ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » కిష్కిందకాండ » కిష్కిందకాండ సర్గ 39

కిష్కిందకాండ సర్గ 39

శ్రీ రామాయణం కిష్కిందకాండ సర్గ 39

ఇతి బ్రువాణం సుగ్రీవం రామో ధర్మభృతాం వరః.
బాహుభ్యాం సమ్పరిష్వజ్య ప్రత్యువాచ కృతాఞ్జలిమ్..4.39.1..

యదిన్ద్రో వర్షతే వర్షం న తచ్చిత్రం భవేత్క్వచిత్.
ఆదిత్యో వా సహస్రాంశుః కుర్యాద్వితిమిరం నభః..4.39.2..
చన్ద్రమా రశ్మిభిః కుర్యాత్పృథివీం సౌమ్య! నిర్మలామ్.
త్వద్విధో వా.?పి మిత్రాణాం ప్రతికుర్యాత్పరన్తప ..4.39.3..

ఏవం త్వయి న తచ్చిత్రం భవేద్యత్సౌమ్య శోభనమ్.
జానామ్యహం త్వాం సుగ్రీవ! సతతం ప్రియవాదినమ్..4.39.4..

త్వత్సనాథ: సఖే సఙ్ఖ్యే జేతా.?స్మి సకలానరీన్.
త్వమేవ మే సుహృతన్మిత్రం సాహాయ్యం కర్తుమర్హసి..4.39.5..

జహారాత్మవినాశాయ వైదేహీం రాక్షసాధమః.
వఞ్చయిత్వా తు పౌలోమీమనుహ్లాదో యథా శచీమ్..4.39.6..

న చిరాత్తం హనిష్యామి రావణం నిశితైశ్శరైః.
పౌలోమ్యాః పితరం దృప్తం శతక్రతురివా.?హవే..4.39.7..

ఏతస్మిన్నన్తరే చైవ రజస్సమభివర్తత.
ఉష్ణాం తీవ్రాం సహస్రాంశోశ్ఛాదయద్గగనే ప్రభామ్..4.39.8..

దిశః పర్యాకులాశ్చాసన్రజసా తేన మూర్ఛతా.
చచాల చ మహీ సర్వా సశైలవనకాననా..4.39.9..

తతో నగేన్ద్రసఙ్కాశైస్తీక్ష్ణదంష్ట్రైర్మహాబలైః.
కృత్స్నా సఞ్ఛాదితా భూమిరసఙ్ఖ్యేయైః ప్లవఙ్గమైః..4.39.10..
నిమేషాన్తరమాత్రేణ తతస్తైర్హరియూథపైః.
కోటీశతపరీవారైః కామరూపిభిరావృతా..4.39.11..
నాదేయైః పార్వతీయైశ్చ సాముద్రైశ్చ మహాబలైః.
హరిభిర్మేఘనిర్హ్రాదైరన్యైశ్చ వనచారిభిః..4.39.12..
తరుణాదిత్యవర్ణైశ్చ శశిగౌరైశ్చ వానరైః.
పద్మకేసరవర్ణైశ్చ శ్వేతైర్మేరుకృతాలయైః..4.39.13..

కోటీసహస్రైర్దశభిః శ్రీమాన్పరివృతస్తదా.
వీరశ్శతవలిర్నామ వానరః ప్రత్యదృశ్యత..4.39.14..

తతః కాఞ్చనశైలాభస్తారాయా వీర్యవాన్పితా.
అనేకైర్దశసాహస్రైః కోటిభిః ప్రత్యదృశ్యత..4.39.15..

తథా.?పరేణ కోటీనాం సహస్రేణ సమన్వితః.
పితా రుమాయా సమ్ప్రాప్తస్సుగ్రీవశ్వశురో విభుః..4.39.16..

పద్మకేసరసఙ్కాశస్తరుణార్కనిభాననః.
బుద్ధిమాన్వానరశ్రేష్ఠస్సర్వవానరసత్తమః..4.39.17..
అనేకైర్బహుసాహస్రైర్వానరాణాం సమన్వితః.
పితా హనుమతశ్రశీమాన్కేసరీ ప్రత్యదృశ్యత..4.39.18..

గోలాఙ్గూలమహారాజో గవాక్షో భీమవిక్రమః.
వృతః కోటిసహస్రేణ వానరాణామదృశ్యత..4.39.19..

ఋక్షాణాం భీమవేగానాం ధూమ్రశ్శత్రునిబర్హణః.
వృతః కోటిసహస్రాభ్యాం ద్వాభ్యాం సమభివర్తత..4.39.20..

మహాచలనిభైర్ఘోరై: పనసో నామ యూథపః.
ఆజగామ మహావీర్యస్తిసృభిః కోటిభిర్వృతః..4.39.21..

నీలాఞ్జనచయాకారో నీలో నామా.?థ యూథపః.
అదృశ్యత మహాకాయః కోటిభిర్దశభిర్వృతః..4.39.22..

