ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » కిష్కిందకాండ » కిష్కిందకాండ సర్గ 38

కిష్కిందకాండ సర్గ 38

శ్రీ రామాయణం కిష్కిందకాండ సర్గ 38

ప్రతిగృహ్య చ తత్సర్వముపాయనముపాహృతమ్.
వానరాన్సాన్త్వయిత్వా చ సర్వానేవ వ్యసర్జయత్..4.38.1..

విసర్జయిత్వా స హరీన్ శూరాంస్తాన్కృతకర్మణః.
మేనే కృతార్థమాత్మానం రాఘవం చ మహాబలమ్..4.38.2..

స లక్ష్మణో భీమబలం సర్వవానరసత్తమమ్.
అబ్రవీత్ప్రశ్రితం వాక్యం సుగ్రీవం సమ్ప్రహర్షయన్..4.38.3..
కిష్కిన్ధాయా వినిష్క్రామ యది తే సౌమ్య! రోచతే.

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా లక్ష్మణస్య సుభాషితమ్..4.38.4..
సుగ్రీవః పరమప్రీతో వాక్యమేతదువాచ హ.
ఏవం భవతు గచ్ఛావ: స్థేయం త్వచ్ఛాసనే మయా..4.38.5..

తమేవముక్త్వా సుగ్రీవో లక్ష్మణం శుభలక్షణమ్.
విసర్జయామాస తదా తారామన్యాశ్చ యోషితః..4.38.6..

ఏహీత్యుచ్చైర్హరివరాన్సుగ్రీవస్సముదాహరత్.
తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా హరయశ్శీఘ్రమాయయుః..4.38.7..
బద్ధాఞ్జలిపుటాస్సర్వే యే స్యుః స్త్రీదర్శనక్షమాః.

తానువాచ తతః ప్రాప్తాన్రాజా.?ర్కసదృశప్రభః..4.38.8..
ఉపస్థాపయత క్షిప్రం శిబికాం మమ వానరాః.

శ్రుత్వా తు వచనం తస్య హరయశ్శీఘ్రవిక్రమాః..4.38.9..
సముపస్థాపయామాసుశ్శిబికాం ప్రియదర్శనామ్.

తాముపస్థాపితాం దృష్ట్వా శిబికాం వానరాధిపః..4.38.10..
లక్ష్మణా.?రుహ్యతాం శీఘ్రమితి సౌమిత్రిమబ్రవీత్.

ఇత్యుక్త్వా కాఞ్చనం యానం సుగ్రీవస్సూర్యసన్నిభమ్..4.38.11..
బృహద్భిర్హరిభిర్యుక్తమారురోహ సలక్ష్మణః.

పాణ్డురేణాతపత్రేణ ధ్రియమాణేన మూర్ధని..4.38.12..
శుక్లైశ్చ వాలవ్యజనైర్ధూయమానైస్సమన్తతః.
శఙ్ఖభేరీనినాదైశ్చ హరిభిశ్చాభివన్దితః..4.38.13..
నిర్యయౌ ప్రాప్య సుగ్రీవో రాజ్యశ్రియమనుత్తమామ్.

స వానరశతైస్తీక్ష్ణైర్బహుభి శ్శస్త్రపాణిభిః..4.38.14..
పరికీర్ణో యయౌ తత్ర యత్ర రామో వ్యవస్థితః.

స తం దేశమనుప్రాప్య శ్రేష్ఠం రామనిషేవితమ్..4.38.15..
అవాతరన్మహాతేజా శ్శిబికాయాస్సలక్ష్మణః.

ఆసాద్య చ తతో రామం కృతాఞ్జలిపుటో.?భవత్..4.38.16..
కృతాఞ్జలౌ స్థితే తస్మిన్వానరాశ్చాభవంస్తథా.

తటాకమివ తం దృష్ట్వా రామః కుడ్మలపఙ్కజమ్..4.38.17..
వానరాణాం మహత్సైన్యం సుగ్రీవే ప్రీతిమానభూత్.

