ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » కిష్కిందకాండ » కిష్కిందకాండ సర్గ 51

కిష్కిందకాండ సర్గ 51

శ్రీ రామాయణం కిష్కిందకాండ సర్గ 51

ఇత్యుక్త్వా హనుమాంస్తత్ర పున: కృష్ణాజినామ్బరామ్.
అబ్రవీత్తాం మహాభాగాం తాపసీం ధర్మచారిణీమ్..4.51.1..

ఇదం ప్రవిష్టాస్సహసా బిలం తిమిరసంవృతమ్.
క్షుత్పిపాసాపరిశ్రాన్తాః పరిఖిన్నాశ్చ సర్వశః..4.51.2..

మహద్ధరణ్యా వివరం ప్రవిష్టాః స్మ పిపాసితాః.
ఇమాం స్త్వేవంవిధాన్భావాన్వివిధానద్భుతోపమాన్..4.51.3..
దృష్ట్వా వయం ప్రవ్యథితాస్సమ్భ్రాన్తా నష్టచేతసః.

కస్యైతే కాఞ్చనా వృక్షాస్తరుణాదిత్యసన్నిభాః..4.51.4..
శుచీన్యభ్యవహార్యాణి మూలాని చ ఫలాని చ.
కాఞ్చనాని విమానాని రాజతాని గృహాణి చ..4.51.5..
తపనీయగవాక్షాణి మణిజాలావృతాని చ.

పుష్పితాః ఫలవన్తశ్చ పుణ్యాస్సురభిగన్ధినః..4.51.6..
ఇమే జామ్బూనదమయాః పాదపాః కస్య తేజసా.
కాఞ్చనాని చ పద్మాని జాతాని విమలే జలే..4.51.7..
కథం మత్స్యాశ్చ సౌవర్ణా దృశ్యన్తే సహ కచ్ఛపైః.
ఆత్మానమనుభావం చ కస్య చైతత్తపోబలమ్..4.51.8..
అజానతాం న స్సర్వేషాం సర్వమాఖ్యాతుమర్హసి.

ఏవముక్తా హనుమతా తాపసీ ధర్మచారిణీ..4.51.9..
ప్రత్యువాచ హనూమన్తం సర్వభూతహితే రతా.

మయో నామ మహాతేజా మాయావీ వానరర్షభః ..4.51.10..
తేనేదం నిర్మితం సర్వం మాయయా కాఞ్చనం వనమ్.

పురా దానవముఖ్యానాం విశ్వకర్మా బభూవ హ..4.51.11..
యేనేదం కాఞ్చనం దివ్యం నిర్మితం భవనోత్తమమ్.

స తు వర్షసహస్రాణి తపస్తప్త్వా మహావనే..4.51.12..
పితామహాద్వరం లేభే సర్వమౌశనసం ధనమ్.

వనం విధాయ బలవాన్సర్వకామేశ్వరస్తదా..4.51.13..
ఉవాస సుఖితః కాలం కఞ్చిదస్మిన్మహావనే.

తమప్సరసి హేమాయాం సక్తం దానవపుఙ్గవమ్..4.51.14..
విక్రమ్యైవాశనిం గృహ్య జఘానేత్రః పురన్దరః.

ఇదం చ బ్రహ్మణా దత్తం హేమాయై వనముత్తమమ్..4.51.15..
శాశ్వతా: కామభోగశ్చ గృహం చేదం హిరణ్మయమ్.

దుహితా మేరుసావర్ణేరహం తస్యాస్స్వయంప్రభా..4.51.16..
ఇదం రక్షామి భవనం హేమాయా వానరోత్తమ! .

మమ ప్రియసఖీ హేమా నృత్తగీతవిశారదా..4.51.17..
తయా దత్తవరా చాస్మి రక్షామి భవనోత్తమమ్.

కిం కార్యం కస్య వా హేతోః కాన్తారాణి ప్రపశ్యథ..4.51.18..
కథం చేదం వనం దుర్గం యుష్మాభిరుపలక్షితమ్.

ఇమాన్యభ్యవహార్యాణి మూలాని చ ఫలాని చ..4.51.19..
భుక్త్వా పీత్వా చ పానీయం సర్వం మే వక్తుమర్హథ.

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే కిష్కిన్ధాకాణ్డే ఏకపఞ్చశస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s