ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » కిష్కిందకాండ » కిష్కిందకాండ సర్గ 52

కిష్కిందకాండ సర్గ 52

శ్రీ రామాయణం కిష్కిందకాండ సర్గ 52

అథ తానబ్రవీత్సర్వాన్విశ్రాన్తాన్హరియూథపాన్.
ఇదం వచనమేకాగ్రా తాపసీ ధర్మచారిణీ..4.52.1..

వానరా! యది వః ఖేదః ప్రనష్టః ఫలభక్షణాత్.
యది చైతన్మయా శ్రావ్యం శ్రోతుమిచ్ఛామి కథ్యతామ్..4.52.2..

తస్యాస్తద్వచనం శ్రుత్వా హనూమాన్మారుతాత్మజః.
ఆర్జవేన యథాతత్త్వమాఖ్యాతుముపచక్రమే..4.52.3..

రాజా సర్వస్య లోకస్య మహేన్ద్రవరుణోపమః.
రామో దాశరథిశ్శీమాన్ప్రవిష్టో దణ్డకావనమ్..4.52.4..
లక్ష్మణేన సహ భ్రాత్రా వైదేహ్యా చాపి భార్యయా.
తస్య భార్యా జనస్థానాద్రావణేన హృతా బలాత్..4.52.5..

వీరస్తస్య సఖా రాజ్ఞస్సుగ్రీవో నామ వానరః.
రాజా వానరముఖ్యానాం యేన ప్రస్థాపితా వయమ్..4.52.6..

అగస్త్యచరితామాశాం దక్షిణాం యమరక్షితామ్.
సహైభిర్వానరైర్ఘోరైరఙ్గదప్రముఖైర్వయమ్..4.52.7..
రావణం సహితాస్సర్వే రాక్షసం కామరూపిణమ్.
సీతయా సహ వైదేహ్యా మార్గధ్వమితి చోదితాః..4.52.8..

విచిత్య తు వయం సర్వే సమగ్రాం దక్షిణాం దిశమ్.
పరిత్రాన్తా బుభుక్షితా వృక్షమూలముపాశ్రితాః..4.52.9..

వివర్ణవదనాస్సర్వే సర్వే ధ్యానపరాయణాః.
నాధిగచ్ఛామహే పారం మగ్నాశ్చిన్తామహార్ణవే..4.52.10..

చారయన్తస్తతశ్చక్షుర్దృష్టవన్తో వయం బిలమ్.
లతాపాదపసఞ్చ్ఛన్నం తిమిరేణ సమావృతమ్..4.52.11..

అస్మాద్ధంసా జలక్లిన్నాః పక్షైస్సలిలవిస్రవైః.
కురరాస్సారసాశ్చైవ నిష్పతన్తి పతత్రిణః..4.52.12..

సాధ్వత్ర ప్రవిశామేతి మయా తూక్తాః ప్లవఙ్గమాః.
తేషామపి హి సర్వేషామనుమానముపాగతమ్..4.52.13..

గచ్ఛామ ప్రవిశామేతి భర్తృకార్యత్వరాన్వితాః.
తతో గాఢం నిపతితా గృహ్య హస్తౌ పరస్పరమ్..4.52.14..

ఇదం ప్రవిష్టాస్సహసా బిలం తిమిరసంవృతమ్..
ఏతన్నః కార్యమేతేన కృత్యేన వయమాగతాః..4.52.15..
త్వాం చైవోపగతాస్సర్వే పరిద్యూనా బుభుక్షితాః.

ఆతిథ్యధర్మదత్తాని మూలాని చ ఫలాని చ..4.52.16..
అస్మాభిరుపభుక్తాని బుభుక్షాపరిపీడితైః.

యత్త్వయా రక్షితాస్సర్వే మ్రియమాణా బుభుక్షయా..4.52.17..
బ్రూహి ప్రత్యుపకారార్థం కిం తే కుర్వన్తు వానరాః.

ఏవముక్తా తు ధర్మజ్ఞైర్వానరైస్తైస్స్వయంప్రభా..4.52.18..
ప్రత్యువాచ తతస్సర్వానిదం వానరపుఙ్గవాన్.

సర్వేషాం పరితుష్టా.?స్మి వానరాణాం తరస్వినామ్..4.52.19..
చరన్త్యా మమ ధర్మేణ న కార్యమిహ కేనచిత్.

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే కిష్కిన్ధాకాణ్డే ద్విపఞ్చాశస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s