ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » కిష్కిందకాండ » కిష్కిందకాండ సర్గ 45

కిష్కిందకాండ సర్గ 45

శ్రీ రామాయణం కిష్కిందకాండ సర్గ 45

సర్వాంశ్చాహూయ సుగ్రీవః ప్లవగాన్ ప్లవగర్షభః.
సమస్తానబ్రవీద్భూయో రామకార్యర్థసిద్ధయే..4.45.1..
ఏవమేతద్విచేతవ్యం యన్మయా పరికీర్తితమ్.

తదుగ్రశాసనం భర్తుర్విజ్ఞాయ హరిపుఙ్గవాః..4.45.2..
శలభా ఇవ సఞ్ఛాద్య మేదినీం సమ్ప్రతస్థిరే.

రామః ప్రస్రవణే తస్మిన్యవసత్సహలక్ష్మణః..4.45.3..
ప్రతీక్షమాణస్తం మాసం యస్సీతాధిగమే కృతః.

ఉత్తరాం తు దిశం రమ్యాం గిరిరాజసమావృతామ్..4.45.4..
ప్రతస్థే సహసా వీరో హరిశ్శతవలిస్తదా.

పూర్వాం దిశం ప్రతియయౌ వినతో హరియూథపః..4.45.5..
తారాఙ్గదాదిసహితః ప్లవఙ్గో మారుతాత్మజః.
అగత్యాచరితామాశాం దక్షిణాం హరియూథపః..4.45.6..

పశ్చిమాం తు భృశం ఘోరాం సుషేణః ప్లవగేశ్వరః.
ప్రతస్థే హరిశార్దూలో దిశం వరుణపాలితామ్..4.45.7..

తతస్సర్వా దిశో రాజా చోదయిత్వా యథాతథమ్.
కపిసేనాపతీన్ముఖ్యాన్ముమోద సుఖితస్సుఖమ్..4.45.8..

ఏవం సమ్బోధితాస్సర్వే రాజ్ఞా వానరయూథపాః.
స్వాం స్వాం దిశమభిప్రత్త్య త్వరితా సమ్ప్రతస్థిరే..4.45.9..

నదన్తశ్చోన్నదన్తశ్చ గర్జన్తశ్చ ప్లవఙ్గమాః.
క్ష్వేలన్తో ధావమానాశ్చ వినదన్తో మహాబలాః..4.45.10..

ఏవం సమ్బోదితాస్సర్వే రాజ్ఞా వానరయూథపాః.
ఆనయిష్యామహే సీతాం హనిష్యామశ్చ రావణమ్..4.45.11..

అహమేకో హనిష్యామి రావణం ప్రాప్తమాహవే.
తతశ్చోన్మథ్య సహసా హరిష్యే జనకాత్మజామ్..4.45.12..

వేపమానాం శ్రమేణాద్య భవద్భిః స్థీయతామితి.
ఏక ఏవాహరిష్యామి పాతాళాదపి జానకీమ్..4.45.13..

వధిష్యామ్యహం వృక్షాన్ దారయిష్యామ్యహం గిరీన్.
ధరణీం దారయిష్యామి క్షోభయిష్యామి సాగరాన్..4.45.14..

అహం యోజనసఙ్ఖ్యాయాః ప్లవితా నాత్ర సంశయః.
శతం యోజనసఙ్ఖ్యాయాశ్శతం సమధికం హ్యహమ్..4.45.15..

భూతలే సాగరే వా.?పి శైలేషు చ వనేషు చ.
పాతాలస్యాపి వా మధ్యే న మమాచ్ఛిద్యతే గతిః..4.45.16..

ఇత్యేకైకం తదా తత్ర వానరా బలదర్పితాః.
ఊచుశ్చ వచనం తత్ర హరిరాజస్య సన్నిధౌ..4.45.17..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే కిష్కిన్ధాకాణ్డే పఞ్చచత్వారింశస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s