ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » కిష్కిందకాండ » కిష్కిందకాండ సర్గ 46

కిష్కిందకాండ సర్గ 46

శ్రీ రామాయణం కిష్కిందకాండ సర్గ 46

గతేషు వానరేన్ద్రేషు రామస్సుగ్రీవమబ్రవీత్.
కథం భవాన్విజానీతే సర్వం వై మణ్డలం భువః..4.46.1..

సుగ్రీవస్తు తతో రామమువాచ ప్రణతాత్మవాన్.
శ్రూయతాం సర్వమాఖ్యాస్యే విస్తరేణ నరర్షభ! ..4.46.2..

యదా తు దున్దుభిం నామ దానవం మహిషాకృతిమ్.
పరికాలయతే వాలీ మలయం ప్రతి పర్వతమ్..4.46.3..
తదా వివేశ మహిషో మలయస్య గుహాం ప్రతి.
వివేశ వాలీ తత్రాపి మలయం తజ్జిఘాంసయా..4.46.4..

తతో.?హం తత్ర నిక్షిప్తో గుహాద్వారి వినీతవత్.
న చ నిష్క్రామతే వాలీ తదా సంవత్సరే గతే.. 4.46.5..

తతః క్షతజవేగేన ఆపుపూరే తదా బిలమ్.
తదహం విస్మితో దృష్ట్వా భ్రాతృశోకవిషార్దితః..4.46.6..

అథా.?హం కృతబుద్ధిస్తు సువ్యక్తం నిహతో గురుః.
శిలా పర్వతసఙ్కాశా బిలద్వారి మయా కృతా..4.46.7..
అశక్నువ న్నిష్క్రమితుం మహిషో వినశేదితి.

తతో.?హమాగాం కిష్కిన్ధాం నిరాశస్తస్య జీవితే..4.46.8..
రాజ్యం చ సుమహత్ప్రాప్య తారయా రుమయా సహ.
మిత్రైశ్చ సహితస్తత్ర వసామి విగతజ్వరః..4.46.9..

ఆజగామ తతో వాలీ హత్వా తం దానవర్షభమ్.
తతో.?హమదదాం రాజ్యం గౌరవాద్భయయన్త్రితః..4.46.10..

స మాం జిఘాంసుర్దుష్టాత్మా వాలీ ప్రవ్యథితేన్ద్రియః.
పరికాలయతే క్రోధాద్ధావన్తం సచివైస్సహ..4.46.11..

తతో.?హం వాలినా తేన సా.?నుబద్ధః ప్రధావితః.
నదీశ్చ వివిధాః పశ్యన్వనాని నగరాణి చ..4.46.12..

ఆదర్శతలసఙ్కాశా తతో వై పృథివీ మయా.
అలాతచక్రప్రతిమా దృష్టా గోష్పదవత్తదా..4.46.13..

పూర్వాం దిశం తతో గత్వా పశ్యామి వివిధాన్ ద్రుమాన్.
పర్వతన్శ్చ నదీ రమ్యాస్సరాంసి వివిధాని చ..4.46.14..

ఉదయం తత్ర పశ్యామి పర్వతం ధాతుమణ్డితమ్.
క్షీరోదం సాగరం చైవ నిత్యమప్సరసాలయమ్..4.46.15..

పరికాలయమానస్తు వాలినా.?భిద్రుత స్తదా.
పునరావృత్య సహసా ప్రస్థితో.?హం తదా విభో!..4.46.16..

పునరావర్తమానస్తు వాలినా.?భిద్రుతోద్రుతమ్.
దిశస్తస్యాస్తతో భూయః ప్రస్థితో దక్షిణాం దిశమ్.
విన్ధ్యపాదపసఙ్కీర్ణాం చన్దనద్రుమశోభితామ్..4.46.17..

ద్రుమశైలాంస్తతః పశ్యన్భూయో దక్షిణతో.?పరామ్.
పశ్చిమాం చ దిశం ప్రాప్తా వాలినా సమభిద్రుతః..4.46.18..

సమ్పశ్యన్వివిధాన్దేశానస్తం చ గిరిసత్తమమ్.
ప్రాప్య చాస్తం గిరిశ్రేష్ఠముత్తరాం సమ్ప్రధావితః..4.46.19..

హిమవన్తం చ మేరుం చ సముద్రం చ తథోత్తరమ్.
యదా న విన్దం శరణం వాలినా సమభిద్రుతః..4.46.20..
తదా మాం బుద్ధిసమ్పన్నో హనూమాన్వాక్యమబ్రవీత్.

ఇదానీం మే స్మృతం రాజన్యథా వాలీ హరీశ్వరః..4.46.21..
మతఙ్గేన తదా శప్తో హ్యస్మిన్నాశ్రమమణ్డలే.
ప్రవిశేద్యది వై వాలీ మూర్ధా.?స్య శతధా భవేత్..4.46.22..
తత్ర వాసస్సుఖో.?స్మాకం నిరుద్విగ్నో భవిష్యతి.

తతః పర్వతమాసాద్య ఋష్యమూకం నృపాత్మజ! ..4.46.23..
న వివేశ తదా వాలీ మతఙ్గస్య భయాత్తదా.

ఏవం మయా తదా రాజన్ప్రత్యక్షముపలక్షితమ్..4.46.24..
పృథివీమణ్డలం కృత్స్నం గుహామస్యాగతస్తతః.

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే కిష్కిన్ధాకాణ్డే షటచత్వారింశస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s