ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » కిష్కిందకాండ » కిష్కిందకాండ సర్గ 50

కిష్కిందకాండ సర్గ 50

శ్రీ రామాయణం కిష్కిందకాండ సర్గ 50

సహ తారాఙ్గదాభ్యాం తు సఙ్గమ్య హనుమాన్కపిః.
విచినోతి స్మ విన్ధ్యస్య గుహాశ్చ గహనాని చ..4.50.1..

సింహశార్దూలజుష్టేషు శిలాశ్చ సరితస్తదా.
విషమేషు నగేన్ద్రస్య మహాప్రస్రవణేషు చ..4.50.2..

ఆసేదుస్తస్య శైలస్య కోటిం దక్ష్ణిపశ్చిమామ్.
తేషాం తత్రైవ వసతాం స కాలో వ్యత్యవర్తత..4.50.3..

స హి దేశో దురన్వేషో గుహాగహనవాన్మహాన్.
తత్ర వాయుసుతస్సర్వం విచినోతి స్మ పర్వతమ్..4.50.4..

పరస్పరేణ హనుమా నన్యోన్యస్యావిదూరతః.
గజో గవాక్షో గవయశ్శరభో గన్ధమాదనః..4.50.5..
మైన్దశ్చ ద్వివిదశ్చైవ సుషేణో జామ్బవాన్నల:.
అఙ్గదో యువరాజశ్చ తారశ్చ వనగోచరః..4.50.6..
గిరిజాలావృతాన్దేశాన్మార్గిత్వా దక్షిణాం దిశమ్.
విచిన్వన్తస్తతస్తత్ర దదృశుర్వివృతం బిలమ్..4.50.7..
దుర్గమృక్షబిలం నామ దానవేనాభిరక్షితమ్.

క్షుత్పిపాసాపరీతాశ్చ శ్రాన్తాశ్చ సలిలార్థినః..4.50.8..
అవకీర్ణం లతావృక్షైర్దదృశుస్తే మహాబిలమ్.

తత్ర క్రౌఞ్చాశ్చ హంసాశ్చ సారసాశ్చ వినిష్క్రమన్..4.50.9..
జలార్ద్రాశ్చక్రవాకాశ్చ రక్తాఙ్గా: పద్మరేణుభిః.

తతస్తద్బిలమాసాద్య సుగన్ధి దురతిక్రమమ్..4.50.10..
విస్మయవ్యగ్రమనసో బభూవుర్వానరర్షభాః.

సంఞ్జాతపరిశఙ్కాస్తే తద్బిలం ప్లవగోత్తమాః..4.50.11..
అభ్యపద్యన్త సంహృష్టాస్తేజోవన్తో మహాబలాః.

నానాసత్త్వసమాకీర్ణం దైత్యేన్ద్రనిలయోపమమ్..4.50.12..
దుర్దర్శమతిఘోరం చ దుర్విగాహం చ సర్వశః.

తత: పర్వతకూటాభో హనూమాన్పవనాత్మజః..4.50.13..
అబ్రవీద్వానరాన్సర్వాన్కాన్తారవనకోవిదః.

గిరిజాలావృతాన్దేశాన్మార్గిత్వా దక్షిణాం దిశమ్..4.50.14..
వయం సర్వే పరిశ్రాన్తా న చ పశ్యామ మైథిలీమ్.

అస్మాచ్చాపి బిలాద్ధంసాః క్రౌఞ్చాశ్చ సహ సారసైః..4.50.15..
జలార్ద్రాశ్చక్రవాకాశ్చ నిష్పతన్తి స్మ సర్వశః.
నూనం సలిలవానత్ర కూపో వా యది వా హ్రదః..4.50.16..
తథా చేమే బిలద్వారి స్నిగ్ధాస్తిష్ఠన్తి పాదపాః.

ఇత్యుక్త్వా తద్బిలం సర్వే వివిశుస్తిమిరావృతమ్..4.50.17..
అచన్ద్రసూర్యం హరయో దదృశూ రోమహర్షణమ్.

నిశామ్య తస్మాత్ శింహాంశ్చ తాంస్తాంశ్చ మృగపక్ష్ణిః..4.50.18..
ప్రవిష్టా హరిశార్దూలా బిలం తిమిరసంవృతమ్.

న తేషాం సజ్జతే చక్షుర్న తేజో న పరాక్రమః..4.50.19..
వాయోరివ గతిస్తేషాం దృష్టిస్తమసి వర్తతే.

తే ప్రవిష్టాస్తు వేగేన తద్బిలం కపికుఞ్జరాః..4.50.20..
ప్రకాశమభిరామం చ దదృశుర్దేశముత్తమమ్.

