ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » కిష్కిందకాండ » కిష్కిందకాండ సర్గ 41

కిష్కిందకాండ సర్గ 41

శ్రీ రామాయణం కిష్కిందకాండ సర్గ 41

తతః ప్రస్థాప్య సుగ్రీవస్తన్మహద్వానరం బలమ్.
దక్షిణాం ప్రేషయామాస వానరానభిలక్షితాన్..4.41.1..

నీల మగ్నిసుతం చైవ హనుమన్తం చ వానరమ్.
పితామహసుతం చైవ జామ్బవన్తం మహాబలమ్..4.41.2..
సుహోత్రం చ శరారిం చ శరగుల్మం తథైవ చ.
గజం గవాక్షం గవయం సుషేణమృషభం తథా..4.41.3..
మైన్దం చ ద్వివిదం చైవ విజయం గన్ధమాదనమ్.
ఉల్కాముఖమసఙ్గం చ హుతాశనసుతావుభౌ..4.41.4..
అఙ్గదప్రముఖాన్వీరాన్వీర: కపిగణేశ్వరః.
వేగవిక్రమసమ్పన్నాన్సన్దిదేశ విశేషవిత్..4.41.5..

తేషామగ్రేసరం చైవ మహాబలమథాఙ్గదమ్.
విధాయ హరివీరాణామాదిశద్దక్షిణాం దిశమ్..4.41.6..

యే కేచన సముద్దేశాస్తస్యాం దిశి సుదుర్గమాః.
కపీశః కపిముఖ్యానాం స తేషాం తానుదాహరత్..4.41.7..

సహస్రశిరసం విన్ధ్యం నానాద్రుమలతాయుతమ్.
నర్మదాం చ నదీం రమ్యాం మహోరగనిషేవితామ్..4.41.8..
తతో గోదావరీం రమ్యాం కృష్ణవేణీం మహానదీమ్.
వరదాం చ మహాభాగాం మహోరగనిషేవితామ్..4.41.9..
మేఖలాముత్కలాం చైవ దశార్ణనగరాణ్యపి.
ఆశ్వవన్తీమవన్తీం చ సర్వామేవానుపశ్యత..4.41.10..

విదర్భానృషికాంశ్చైవ రమ్యాన్మాహిషకానపి.
తథా వఙ్గాన్కలిఙ్గాంశ్చ కౌశికాంశ్చ సమన్తత: ..4.41.11..
అన్వీక్ష్య దణ్డకారణ్యం సపర్వతనదీగుహామ్.
నదీం గోదావరీం చైవ సర్వమేవానుపశ్యత..4.41.12..
తథైవాన్ధ్రాంశ్చ పుణ్డ్రాంశ్చ చోలాన్పాణ్డ్యాంత్స కేరలాన్.

అయోముఖశ్చ గన్తవ్యః పర్వతో ధాతుమణ్డిత:..4.41.13..
విచిత్రశిఖర శ్శ్రీమాంశ్చిత్రపుష్పితకాననః.
సచన్దనవనోద్దేశో మార్గితవ్యో మహాగిరిః..4.41.14..

తతస్తామాపగాం దివ్యాం ప్రసన్నసలిలాం శివామ్.
తత్ర ద్రక్ష్యథ కావేరీం విహితామప్సరోగణైః..4.41.15..

తస్యాసీనం నగస్యాగ్రే మలయస్య మహౌజసమ్.
ద్రక్ష్యథా.?దిత్యసఙ్కాశమగస్త్యమృషిసత్తమమ్..4.41.16..

తతస్తేనాభ్యనుజ్ఞాతాః ప్రసన్నేన మహాత్మనా.
తామ్రపర్ణీం గ్రాహజుష్టాం తరిష్యథ మహానదీమ్..4.41.17..

సా చన్దనవనైర్దివ్యై ప్రచ్ఛన్నా ద్వీపశాలినీ.
కాన్తేవ యువతి: కాన్తాం సముద్రమవగాహతే..4.41.18..

తతో హేమమయం దివ్యం ముక్తామణివిభూషితమ్.
యుక్తం కవాటం పాణ్డ్యానాం గతా ద్రక్ష్యథ వానరాః..4.41.19..

తతస్సముద్రమాసాద్య సమ్ప్రధార్యార్థనిశ్చయమ్.
అగస్త్యేనాన్తరే తత్ర సాగరే వినివేశితః..4.41.20..
చిత్రనానానగః శ్రీమాన్మహేన్ద్ర: పర్వతోత్తమః.
జాతరూపమయః శ్రీమానవగాఢో మహార్ణవమ్..4.41.21..

నానావిధైర్నగై స్సర్వైలతాభిశ్చోపశోభితమ్.
దేవర్షియక్షప్రవరైరప్సరోభిశ్చ సేవితమ్..4.41.22..
సిద్ధచారణసఙ్ఘైశ్చ ప్రకీర్ణం సమనోరమమ్.
తముపైతి సహస్రాక్షః సదా పర్వసు పర్వసు..4.41.23..

ద్వీపస్తస్యాపరే పారే శతయోజనమాయతః.
అగమ్యో మానుషైర్దీప్తస్తం మార్గధ్వం సమన్తతః..4.41.24..

తత్ర సర్వాత్మనా సీతా మార్గితవ్యా విశేషతః.
స హి దేశస్తు వధ్యస్య రావణస్య దురాత్మనః..4.41.25..
రాక్షసాధిపతేర్వాసస్సహస్రాక్షసమద్యుతే:.

