ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » కిష్కిందకాండ » కిష్కిందకాండ సర్గ 37

కిష్కిందకాండ సర్గ 37

శ్రీ రామాయణం కిష్కిందకాండ సర్గ 37

ఏవముక్తస్తు సుగ్రీవో లక్ష్మణేన మహాత్మనా.
హనూమన్తం స్థితం పార్శ్వే సచివన్త్విదమబ్రవీత్..4.37.1..

మహేన్ద్రహిమవద్విన్ధ్యకైలాసశిఖరేషు చ.
మన్దరే పాణ్డుశిఖరే పఞ్చశైలేషు యే స్థితాః..4.37.2..
తరుణాదిత్యవర్ణేషు భ్రాజమానేషు సర్వతః.
పర్వతేషు సముద్రాన్తే పశ్చిమాయాం చ యే దిశి..4.37.3..
ఆదిత్యభవనే చైవ గిరౌ సన్ధ్యాభ్రసన్నిభే.
పద్మాతాలవనం భీమం సంశ్రితా హరిపుఙ్గవాః..4.37.4..
అఞ్జనామ్బుదసఙ్కాశాః కుఞ్జరప్రతిమౌజసః.
అఞ్జనే పర్వతే చైవ యే వసన్తి ప్లవఙ్గమాః..4.37.5..
మనశ్శిలా గుహావాసా వానరాః కనకప్రభాః.
మేరుపార్శ్వగతాశ్చైవ యే ధూమ్రగిరిం శ్రితాః..4.37.6..
తరుణాదిత్యవర్ణాశ్చ పర్వతే యే మహారుణే.
పిబన్తో మధుమైరేయం భీమవేగాః ప్లవఙ్గమాః..4.37.7..
వనేషు చ సురమ్యేషు సుగన్ధిషు మహత్సు చ.
తాపసానాం చ రమ్యేషు వనాన్తేషు సమన్తతః..4.37.8..
తాంస్తాం స్త్వమానయ క్షిప్రం పృథివ్యాం సర్వవానరాన్.
సామదానాదిభి స్సర్వైరాశు ప్రేషయ వానరాన్..4.37.9..

ప్రేషితాః ప్రథమం యే చ మయాదూతా మహాజవాః.
త్వరణార్థం తు భూయస్త్వం హరీన్ సమ్ప్రేషయాపరాన్..4.37.10..

యే ప్రసక్తాశ్చ కామేషు దీర్ఘసూత్రాశ్చ వానరాః.
ఇహా.?నయస్వ తాన్ సర్వాన్ శీఘ్రం తు మమ శాసనాత్..4.37.11..

అహోభిర్దశభిర్యే చ నాగచ్ఛన్తి మమాజ్ఞయా.
హన్తవ్యాస్తే దురాత్మానో రాజశాసనదూషకాః..4.37.12..

శతాన్యథ సహస్రాణాం కోట్యశ్చ మమ శాసనాత్.
ప్రయాన్తు కపిసింహానాం దిశో మమ మతే స్థితాః..4.37.13..

మేఘపర్వతసఙ్కాశాశ్ఛాదయన్త ఇవామ్బరమ్.
ఘోరరూపాః కపిశ్రేష్ఠా యాన్తు మచ్ఛాసనాదితః..4.37.14..

తే గతిజ్ఞా గతిం జ్ఞాత్వా పృథివ్యాం సర్వవానరాః.
ఆనయన్తు హరీన్ సర్వాంస్త్వరితా శసనాన్మమ..4.37.15..

తస్య వానర రాజస్య శ్రుత్వా వాయుసుతో వచః.
దిక్షు సర్వాసు విక్రాన్తాన్ప్రేషయామాస వానరాన్..4.37.16..

తే పదం విష్ణువిక్రాన్తం పతత్రిజ్యోతిరధ్వగాః.
ప్రయాతాః ప్రహితా రాజ్ఞా హరయస్తత్క్షణేన వై..4.37.17..

తే సముద్రేషు గిరిషు వనేషు చ సరస్సు చ.
వానరా వానరాన్సర్వాన్రామహేతోరచోదయన్..4.37.18..