తతస్తస్మిన్బిలే దుర్గే నానాపాదపసఙ్కులే..4.50.21..
అన్యోన్యం సమ్పరిష్వజ్య జగ్ముర్యోజనమన్తరమ్.

తే నష్టసంజ్ఞాస్తృషితాస్సమ్భ్రాన్తాస్సలిలార్థినః..4.50.22..
పరిపేతుర్బిలే తస్మిన్కఞ్చిత్కాలమతన్ద్రితాః.

తే కృశా దీనవదనాః పరిశ్రాన్తాః ప్లవఙ్గమాః..4.50.23..
ఆలోకం దదృశుర్వీరా నిరాశా జీవితే యదా.

తతస్తం దేశమాగమ్య సౌమ్యా వితిమిరం వనమ్..4.50.24..
దదృశుః కాఞ్చనాన్వృక్షాన్దీప్తవైశ్వానరప్రభాన్.
సాలాం స్తాలాంశ్చ పున్నాగాన్కకుభాన్వఞ్జులాన్ధవాన్..4.50.25..
చమ్పకాన్ నాగవృక్షాంశ్చ కర్ణికారాంశ్చ పుష్పితాన్.
స్తబకైః కాఞ్చనైశ్చిత్రై రక్తై: కిసలయైస్తథా..4.50.26..
ఆపీడైశ్చ లతాభిశ్చ హేమాభరణభూషితాన్.
తరుణాదిత్యసఙ్కాశాన్వైఢూర్యకృతవేదికాన్..4.50.27..
విభ్రాజమానాన్వపుషా పాదపాంశ్చ హిరణ్మయాన్.
నీలవైఢూర్యవర్ణాశ్చ పద్మినీః పతగావృతాః..4.50.28..
మహద్భి: కాఞ్చనైః పద్మైర్వృతా బాలార్కసన్నిభైః.

జాతరూపమయైర్మత్స్యైర్మహద్భిశ్చ సకచ్ఛపై: ..4.50.29..
నళినీస్తత్ర దదృశుః ప్రసన్నసలిలావృతాః.

కాఞ్చనాని విమానాని రాజతాని తథైవ చ..4.50.30..
తపనీయగవాక్షాణి ముక్తాజాలావృతాని చ.
హైమరాజతభౌమాని వైదూర్యమణిమన్తి చ..4.50.31..
దదృశుస్తత్ర హరయో గృహముఖ్యాని సర్వశః.

పుష్పితాన్ఫలినో వృక్షాన్ప్రవాళమణిసన్నిభాన్..4.50.32..
కాఞ్చనభ్రమరాంశ్చైవ మధూని చ సమన్తతః.

మణికాఞ్చనచిత్రాణి శయనాన్యాసనాని చ..4.50.33..
మహార్హాణి చయానాని దదృశుస్తే సమన్తతః.
హైమరాజతకాంస్యానాం భాజనానాం చ సంఞ్చయాన్..4.50.34..

అగరూణాం చ దివ్యానాం చన్దనానాం చ సంఞ్చాయాన్.
శుచీన్యభ్యవహార్యాణి మూలాని చ ఫలాని చ..4.50.35..

మహార్హాణి చ పానాని మధూని రసవన్తి చ.
దివ్యానామమ్బరాణాం చ మహార్హాణాం చ సఞ్చయాన్..4.50.36..
కమ్బలానాం చ చిత్రాణామజినానాం చ సఞ్చయాన్.

తత్ర తత్ర చ విన్యస్తాన్దీప్తాన్వైశ్వానరప్రభాన్..4.50.37..
దదృశుర్వానరాశ్శుభ్రాఞ్జాతరూపస్య సఞ్చయాన్.

తత్ర తత్ర విచిన్వన్తో బిలే తస్మిన్మహాబలాః..4.50.38..
దదృశుర్వానరాశ్శూరాః స్త్రియం కాఞ్చిదదూరతః.

తాం దృష్ట్వా భృశసన్త్రస్తాశ్చీరకృష్ణాజినామ్బరామ్..4.50.39..
తాపసీం నియతాహారాం జ్వలన్తీమివ తేజసా.

విస్మితా హరయస్తత్ర వ్యవతిష్ఠన్త సర్వశః..4.50.40..
పప్రచ్ఛ హనుమాంస్తత్ర కా.?సి త్వం కస్య వా బిలమ్.

తతో హనూమాన్గిరిసన్నికాశః
కృతాజ్ఞలిస్తామభివాద్య వృద్ధామ్.
పప్రచ్ఛ కా త్వం భవనం బిలం చ
రత్నాని చేమాని వదస్వ కస్య..4.50.41..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే కిష్కిన్ధాకాణ్డే పఞ్చాశస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు / మార్చు )

Connecting to %s