ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » కిష్కిందకాండ » కిష్కిందకాండ సర్గ 47

కిష్కిందకాండ సర్గ 47

శ్రీ రామాయణం కిష్కిందకాండ సర్గ 47

దర్శనార్థం తు వైదేహ్యాస్సర్వతః కపియూధపాః.
వ్యాదిష్టాః కపిరాజేన యథోక్తం జగ్మురఞ్జసా..4.47.1..

సరాంసి సరిత కాక్షానాకాశం నగరాణి చ.
నదీదుర్గాంస్తథా శైలాన్విచిన్వన్తి సమన్తతః..4.47.2..

సుగ్రీవేణ సమాఖ్యాతాస్సర్వే వానరయూథపాః.
ప్రదేశాన్ప్రవిచిన్వన్తి సశైలవనకాననాన్..4.47.3..

విచిత్య దివసం సర్వే సీతాధిగమనే ధృతాః.
సమాయాన్తి స్మ మేదిన్యాం నిశాకాలేషు వానరాః..4.47.4..

సర్వర్తుకమాన్ దేశేషు వానారాస్సఫలద్రుమాన్.
ఆసాద్య రజనీం శయ్యాం చక్రుస్సర్వేష్వహస్సు తే..4.47.5..

తదహః ప్రథమం కృత్వా మాసే ప్రశ్రవణం గతాః.
కపిరాజేన సఙ్గమ్య నిరాశాః కపియూధపాః..4.47.6..

విచిత్య తు దిశం పూర్వాం యథోక్తాం సచివైస్సహ.
అదృష్ట్వా వినతస్సీతామాజగామ మహాబలః..4.47.7..

ఉత్తరాం చ దిశం సర్వాం విచిత్య స మహాకపిః.
ఆగతస్సహ సైన్యేన వీరశ్శతవలిస్తదా..4.47.8..

సుషేణః పశ్చిమా మాశాం విచిత్య సహ వానరైః.
సమేత్య మాసే సమ్పూర్ణే సుగ్రీవముపచక్రమే..4.47.9..

తం ప్రస్రవణపృష్ఠస్థం సమాసాద్యాభివాద్య చ.
ఆసీనం సహ రామేణ సుగ్రీవమిదమబ్రవీత్..4.47.10..

విచితాః పర్వతాస్సర్వే వనాని గహనాని చ.
నిమ్నగాస్సాగరాన్తాశ్చ సర్వే జనపదాశ్చ యే..4.47.11..

గుహాశ్చ విచితాస్సర్వాస్త్వయా యాః పరికీర్తితాః.
విచితాశ్చ మహాగుల్మా లతావితతసన్తతా:..4.47.12..

గహనేషు చ దేశేషు దుర్గేషు విషమేషు చ.
సత్త్వాన్యతిప్రమాణాని విచితాని హతాని చ..4.47.13..
యే చైవ గహనా దేశా విచితాస్తే పునః పునః.

ఉదారసత్త్వాభిజనో మహాత్మా
స మైథిలీం ద్రక్ష్యతి వానరేన్ద్రః.
దిశం తు యామేవ గతా తు సీతా
తామాస్థితోవాయుసుతో హనూమాన్..4.47.14..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే కిష్కిన్ధాకాణ్డే సప్తచత్వారింశస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s