ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » కిష్కిందకాండ » కిష్కిందకాండ సర్గ 36

కిష్కిందకాండ సర్గ 36

శ్రీ రామాయణం కిష్కిందకాండ సర్గ 36

ఇత్యుక్తస్తారయా వాక్యం ప్రశ్రితం ధర్మసంహితమ్.
మృదుస్వభావస్సౌమిత్రిః ప్రతిజగ్రాహ తద్వచః..4.36.1..

తస్మిన్ప్రతిగృహీతే తు వాక్యే హరిగణేశ్వరః.
లక్ష్మణాత్సుమహత్త్రాసం వస్త్రం క్లిన్నమివాత్యజత్..4.36.2..

తతః కణ్ఠగతం మాల్యం చిత్రం బహుగుణం మహత్.
చిచ్ఛేద విమదశ్చాసీత్సుగ్రీవో వానరేశ్వరః..4.36.3..

స లక్ష్మణం భీమబలం సర్వవానరసత్తమః.
అబ్రవీత్ప్రశ్రితం వాక్యం సుగ్రీవ స్సమ్ప్రహర్షయన్..4.36.4..

ప్రణష్టా శ్రీశ్చ కీర్తిశ్చ కపిరాజ్యం చ శాశ్వతమ్.
రామప్రసాదాత్సౌమిత్రే! పున: ప్రాప్తమిదం మయా..4.36.5..

కశ్శక్తస్తస్య దేవస్య ఖ్యాతస్య స్వేన కర్మణా.
తాదృశం విక్రమం వీర ప్రతికర్తుమరిన్దమ!..4.36.6..

సీతాం ప్రాప్స్యతి ధర్మాత్మా వధిష్యతి చ రావణమ్.
సహాయమాత్రేణ మయా రాఘవ స్స్వేన తేజసా..4.36.7..

సహాయకృత్యం కిం తస్య యేన సప్త మహాద్రుమాః.
శైలశ్చ వసుధా చైవ బాణేనైకేన దారితాః..4.36.8..

ధనుర్విష్ఫారయానస్య యస్య శబ్దేన లక్ష్మణ.
సశైలా కమ్పితా భూమిస్సహాయై: కిన్ను తస్య వై..4.36.9..

అనుయాత్రాం నరేన్ద్రస్య కరిష్యే.?హం నరర్షభ! .
గచ్ఛతో రావణం హన్తుం వైరిణం సపురస్సరమ్..4.36.10..

యది కిఞ్చిదతిక్రాన్తం విశ్వాసాత్ప్రణయేన వా.
ప్రేష్యస్య క్షమితవ్యం మే న కశ్చిన్నాపరాధ్యతి..4.36.11..

ఇతి తస్య బ్రువాణస్య సుగ్రీవస్య మహాత్మనః.
అభవల్లక్ష్మణః ప్రీతః ప్రేమ్ణా చైవమువాచ హ..4.36.12..

సర్వథా హి మమ భ్రాతా సనాథో వానరేశ్వర! .
త్వయా నాథేన సుగ్రీవ! ప్రశ్రితేన విశేషతః..4.36.13..

యస్తే ప్రభావ స్సుగ్రీవ! యచ్చ తే శౌచమార్జవమ్.
అర్హస్త్వం కపిరాజ్యస్య శ్రియం భోక్తుమనుత్తమామ్..4.36.14..

సహాయేన తు సుగ్రీవ ! త్వయా రామః ప్రతాపవాన్.
వధిష్యతి రణే శత్రూనచిరాన్నాత్ర సంశయః..4.36.15..

ధర్మజ్ఞస్య కృతజ్ఞస్య సఙ్గ్రామేష్వనివర్తినః.
ఉపపన్నం చ యుక్తం చ సుగ్రీవ! తవ భాషితమ్..4.36.16..

దోషజ్ఞస్సతి సామర్థ్యే కో.?న్యో భాషితుమర్హతి.
వర్జయిత్వా మమ జ్యేష్ఠం త్వాం చ వానరసత్తమ! ..4.36.17..

సదృశశ్చాసి రామస్య విక్రమేణ బలేన చ.
సహాయో దైవతైర్దత్తశ్చిరాయ హరిపుఙ్గవ!..4.36.18..

కిం తు శీఘ్రమితో వీర! నిష్క్రమ త్వం మయా సహ.
సాన్త్వయస్వ వయస్యం చ త్వం భార్యాహరణకర్శితమ్..4.36.19..

యచ్చ శోకాభిభూతస్య శ్రుత్వా రామస్య భాషితమ్.
మయా త్వం పరుషాణ్యుక్తస్తచ్చత్వం క్షన్తు మర్హసి..4.36.20..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే కిష్కిన్ధాకాణ్డే షట్త్రింశస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s