పాదయోః పతితం మూర్ధ్నా తముత్థాప్య హరీశ్వరమ్..4.38.18..
ప్రేమ్ణా చ బహుమానాచ్చ రాఘవః పరిషస్వజే.

పరిష్వజ్య చ ధర్మాత్మా నిషీదేతి తతో.?బ్రవీత్..4.38.19..
నిషణ్ణం తం తతో దృష్ట్వా క్షితౌ రామో.?బ్రవీద్వచః.

ధర్మమర్థం చ కామం చ యస్తు కాలే నిషేవతే..4.38.20..
విభజ్య సతతం వీర స్స రాజా హరిసత్తమ.

హిత్వా ధర్మం తథా.?ర్థం చ కామం యస్తు నిషేవతే..4.38.21..
స వృక్షాగ్రే యథా సుప్తః పతితః ప్రతిబుధ్యతే.

అమిత్రాణాం వధే యుక్తో మిత్రాణాం సఙ్గ్రహే రతః..4.38.22..
త్రివర్గఫలభోక్తా తు రాజా ధర్మేణ యుజ్యతే.

ఉద్యోగసమయస్త్వేషప్రాప్తశ్శత్రువినాశన! ..4.38.23..
సఞ్చిన్త్యతాం హి పిఙ్గేశ! హరిభిస్సహ మన్త్రిభిః.

ఏవముక్తస్తు సుగ్రీవో రామం వచనమబ్రవీత్..4.38.24..
ప్రణష్టా శ్రీశ్చ కీర్తిశ్చ కపిరాజ్యం చ శాశ్వతమ్.
త్వత్ప్రసాదాన్మహాబాహో! పునఃప్రాప్తమిదం మయా..4.38.25..

తవ దేవ ప్రసాదాచ్చ భ్రాతుశ్చ జయతాం వర .
కృతం న ప్రతికుర్యాద్యః పురుషాణాం స దూషకః..4.38.26..

ఏతే వానరమూఖ్యాశ్చ శతశశ్శత్రుసూదన! .
ప్రాప్తాశ్చాదాయ బలినః పృథివ్యాం సర్వవానరాన్..4.38.27..

ఋక్షాశ్చావహితాశ్శూరా గోలాఙ్గూలాశ్చ రాఘవ!.
కాన్తారవనదుర్గాణామభిజ్ఞా ఘోరదర్శనాః..4.38.28..
దేవగన్ధర్వపుత్రాశ్చ వానరాః కామరూపిణః.
స్వైస్స్వై: పరివృతాస్సైన్యైర్వర్తన్తే పథి రాఘవ!..4.38.29..

శతైశ్శతసహస్రైశ్చ వర్తన్తే కోటిభిశ్చ ప్లవఙ్గమాః.
అయుతైశ్చావృతా వీరాశ్శఙ్కుభిశ్చ పరన్తప! ..4.38.30..
అర్బుదైరర్బుదశతైర్మధ్యైశ్చాన్త్యైశ్చ వానరాః.
సముద్రైశ్చ పరార్ధైశ్చ హరయో హరియూథపాః..4.38.31..
ఆగమిష్యన్తి తే రాజన్మహేన్ద్రసమవిక్రమాః.
మేరుమన్దరసఙ్కాశా విన్ధ్య మేరుకృతాలయాః..4.38.32..

తే త్వామభిగమిష్యన్తి రాక్షసం యే సబాన్ధవమ్.
నిహత్య రావణం సఖ్యే హ్యానయిష్యన్తి మైథిలీమ్..4.38.33..

తతస్తముద్యోగమవేక్ష్య బుద్ధిమా-
న్హరిప్రవీరస్య నిదేశవర్తినః.
బభూవ హర్షాద్వసుధాధిపాత్మజః.
ప్రబుద్ధనీలోత్పలతుల్యదర్శనః..4.38.34..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే కిష్కిన్ధాకాణ్డే అష్టత్రింశస్సర్గః..

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s