ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » కిష్కిందకాండ » కిష్కిందకాండ సర్గ 49

కిష్కిందకాండ సర్గ 49

శ్రీ రామాయణం కిష్కిందకాండ సర్గ 49

అథాఙ్గదస్తదా సర్వాన్వానరానిదమబ్రవీత్.
పరిశ్రాన్తో మహాప్రాజ్ఞస్సమాశ్వాస్య శనైర్వచః..4.49.1..

వనాని గిరయో నద్యో దుర్గాణి గహనాని చ.
దర్యో గిరిగుహాశ్చైవ విచితాని సమన్తతః..4.49.2..
తత్ర తత్ర సహాస్మాభిర్జానకీ న చ దృశ్యతే.
తద్వా రక్షో హృతా యేన సీతా సురసుతోపమా..4.49.3..

కాలశ్చ నో మహాన్యాతస్సుగ్రీవశ్చోగ్రశాసనః.
తస్మాద్భవన్తస్సహితా విచిన్వన్తు సమన్తతః..4.49.4..

విహాయ తన్ద్రీం శోకం చ నిద్రాం చైవ సముత్థితామ్.
విచినుధ్వం యథా సీతాం పశ్యామో జనకాత్మజామ్..4.49.5..

అనిర్వేదం చ దాక్ష్యం చ మనసశ్చాపరాజయ: .
కార్యసిద్ధికరాణ్యాహుస్తస్మాదేతద్బ్రవీమ్యహమ్..4.49.6..

అద్యాపి తద్వనం దుర్గం విచిన్వన్తు వనౌకసః .
ఖేదం త్యక్త్వా పునస్సర్వైర్వనమేతద్విచీయతామ్..4.49.7..

అవశ్యం క్రియమాణస్య దృశ్యతే కర్మణః ఫలమ్.
అలం నిర్వేదమాగమ్య న హి నో మీలనం క్షమమ్..4.49.8..

సుగ్రీవః కోపనో రాజా తీక్ష్ణదణ్డశ్చ వానరః.
భేతవ్యం తస్య సతతం రామస్య చ మహాత్మనః..4.49.9..

హితార్థమేతదుక్తం వః క్రియతాం యది రోచతే.
ఉచ్యతాం వా క్షమం యన్నస్సర్వేషామేవ వానరాః ..4.49.10..

అఙ్గదస్య వచశ్శ్రుత్వా వచనం గన్ధమాదనః.
ఉవాచావ్యక్తయా వాచా పిపాసాశ్రమఖిన్నయా..4.49.11..

సదృశం ఖలు వో వాక్యమఙ్గదో యదువాచ హ.
హితం చైవానుకూలం చ క్రియతామస్య భాషితమ్..4.49.12..

పునర్మార్గామహై శైలాన్కన్దరాంశ్చ దరీస్తథా.
కాననాని చ శూన్యాని గిరిప్రస్రవణాని చ..4.49.13..

యథోద్దిష్టాని సర్వాణి సుగ్రీవేణ మహాత్మనా.
విచిన్వన్తు వనం సర్వే గిరిదుర్గాణి సర్వశః..4.49.14..

తతస్సముత్థాయ పునర్వానరాస్తే మహాబలాః.
విన్ధ్యకాననసఙ్కీర్ణాం విచేరుర్దక్షిణాం దిశమ్..4.49.15..

తే శారదాభ్రప్రతిమం శ్రీమద్రజతపర్వతమ్.
శృఙ్గవన్తం దరీమన్తమధిరుహ్య చ వానరాః..4.49.16..
తత్ర లోధ్రవనం రమ్యం సప్తపర్ణవనాని చ.
వ్యచిన్వంస్తే హరివరాస్సీతా దర్శనకాఙ్క్షిణః..4.49.17..

తస్యాగ్రమధిరూఢాస్తే శ్రాన్తా విపులవిక్రమాః.
న పశ్యన్తి స్మ వైదేహీం రామస్య మహిషీం ప్రియామ్..4.49.18..

తే తు దృష్టిగతం కృత్వా తం శైలం బహుకన్దరమ్.
అవారోహన్త హరయో వీక్షమాణాస్సమన్తతః..4.49.19..

అవరుహ్య తతో భూమిం శ్రాన్తా విగతచేతసః.
స్థిత్వా ముహూర్తం తత్రాథ వృక్షమూలముపాశ్రితాః..4.49.20..

తే ముహూర్తం సమాశ్వస్తాః కిఞ్చిద్భగ్నపరిశ్రమాః.
పునరేవోద్యతాః కృత్స్నాం మార్గితుం దక్షిణాం దిశమ్..4.49.21..

హనుమత్ప్రముఖాస్తే తు ప్రస్థితాః ప్లవగర్షభాః.
విన్ధ్యమేవాదితస్తావద్విచేరుస్తే సమన్తతః..4.49.22..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే కిష్కిన్ధాకాణ్డే ఏకోనపఞ్చాశస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s