ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » కిష్కిందకాండ » కిష్కిందకాండ సర్గ 44

కిష్కిందకాండ సర్గ 44

శ్రీ రామాయణం కిష్కిందకాండ సర్గ 44

విశేషేణ తు సుగ్రీవో హనూమత్యర్థముక్తవాన్.
స హి తస్మిన్హరిశ్రేష్ఠే నిశ్చితార్థో.?ర్థసాధనే..4.44.1..

అబ్రవీచ్చ హనూమన్తం విక్రాన్తమనిలాత్మజమ్.
సుగ్రీవః పరమప్రీతః ప్రభు స్సర్వవనౌకసామ్..4.44.2..

న భూమౌ నాన్తరిక్షే వా నామ్బరే నామరాలయే.
నాప్సు వా గతిసఙ్గం తే పశ్యామి హరిపుఙ్గవ! ..4.44.3..

సాసురాస్సహగన్ధర్వాస్సనాగనరదేవతాః.
విదితా స్సర్వలోకాస్తే ససాగరధరాధరాః..4.44.4..

గతిర్వేగశ్చ తేజశ్చ లాఘవం చ మహాకపే .
పితుస్తే సదృశం వీర! మారుతస్య మహౌజసః..4.44.5..

తేజసా వాపి తే భూతం న సమం భువి న విద్యతే.
తద్యథా లభ్యతే సీతా తత్త్వమేవోపపాదయ..4.44.6..

త్వయ్యేవ హనుమ! న్నస్తి బలం బుద్ధిః పరాక్రమః.
దేశకాలానువృత్తిశ్చ నయశ్చ నయపణ్డిత..4.44.7..

తతః కార్యసమాసఙ్గమవగమ్య హనూమతి.
విదిత్వా హనుమన్తం చ చిన్తయామాస రాఘవః..4.44.8..

సర్వథా నిశ్చితార్థో.?యం హనూమతి హరీశ్వరః.
నిశ్చితార్థకరశ్చాపి హనూమాన్కార్యసాధనే..4.44.9..

తదేవం ప్రస్థితస్యాస్య పరిజ్ఞాతస్య కర్మభిః.
భర్త్రా పరిగృహీతస్య ధ్రువః కార్యఫలోదయః..4.44.10..

తం సమీక్ష్య మహాతేజా వ్యవసాయోత్తరం హరిమ్.
కృతార్థ ఇవ సంవృత్తః ప్రహృష్టేన్ద్రియమానసః..4.44.11..

దదౌ తస్య తతః ప్రీతస్స్వనామాఙ్కోపశోభితమ్.
అఙ్గులీయమభిజ్ఞానం రాజపుత్ర్యాః పరన్తపః..4.44.12..

అనేన త్వాం హరిశ్రేష్ఠ! చిహ్నేన జనకాత్మజా.
మత్సకాశాదనుప్రాప్తమనుద్విగ్నా.?నుపశ్యతి..4.44.13..

వ్యవసాయశ్చ తే వీర! సత్త్వయుక్తశ్చ విక్రమః.
సుగ్రీవస్య చ సన్దేశస్సిద్ధిం కథయతీవ మే..4.44.14..

స తద్గృహ్య హరిశ్రేష్ఠః స్థాప్య మూర్ధ్ని కృతాఞ్జలిః.
వన్దిత్వా చరణౌ చైవ ప్రస్థితః ప్లవగోత్తమః..4.44.15..

స తత్ప్రకర్షన్ హరీణాం మహద్బలం
బభూవ వీరః పవనాత్మజః కపిః.
గతామ్బుదే వ్యోమ్ని విశుద్ధమణ్డలః
శశీవ నక్షత్రగణోపశోభితః..4.44.16..

అతిబల! బలమాశ్రితస్తవాహం
హరివరవిక్రమ విక్రమైరనల్పైః.
పవనసుత! యథా.?భిగమ్యతే సా
జనకసుతా హనుమం! స్తథా కురుష్వ..4.44.17..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే కిష్కిన్ధాకాణ్డే చతుశ్చత్వారింశస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s