మృత్యుకాలోపమస్యా.?జ్ఞాం రాజరాజస్య వానరాః.
సుగ్రీవస్యాయయు శ్శ్రుత్వా సుగ్రీవభయదర్శినః..4.37.19..

తతస్తే.?ఞ్జనసఙ్కాశా గిరేస్తస్మాన్మహాజవాః.
తిస్రః కోట్యః ప్లవఙ్గానాం నిర్యయుర్యత్ర రాఘవః..4.37.20..

అస్తం గచ్ఛతి యత్రార్కస్తస్మిన్గిరివరే స్థితాః.
సన్తప్త హేమమహాభాసస్తస్మాత్కోట్యో దశ చ్యుతాః..4.37.21..

కైలాసశిఖరేభ్యశ్చ సింహకేసరవర్చసామ్.
తతః కోటిసహస్రాణి వానరాణాముపాగమన్..4.37.22..

ఫలమూలేన జీవన్తో హిమవన్తముపాశ్రితాః.
తేషాం కోటిసహస్రాణాం సహస్రం సమవర్తత..4.37.23..

అఙ్గారకసమానానాం భీమానాం భీమకర్మణామ్.
విన్ధ్యాద్వానరకోటీనాం సహస్రాణ్యపతన్ద్రుతమ్..4.37.24..

క్షీరోదవేలానిలయాస్తమాలవనవాసినః.
నారికేలాశనాశ్చైవ తేషాం సఙ్ఖ్యా న విద్యతే..4.37.25..

వనేభ్యో గహ్వరేభ్యశ్చ సరిద్భ్యశ్చ మహాజవా.
ఆగచ్ఛద్వానరీ సేనా పిబన్తీవ దివాకరమ్..4.37.26..

యే తు త్వరయితుం యాతా వానరాస్సర్వవానరాన్.
తే వీరా హిమవచ్ఛైలం దదృశుస్తం మహాద్రుమమ్..4.37.27..

తస్మిన్గిరివరే రమ్యే యజ్ఞో మాహేశ్వరః పురా.
సర్వదేవమనస్తోషో బభౌ దివ్యో మనోహరః..4.37.28..

అన్ననిష్యన్దజాతాని మూలాని చ ఫలాని చ.
అమృతాస్వాదకల్పాని దదృశుస్తత్ర వానరాః..4.37.29..

తదన్నసమ్భవం దివ్యం ఫలమూలం మనోహరమ్.
యః కశ్చిత్సకృదశ్నాతి మాసం భవతి తర్పితః..4.37.30..

తాని మూలాని దివ్యాని ఫలాని చ ఫలాశనాః.
ఔషధాని చ దివ్యాని జగృహుర్హరియూథపాః..4.37.31..

తస్మాచ్చ యజ్ఞాయతనాత్పుష్పాణి సురభీణి చ.
ఆనిన్యుర్వానరా గత్వా సుగ్రీవప్రియకారణాత్..4.37.32..

తే తు సర్వే హరివరాః పృథివ్యాం సర్వవానరాన్.
సఞ్చోదయిత్వా త్వరితా యూథానాం జగ్మురగ్రతః..4.37.33..

తే తు తేన ముహూర్తేన యూథపాశ్శీఘ్రగామినః.
కిష్కిన్ధాం త్వరయా ప్రాప్తా స్సుగ్రీవో యత్ర వానరః..4.37.34..

తే గృహీత్వౌషధీస్సర్వాః ఫలమూలం చ వానరాః.
తం ప్రతిగ్రాహయామాసుర్వచనం చేదమబ్రువన్..4.37.35..

సర్వే పరిగతాశ్శైలాస్సముద్రాశ్చ వనాని చ.
పృథివ్యాం వానరాస్సర్వే శాసనాదుపయాన్తి తే..4.37.36..

ఏవం శ్రుత్వా తతో హృష్ట స్సుగ్రీవః ప్లవగాధిపః.
ప్రతిజగ్రాహ తత్ప్రతీతస్తేషాం సర్వముపాయనమ్..4.37.37..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే కిష్కిన్ధాకాణ్డే సప్తత్రింశస్సర్గః.

One thought on “కిష్కిందకాండ సర్గ 37

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s