దక్షిణస్య సముద్రస్య మధ్యే తస్య తు రాక్షసీ..4.41.26..
అఙ్గారకేతి విఖ్యాతా ఛాయామాకృష్య భోజినీ.

ఏవం నిస్సంశయాన్కృత్వా సంశయాన్నష్టసంశయాః..4.41.27..
మృగయధ్వం నరేన్ద్రస్య పత్నీమమితతేజసః.

తమతిక్రమ్య లక్ష్మీవాన్సముద్రే శతయోజనే..4.41.28..
గిరిః పుష్పితకో నామ సిద్ధచారణసేవితః.

చన్ద్రసూర్యాంశుసఙ్కాశస్సాగరామ్బుసమావృతః..4.41.29..
భ్రాజతే విపులైశ్శృఙ్గైరమ్బరం విలిఖన్నివ.

తస్యైకం కాఞ్చనం శృఙ్గం సేవతే.?యం దివాకరః..4.41.30..
శ్వేతం రాజతమేకం చ సేవతే.?యం నిశాకరః.
న తం కృతఘ్నాః పశ్యన్తి న నృశంసా న నాస్తికాః..4.41.31..

ప్రణమ్య శిరసా శైలం తం విమార్గత వానరాః .
తమతిక్రమ్య దుర్ధర్ష స్సూర్యవాన్నామ పర్వతః..4.41.32..
అధ్వనా దుర్విగాహేన యోజనాని చతుర్దశ.

తతస్తమప్యతిక్రమ్య వైద్యుతో నామ పర్వతః..4.41.33.
సర్వకామఫలైర్వృక్షై స్సర్వకాలమనోహరైః.

తత్ర భుక్త్వా వరార్హాణి మూలాని చ ఫలాని చ..4.41.34..
మధూని పీత్వా ముఖ్యాని పరం గచ్ఛత వానరాః.

తత్ర నేత్రమనఃకాన్తః కుఞ్జరో నామ పర్వతః..4.41.35..
అగస్త్యభవనం యత్ర నిర్మితం విశ్వకర్మణా.

తత్ర యోజనవిస్తారముచ్ఛ్రితం దశయోజనమ్..4.41.36..
శరణం కాఞ్చనం దివ్యం నానారత్నవిభూషితమ్.

తత్ర భోగవతీ నామ సర్పాణామాలయః పురీ..4.41.37..
విశాలకక్ష్యా దుర్ధర్షా సర్వతః పరిరక్షితా.
రక్షితా పన్నగైర్ఘోరైస్తీక్ష్ణదష్ట్రైరైర్మహావిషైః..4.41.38..
సర్పరాజో మహాప్రాజ్ఞో యస్యాం వసతి వాసుకిః.

నిర్యాయ మార్గితవ్యా చ సా చ భోగవతీ పురీ..4.41.39..
తత్ర చానన్తరా దేశా యే కేచన సుసమ్వృతాః.

తం చ దేశమతిక్రమ్య మహానృషభసంస్థితః..4.41.40..
సర్వరత్నమయః శ్రీమాన్ ఋషభో నామ పర్వతః.

గోశీర్షకం పద్మకం చ హరిశ్యామం చ చన్దనమ్..4.41.41..
దివ్యముత్పద్యతే యత్ర తచ్చైవాగ్నిసమప్రభమ్.

న తు తచ్చన్దనం దృష్టవా స్ప్రష్టవ్యం చ కదాచన..4.41.42..
రోహితా నామ గన్ధర్వా ఘోరా రక్షన్తి తద్వనమ్.

తత్ర గన్ధర్వపతయః పఞ్చ సూర్యసమప్రభాః..4.41.43..
శైలూషో గ్రామణీ శ్శిగ్రు శ్శుభ్రో బభ్రుస్తథైవ చ.
రవిసోమాగ్నివపుషాం నివాసః పుణ్యకర్మణామ్..4.41.44..

అన్తే పృథివ్యా దుర్ధర్షాస్తత్ర స్వర్గజితః స్థితాః.
తతః పరం న వస్సేవ్యః పితృలోక స్సుదారుణః..4.41.45..

రాజధానీ యమస్యైషా కష్టేన తమసా వృతా.
ఏతావదేవ యుష్మాభిర్వీరా వానరపుఙ్గవాః! ..4.41.46..
శక్యం విచేతుం గన్తుం వా నాతో గతిమతాం గతిః.

సర్వమేతత్సమాలోక్య యచ్చాన్యదపి దృశ్యతే..4.41.47..
గతిం విదిత్వా వైదేహ్యా స్సన్నివర్తితుమర్హథ.

యస్తు మాసాన్నివృత్తో.?గ్రే దృష్టా సీతేతి వక్ష్యతి..4.41.48..
మత్తుల్యవిభవో భోగై స్సుఖం స విహరిష్యతి.

తతః ప్రియతరో నాస్తి మమ ప్రాణాద్విశేషతః..4.41.49..
కృతాపరాధో బహుశో మమ బన్ధుర్భవిష్యతి.

అమితబలపరాక్రమా భవన్తో
విపులగుణేషు కులేషు చ ప్రసూతాః.
మనుజపతిసుతాం యథా లభధ్వం
తదధిగుణం పురుషార్థమారభధ్వమ్..4.41.50..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే కిష్కిన్దాకాణ్డే ఏకచత్వారింశస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s