తతః కాఞ్చనశైలాభో గవయో నామ యూథపః.
ఆజగామ మహావీర్యః పఞ్చభి: కోటిభిర్వృతః..4.39.23..

దరీముఖశ్చ బలవాన్యూథపో.?భ్యాయయౌ తదా.
వృతః కోటిసహస్రేణ సుగ్రీవం సముపస్థితః..4.39.24..

మైన్దశ్చ ద్వివిదశ్చోభావశ్విపుత్రౌ మహాబలౌ.
కోటికోటిసహస్రేణ వానరాణామదృశ్యతామ్..4.39.25..

గజశ్చ బలవాన్ వీర: కోటిభిస్తిసృభిర్వృతః.
ఆజగామ మహాతేజా సుగ్రీవస్య సమీపతః..4.39.26..

ఋక్షరాజో మహాతేజా జామ్బవాన్నామ నామతః.
కోటిభిర్దశభిః ప్రాప్తః సుగ్రీవస్య వశే స్థితః..4.39.27..

రుమణ్వాన్నామ విక్రాన్తో వానరో వానరేశ్వరమ్.
ఆయయౌ బలవాంస్తూర్ణం కోటీశతసమావృతః..4.39.28..

తతః కోటిసహస్రాణాం సహస్రేణ శతేన చ.
పృష్ఠతో.?నుగతః ప్రాప్తో హరిభిర్గన్ధమాదనః..4.39.29..

తతః పద్మసహస్రేణ వృతశ్శఙ్కుశతేన చ.
యువరాజో.?ఙ్గదః ప్రాప్తః పితృతుల్యపరాక్రమః..4.39.30..

తతస్తారాద్యుతిస్తారో హరిర్భీమపరాక్రమః.
పఞ్చభిర్హరికోటీభిర్దూరతః ప్రత్యదృశ్యత..4.39.31..

ఇన్ద్రజానుః కపిర్వీరో యూథపః ప్రత్యదృశ్యత.
ఏకాదశానాం కోటీనామీశ్వరస్తైస్సమావృతః..4.39.32..

తతో రమ్భస్త్వనుప్రాప్తస్తరుణాదిత్యసన్నిభః.
అయుతేనావృతశ్చైవ సహస్రేణ శతేన చ..4.39.33..

తతో యూథపతిర్వీరో దుర్ముఖో నామ వానరః.
ప్రత్యదృశ్యత కోటీభ్యాం ద్వాభ్యాం పరివృతో బలీ..4.39.34..

కైలాసశిఖరాకారైర్వానరైర్భీమవిక్రమైః.
వృతః కోటిసహస్రేణ హనుమాన్ప్రత్యదృశ్యత..4.39.35..

నలశ్చాపి మహావీర్యస్సంవృతో ద్రుమవాసిభిః.
కోటీశతేన సమ్ప్రాప్తస్సహస్రేణ శతేన చ..4.39.36..

తతో దధిముఖశ్రీమాన్కోటిభిర్దశభిర్వృతః.
సమ్ప్రాప్తో.?భిమతస్తస్య సుగ్రీవస్య మహాత్మనః..4.39.37..

శరభః కుముదో వహ్నిర్వానరో రంహ ఏవ చ.
ఏతే చాన్యే చ బహవో వానరాః కామరూపిణః..4.39.38..
ఆవృత్య పృథివీం సర్వాం పర్వతాంశ్చ వనాని చ.
యూథపా స్సమనుప్రాప్తా స్తేషాం సంఖ్యా న విద్యతే..4.39.39..
ఆగతాశ్చ విశిష్టాశ్చ పృథివ్యాం సర్వవానరాః.

ఆప్లవన్తః ప్లవన్తశ్చ గర్జన్తశ్చ ప్లవఙ్గమాః.
అభ్యవర్తన్త సుగ్రీవం సూర్యమభ్రగణా ఇవ..4.39.40..

కుర్వాణా బహుశబ్దాంశ్చ ప్రహృష్టా బాహుశాలినః.
శిరోభిర్వానరేన్ద్రాయ సుగ్రీవాయ న్యవేదయన్..4.39.41..

అపరే వానరశ్రేష్ఠాస్సఙ్గమ్య చ యథోచితమ్.
సుగ్రీవేణ సమాగమ్య స్థితాః ప్రాఞ్జలయ స్తదా..4.39.42..

సుగ్రీవస్త్వరితో రామే సర్వాంస్తాం వానరరర్షభాన్.
నివేదయిత్వా ధర్మజ్ఞః స్థితః ప్రాఞ్జలిరబ్రవీత్..4.39.43..

యథాసుఖం పర్వతనిఝరేషు.
వనేషు సర్వేషు చ వానరేన్ద్రాః.
నివేశయిత్వా విధివద్బలాని.
బలం బలజ్ఞః ప్రతిపత్తుమీష్టే..4.39.44..

ఇత్యార్ష శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే కిష్కిన్ధాకాణ్డే ఏకోనచత్వారింశస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s