ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » కిష్కిందకాండ » కిష్కిందకాండ సర్గ 48

కిష్కిందకాండ సర్గ 48

శ్రీ రామాయణం కిష్కిందకాండ సర్గ 48

సహ తారాఙ్గదాభ్యాం తు గత్వా స హనుమాన్కపిః.
సుగ్రీవేణ యథోద్దిష్టం తం దేశ ముపచక్రమే..4.48.1..

స తు దూరముపాగమ్య సర్వైస్తై: కపిసత్తమైః.
విచినోతి స్మ విన్ధ్యస్య గుహాశ్చ గహనాని చ..4.48.2..
పర్వతాగ్రాన్నదీదుర్గాన్సరాంసి విపులాన్ద్రుమాన్.
వృక్షషణ్డాంశ్చ వివిధాన్పర్వతాన్ఘనపాదపాన్..4.48.3..

అన్వేషమాణాస్తే సర్వే వానరాస్సర్వతో దిశమ్.
న సీతాం దదృశుర్వీరా మైథిలీం జనకాత్మజామ్..4.48.4..

తే భక్షయన్తో మూలాని ఫలాని వివిధాని చ.
అన్వేషమాణా దుర్ధర్షాన్యవసం స్తత్ర తత్ర హ..4.48.5..

స తు దేశో దురన్వేషో గుహాగహనవాన్మహాన్.
నిర్జలం నిర్జనం శూన్యం గహనం రోమహర్షణమ్..4.48.6..

త్యక్త్వా తు తం తదా దేశం సర్వే వై హరియూథపాః.
తాదృశాన్యప్యరణ్యాని విచిత్య భృశపీడితాః..4.48.7..
దేశమన్యం దురాధర్షం వివిశు శ్చాకుతో భయాః.

యత్ర వన్ధ్యఫలా వృక్షా విపుష్పాః పర్ణవర్జితాః..4.48.8..
నిస్తోయాస్సరితో యత్ర మూలం యత్ర సుదుర్లభమ్.

న సన్తి మహిషా యత్ర న మృగా న చ హస్తినః..4.48.9..
శార్దూలాః పక్షిణో వాపి యే చాన్యే వనగోచరాః.

న యత్రవృక్షా నౌషధ్యో న వల్ల్యో నాపి వీరుధః..4.48.10..
స్నిగ్ధపత్రాస్స్థలే యత్ర పద్మిన్యః ఫుల్లపఙ్కజాః.
ప్రేక్షణీయాస్సుగన్ధాశ్చ భ్రమరైశ్చాపివర్జితాః..4.48.11..

కణ్డుర్నామ మహాభాగస్సత్యవాదీ తపోధనః.
మహర్షిః పరమామర్షీ నియమైర్దుష్ప్రధర్షణః..4.48.12..

తస్య తస్మిన్వనే పుత్రో బాలష్షోడశవార్షికః.
ప్రణష్టో జీవితాన్తాయ క్రుద్ధస్తత్ర మహామునిః..4.48.13..

తేన ధర్మాత్మనా శప్తం కృత్స్నం తత్రమహద్వనమ్.
అశరణ్యం దురాధర్షం మృగపక్షివివర్జితమ్..4.48.14..

తస్య తే కాననాన్తాశ్చ గిరీణాం కన్దరాణి చ.
ప్రభవని నదీనాం చ విచిన్వన్తి సమాహితాః..4.48.15..

తత్ర చాపి మహాత్మానో నాపశ్యఞ్జనకాత్మజామ్.
హర్తారం రావణం వాపి సుగ్రీవప్రియకారిణః..4.48.16..

తే ప్రవిశ్యా.?శు తం భీమం లతాగుల్మసమావృతమ్.
దద్దృశుః క్రూరకర్మాణమసురం సురనిర్భయమ్..4.48.17..

తం దృష్ట్వా వానరా ఘోరం స్థితం శైలమివాపరమ్.
గాఢం పరిహితాస్సర్వే దృష్ట్వా తాన్పర్వతోపమమాన్..4.48.18..

సో.?పి తాన్వానరాన్సర్వాన్ నష్టా స్స్థేత్యబ్రవీద్బలీ.
అభ్యధావత సఙ్కృద్ధో ముష్టిముద్యమ్య సంహితమ్..4.48.19..

తమాపతన్తం సహసా వాలిపుత్రో.?ఙ్గదస్తదా.
రావణో.?యమితి జ్ఞాత్వా తలేనాభిజఘాన హ..4.48.20..

స వాలిపుత్రాభిహతో వక్త్రాచ్ఛోణితముద్వమన్.
అసురో.?భ్యపతద్భూమౌ పర్యస్త ఇవ పర్వతః..4.48.21..

తే.?పి తస్మిన్నిరుచ్ఛవాసే వానరా జితకాశినః.
వ్యచిన్వన్ప్రాయశస్తత్ర సర్వం తద్గిరిగహ్వరమ్..4.48.22..

విచితం తు తతః కృత్వా సర్వే తే కాననం పునః.
అన్యదేవాపరం ఘోరం వివిశుర్గిరిగహ్వరమ్..4.48.23..

తే విచిత్య పునః ఖిన్నా వినిష్పత్య సమాగతాః.
ఏకాన్తే వృక్షమూలే తు నిషేదుర్దీనమానసాః..4.48.24..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వల్మీకీయ ఆదికావ్యే కిష్కిన్ధాకాణ్డే అష్టచత్వారింశస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s