస్సృతాన్విషమాత్తస్మాత్సమాశ్వాస్యేదమబ్రవీత్..4.53.11..

ఏష విన్ధ్యో గిరిశ్శ్రీమాన్నానాద్రుమలతాకులః.
ఏష ప్రస్రవణశ్శైలస్సాగరో.?యం మహోదధిః..4.53.12..
స్వస్తి వో.?స్తు గమిష్యామి భవనం వానరర్షభాః! .
ఇత్యుక్త్వా తద్బిలం శ్రీమత్ప్రవివేశ స్వయమ్ప్రభా..4.53.13..

తతస్తే దదృశుర్ఘోరం సాగరం వరుణాలయమ్.
అపారమభిగర్జన్తం ఘోరైరూర్మిభిరావృతమ్..4.53.14..

మయస్య మాయావిహితం గిరిదుర్గం విచిన్వతామ్.
తేషాం మాసో వ్యతిక్రాన్తో యో రాజ్ఞా సమయః కృతః..4.53.15..

విన్ధ్యస్య తు గిరేః పాదే సమ్ప్రపుష్పితపాదపే.
ఉపవిశ్య మహాభాగాశ్చిన్తామాపేదిరే తదా..4.53.16..

తతః పుష్పాతిభారాగ్రాన్ లతాశతసమావృతాన్.
ద్రుమాన్వాసన్తికాన్దృష్టవా బభూవుర్భయశఙ్కితాః..4.53.17..

తే వసన్తమనుప్రాప్తం ప్రతిబుద్ధ్వా పరస్పరమ్.
నష్టసన్దేశకాలార్థా నిపేతుర్ధరణీతలే..4.53.18..

తతస్తాన్కపివృద్ధాంస్తు శిష్టాంశ్చైవ వనౌకసః.
వాచా మధురయా.?భాష్య యథావదనుమాన్య చ..4.53.19..
స తు సింహవృషస్కన్ధః పీనాయతభుజః కపిః.
యువరాజో మహాప్రాజ్ఞః అఙ్గదో వాక్యమబ్రవీత్..4.53.20..

శాసనాత్కపిరాజస్య వయం సర్వే వినిర్గతాః.
మాసః పూర్ణో బిలస్థానాం హరయః కిం న బుద్ధ్యతే..4.53.21..

వయమాశ్వయుజే మాసి కాలసఙ్ఖ్యావ్యవస్థితాః.
ప్రస్థితాస్సో.?పి చాతీతః కిమతః కార్యముత్తరమ్..4.53.22..

భవన్తః ప్రత్యయం ప్రాప్తాః నీతిమార్గవిశారదాః.
హితేష్వభిరతా భర్తుర్నిసృష్టాస్సర్వకర్మసు..4.53.23..

కర్మస్వప్రతిమాస్సర్వే దిక్షు విశ్రుతపౌరుషాః.
మాం పురస్కృత్య నిర్యాతాః పిఙ్గాక్షప్రతిచోదితాః..4.53.24..

ఇదానీమకృతార్థానాం మర్తవ్యం నాత్ర సంశయః.
హరిరాజస్య సన్దేశమకృత్వా కస్సుఖీ భవేత్..4.53.25..

తస్మిన్నతీతే కాలే తు సుగ్రీవేణ కృతే స్వయమ్.
ప్రాయోపవేశనం యుక్తం సర్వేషాం చ వనౌకసామ్..4.53.26..

తీక్ష్ణః ప్రకృత్యా సుగ్రీవస్స్వామిభావే వ్యవస్థితః.
న క్షమిష్యతి నస్సర్వానపరాధకృతో గతాన్..4.53.27..

అప్రవృత్తౌ చ సీతాయాః పాపమేవ కరిష్యతి.
తస్మాత్ క్షమమిహాద్యైవ గన్తుం ప్రాయోపవేశనమ్ హి నః..4.53.28..
త్యక్త్వా పుత్రాంశ్చ దారాంశ్చ ధనాని చ గృహాణి చ.

ధృవం నో హింసితా రాజా సర్వాన్ప్రతిగతానితః..4.53.29..
వధేనాప్రతిరూపేణ శ్రేయాన్మృత్యురిహైవ నః.

న చాహం యౌవరాజ్యేన సుగ్రీవేణాభిషేచితః..4.53.30..
నరేన్ద్రేణాభిషిక్తో.?స్మి రామేణాక్లిష్టకర్మణా.

స పూర్వం బద్ధవైరో మాం రాజా దృష్ట్వా వ్యతిక్రమమ్..4.53.31..
ఘాతయిష్యతి దణ్డేన తీక్ష్ణేన కృతనిశ్చయః.

కిం మే సుహృదభిర్వ్యసనం పశ్యద్భిర్జీవితాన్తరే..4.53.32..
ఇహైవ ప్రాయమాసిష్యే పుణ్యే సాగరరోధసి.

ఏతచ్ఛ్రుత్వా కుమారేణ యువరాజేన భాషితమ్..4.53.33..
సర్వే తే వానరశ్రేష్ఠాః కరుణం వాక్యమబ్రువన్.

తీక్ష్ణః ప్రకృత్యా సుగ్రీవః ప్రియాసక్తశ్చ రాఘవః..4.53.34..
అదృష్టాయాం తు వైదేహ్యాం దృష్ట్వా.?స్మాంశ్త సమాగతాన్.
రాఘవప్రియకామార్థం ఘాతయిష్యత్యసంశయమ్..4.53.35..

న క్షమం చాపరాద్ధానాం గమనం స్వామిపార్శ్వతః.
ఇహైవ సీతామన్విష్య ప్రవృత్తిముపలభ్య వా..4.53.36..
నో చేద్గచ్ఛామ తం వీరం గమిష్యామో యమక్షయమ్.

ప్లవఙ్గమానాం తు భయార్దితానాం
శ్రుత్వా వచస్తార ఇదం బభాషే.
అలం విషాదేన బిలం ప్రవిశ్య
వసామ సర్వే యది రోచతే వః..4.53.37..

ఇదం హి మాయావిహితం సుదుర్గమం
ప్రభూతవృక్షోదకభోజ్యపేయకమ్.
ఇహాస్తి నో నైవ భయం పురన్దరా
న్న రాఘవాద్వానరరాజతో.?పి వా..4.53.38..

శ్రుత్వా.?ఙ్గదస్యాపి వచో.?నుకూల-
మూచుశ్చ సర్వే హరయః ప్రతీతాః.
యథా న హింస్యేమ తథా విధాన-
మసక్తమద్యైవ విధీయతాం నః..4.53.39..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే కిష్కిన్ధాకాణ్డే త్రిపఞ్చాశస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s