ముంగిలి » శ్రీ రామాయణం » కిష్కిందకాండ » కిష్కిందకాండ సర్గ 35

కిష్కిందకాండ సర్గ 35

శ్రీ రామాయణం కిష్కిందకాండ సర్గ 35

తథా బ్రువాణం సౌమిత్రిం ప్రదీప్తమివ తేజసా.
అబ్రవీల్లక్ష్మణం తారా తారాధిపనిభాననా..4.35.1..

నైవం లక్ష్మణ! వక్తవ్యో నాయం పరుషమర్హతి.
హరీణామీశ్వరశ్శ్రోతుం తవ వక్త్రాద్విశేషతః..4.35.2..

నైవాకృతజ్ఞస్సుగ్రీవో న శఠో నాపి దారుణః.
నైవానృతకథో వీర! న జిహ్మశ్చ కపీశ్వరః..4.35.3..

ఉపకారం కృతం వీరో నాప్యయం విస్మృతః కపిః.
రామేణ వీర! సుగ్రీవో యదన్యైర్దుష్కరం రణే..4.35.4..

రామప్రసాదాత్కీర్తిఞ్చ కపిరాజ్యం చ శాశ్వతమ్.
ప్రాప్తవానిహ సుగ్రీవో రుమాం మాం చ పరన్తప! ..4.35.5..

సుదుఃఖం శయితః పూర్వం ప్రాప్యేదం సుఖముత్తమమ్.
ప్రాప్తకాలం న జానీతే విశ్వామిత్రో యథా మునిః..4.35.6..

ఘృతాచ్యాం కిల సంసక్తో దశవర్షాణి లక్ష్మణ.
అహో.?మన్యత ధర్మాత్మా విశ్వామిత్రో మహామునిః..4.35.7..

స హి ప్రాప్తం న జానీతే కాలం కాలవిదాం వరః.
విశ్వామిత్రో మహాతేజాః కిం పునర్యః పృథగ్జనః..4.35.8..

దేహధర్మం గతస్యాస్య పరిశ్రాన్తస్య లక్ష్మణ! .
అవితృప్తస్య కామేషు కామం క్షన్తుమిహార్హసి..4.35.9..

న చ రోషవశం తాత! గన్తుమర్హసి లక్ష్మణ!.
నిశ్చయార్థమవిజ్ఞాయ సహసా ప్రాకృతో యథా..4.35.10..

సత్త్వయుక్తా హి పురుషాస్త్వద్విధాః పురుషర్షభ! .
అవిమృశ్య న రోషస్య సహసా యాన్తి వశ్యతామ్..4.35.11..

ప్రసాదయే త్వాం ధర్మజ్ఞ! సుగ్రీవార్థే సమాహితా.
మహాన్రోషసముత్పన్న స్సంరమ్భస్త్యజ్యతామయమ్..4.35.12..

రుమాం మాం కపి రాజ్యం చ ధనధాన్యవసూని చ.
రామప్రియార్థం సుగ్రీవస్త్యజేదితి మతిర్మమ..4.35.13..

సమానేష్యతి సుగ్రీవ స్సీతయా సహ రాఘవమ్.
శశాఙ్కమివ రోహిణ్యా నిహత్వా రావణం రణే..4.35.14..

శతకోటిసహస్రాణి లఙ్కాయాం కిల రాక్షసాః.
ఆయుతాని చ షట్త్రింశత్సహస్రాణి శతాని చ..4.35.15..

అహత్వా తాంశ్చ దుర్ధర్షాన్రాక్షసాన్కామరూపిణః.
న శక్యో రావణో హన్తుం యేన సా మైథిలీ హృతా..4.35.16..

తే న శక్యా రణే హన్తుమసహాయేన లక్ష్మణ! .
రావణః క్రూరకర్మా చ సుగ్రీవేణ విశేషతః..4.35.17..

ఏవమాఖ్యాతవాన్వాలీ స హ్యభిజ్ఞో హరీశ్వరః.
ఆగమస్తు న మే వ్యక్తశ్శ్రవాత్తస్మాద్బ్రవీమ్యహమ్..4.35.18..

త్వత్సహాయనిమిత్తం వై ప్రేషితా హరిపుఙ్గవాః.
ఆనేతుం వానరాన్యుద్ధే సుబహూన్హరియూధపాన్..4.35.19..

తాంశ్చ ప్రతీక్షమాణో.?యం విక్రాన్తాత్సుమహాబలాన్.
రాఘవస్యార్థసిధ్యర్థం న నిర్యాతి హరీశ్వరః..4.35.20..

కృతా తు సంస్థా సౌమిత్రే! సుగ్రీవేణ పురా యథా.
అద్య తైర్వానరైస్సర్వైరాగన్తవ్యం మహాబలైః..4.35.21..

ఋక్షకోటిసహస్రాణి గోలాఙ్గూలశతాని చ.
అద్య త్వాముపయాస్యన్తి జహి కోపమరిన్దమ .
కోట్యో.?నేకాస్తు కాకుత్స్థ! కపీనాం దీప్తతేజసామ్..4.35.22..

తవ హి ముఖమిదం నిరీక్ష్య కోపాత్.
క్షతజనిభే నయనే నిరీక్షమాణాః.
హరివరవనితా న యాన్తి శాన్తిం
ప్రథమభయస్య హి శఙ్కితాస్తు సర్వాః..4.35.23..

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే కిష్కిన్ధాకాణ్డే పఞ్చత్రింశస్సర్గః.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s